ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG CNXH CỦA TQ TỪ 1959 ĐẾN NAY

28/10/2016 | 11:06:33 | 1158 lượt xem

Hoàn thiện bảng sau về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước Trung Quốc:
 
Hướng dẫn làm bài.
 
  1959 – 1978 1978 đến nay
Nội dung
Ba ngọn cờ hồng:
– Đường lối chung
– Đại nhảy vọt
– Công xã nhân dân
– Xây dựng kinh tế là trung tâm
– Bốn nguyên tắc: Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa; chuyên chính dân chủ nhân dân; Đảng Cộng sản lãnh đạo; chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông
– Cải cách, mở cửa
– Hiện đại hóa
Nhận xét Sai lầm duy ý chí
– Tôn trọng quy luật khách quan,
– Phát huy sức mạnh trong và ngoài nước
Kết quả
– Kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút nghiêm trọng
– Đời sống nhân dân
khó khăn
– Kinh tế: Đạt nhiều thành tựu mới.
– Chính trị xã hội: Ổn định
– Địa vị Trung Quốc được nâng cao trên
trường quốc tế.
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán