15 câu Trắc nghiệm ôn tập kiến thức Sinh học 11

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 21/05/2020
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 281 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong.

B.

Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.

C.

Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

D.

Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.

Câu 2

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng với các thể song nhị bội này?

1. Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu
2. Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng
3. Có khả năng sinh sản hữu tính

Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen

A.

2

B.

3

C.

4

D.

1

Câu 3

Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến nhất là 

A.

phân bố ngẫu nhiên

B.

phân bố theo nhóm

C.

phân bố theo chiều thẳng đứng

D.

phân bố đồng đều

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn