300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 (Phần 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 21/04/2020
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,091 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Chính trị xuất hiện khi nào?

A.

Khi nhà nước ra đời

B.

Khi xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo

C.

Khi có sự xuất hiện các đảng phái chính trị

D.

Khi xã hội có sự phân chia giai cấp

Câu 2

Hoàn thành định nghĩa sau: Chính trị là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người, giai cấp, đảng phái, dân tộc trong việc …, …, …. và …..quyền lực chính trị

A.

giành, giữ, tổ chức, thực thi

B.

giữ, giành, tổ chức, thực thi

C.

đấu tranh, giành thắng lợi, tổ chức chính quyền, thực thi quyền lực

D.

đấu tranh giai cấp, giành chính quyền, tổ chức bộ máy, thực thi quyền lực

Câu 3

Trong trường nghề, môn chính trị có mấy chức năng cơ bản ?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 4

Chức năng cơ bản của môn học chính trị trong trường nghề là?

A.

Giáo dục văn hóa nghệ thuật, chính trị pháp luật

B.

Đào tạo và giáo dục phẩm chất đạo đức, tư tưởng tình cảm của người cách mạng

C.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng, tình cảm, lối sống

D.

Nhận thức khoa học và giáo dục tư tưởng phẩm chất đạo đức, lối sống

Câu 5

Trong lịch sử phát triển các hình thái kinh tế - xã hội, chính trị xuất hiện vào thời kỳ?

A.

Nguyên thủy

B.

Chiếm hữu nô lệ

C.

Phong kiến

D.

Tư bản chủ nghĩa

Câu 6

Chức năng chung của môn học chính trị là?

A.

Góp phần đào tạo người lao động vừa có đức, vừa có tài

B.

Góp phần đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

C.

Góp phần đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật trong lao động

D.

Góp phần đào tạo người lao động nhận thức đúng về tri thức khoa học chính trị và rèn luyện phẩm chất chính trị phù hợp

Câu 7

Sau khi học xong môn học chính trị người học cần vận dụng kiến thức như thế nào?

A.

Để xây dựng đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH.

B.

Để vững vàng tư tưởng trước các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá của kẻ thù

C.

Để trở thành một công dân tốt, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

D.

Để rèn luyện trở thành người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng lực công tác

Câu 8

Chủ nghĩa Mác ra đời vào khoảng thế kỷnào ?

A.

Thế kỷ XVII

B.

Thế kỷ XVIII

C.

Thế kỷ XIX

D.

Thế kỷ XX

Câu 9

Học thuyết Mác được sáng lập bởi các nhà tư tưởng?

A.

C. Mác, Ph.Ăngghen

B.

C. Mác, Lênin

C.

Hồ Chí Minh, Đặng Tiểu Bình

D.

Chu Ân Lai, Khơrútxốp

Câu 10

C. Mác, Ph.Ăngghen đã thống nhất tư tưởng vào năm nào?

A.

1842

B.

1843

C.

1844

D.

1845

Câu 11

C. Mác, Ph. Ăngghen có kiến thức thiên tài trong nhiều lĩnh vực như:

A.

Triết học, kinh tế chính trị, toán học, quân sự

B.

Văn hóa, lịch sử, hóa học, quân sự

C.

Thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc

D.

Mỹ học, tâm lý học, quan hệ quốc tế

Câu 12

Học thuyết Mác được hình thànhvào giai đoạn nào?

A.

1848-1895

B.

1848-1859

C.

1884-1895

D.

1884-1895

Câu 13

Lênin đã vận dụng và phát triển học thuyết Mác trong giai đoạn nào?

A.

1859-1924

B.

1895-1924

C.

1859-1942

D.

1895-1942

Câu 14

Để nêu cao tính đoàn kết của giai cấp vô sản Lênin đã đề ra khẩu hiệu nào?

A.

“Bốn phương vô sản đều là anh em”

B.

“Vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”

C.

“Vô sản thế giới và nhân dân cần lao đoàn kết lại”

D.

“Nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đoàn kết lại”

Câu 15

Những thành tựu lý luận là nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin là:

A.

Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.

B.

Triết học Nga, Kinh tế chính trị học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.

C.

Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học Anh, Chủ nghĩa xã hội khoa học Pháp

D.

Triết học cổ điển Ý, Kinh tế chính trị học Pháp, Chủ nghĩa xã hội khoa học Anh

Câu 16

Những thành tựu khoa học tự nhiên là cơ sở khoa học trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác là:

A.

Định luật Becnuly, Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, Thuyết chính danh của Khổng Tử.

B.

Học thuyết về sự tiến hóa các loài của Đacuyn, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomoloxop, Thuyết tiến hóa các loài của Svac, Slaydel.

C.

Thuyết di truyền của Mendel, Định đề Euclide, Thuyết tiền hóa các loài của Svac, Slaydel.

D.

Bộ Tư bản của C. Mác, Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng của Lomoloxop, Định luật Becnuly.

Câu 17

Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân đầu thế kỷ XIX làm tiền đề hình thành chủ nghĩa Mác là?

A.

Phong trào công nhân dệt ở Lyon (Pháp), Hiến chương của công nhân Anh, Công nhân dệt ở Xilêđi (Đức).

B.

Phong trào công nhân dệt ở Balan, Hiến chương của công nhân Anh, Công nhân dệt ở Áo.

C.

Phong trào công nhân dệt ở Paris (Pháp), Hiến chương của công nhân Anh, Công nhân dệt ở Nga.

D.

Phong trào công nhân cơ khí ở Pháp, Công nhân luyện kim ở Anh, Công nhân than ở Đức

Câu 18

Các bộ phận lý luận cấu thành nên chủ nghĩa Mác bao gồm?

A.

Triết học, Luật học, Chính trị học

B.

Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học

C.

Triết học, Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học

D.

Kinh tế học, Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Câu 19

Nguồn gốc lý luận trực tiếp để triết học Mác ra đời là:

A.

Triết học Trung Quốc cổ đại

B.

Triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại

C.

Triết học cổ điển Đức

D.

Triết học Tây Âu cổ đại

Câu 20

Nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành kinh tế chính trị Mác là:

A.

Kinh tế cổ điển Anh

B.

Cách mạng công nghiệp Anh

C.

Thuyết trọng nông

D.

Thuyết trọng thương

Câu 21

Nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành nên chủ nghĩa xã hội khoa học là:

A.

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Tomazo Campnela

B.

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Gieerrac Uynxtteli

C.

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVIII

D.

Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp

Câu 22

Trước khi có học thuyết Mác, phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đều là:

A.

Tự giác

B.

Tự phát

C.

Thắng lợi

D.

Thất bại

Câu 23

Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời từ điều kiện kinh tế - xã hội nào?

A.

Sự ra đời chính Đảng của giai cấp công nhân

B.

Sự phát triển lớn mạnh của phương thức sản xuất tư bản và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân

C.

Sự ủng hộ của tầng lớp nông dân và đội ngũ trí thức đối với giai cấp công nhân

D.

Giai cấp công nhân đã thực sự giác ngộ về sứ mệnh của giai cấp mình

Câu 24

Sự phát minh và ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học (cả khoa học lý luận và khoa học tự nhiên) cuối thế kỷ XIX ở Châu Âu đã tác động như thế nào đến chủ nghĩa Mác?

A.

Ảnh hưởng sâu sắc

B.

Củng cố về hiện thực khách quan

C.

Củng cố về lý luận và cơ sở khoa học

D.

Tạo ra cơ sở pháp lý và tính khoa học

Câu 25

C. Mác, Ph.Ăngghen có mối quan hệ gắn bó và hiểu biết sâu sắc các phong trào của giai cấp nào?

A.

Giai cấp chủ nô

B.

Giai cấp phong kiến

C.

Giai cấp tư sản

D.

Giai cấp công nhân

Câu 26

Định nghĩa “Vật chất là một phạm trù của triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh không lệ thuộc vào cảm giác” của nhà tư tưởng nào?

A.

V.I.Lênin

B.

C. Mác

C.

Ph. Ăngghen

D.

Hồ Chí Minh

Câu 27

Ph. Ăngghen đã chia vận động của vật chất thành bao nhiêu hình thức cở bản?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 28

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, ý thức được hình thành từ các nguồn gốc?

A.

Tự nhiên,lao động và ngôn ngữ

B.

Chủ quan và khách quan

C.

Kinh tế, văn hóa và xã hôi

D.

Gắn với sự hình thành nên loài người

Câu 29

Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện như thế nào?

A.

Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Ý thức có sự tác động trở lại đối với vật chất.

B.

Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất. Vật chất có sự tác động trở lại đối với ý thức.

C.

Vật chất và ý thức cùng ra đời, vật chất quyết định ý thức. Ý thức có sự tác động trở lại đối với vật chất.

D.

Vật chất, ý thức cùng ra đời và tồn tại, vật chất và ý thức không có sự quyết định lẫn nhau.

Câu 30

Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 31

Phát triển là một khuynh hướng của vận động đối với các sự vật hiện tượng bao gồm :

A.

Chỉ đơn thuần tăng lên về khối lượng, trọng lượng, kích cỡ.

B.

Là sự biến đổi liên tục không định hình được từ dạng này qua dạng khác

C.

Đi từ cao xuống thấp, đi từ hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, không có sự phát triển thụt lùi

D.

Đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, bao hàm cả sự thụt lùi đi xuống làm tiền đề cho sự phát triển

Câu 32

Quá trình nhận thức của con người trải qua mấy giai đoạn?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 33

Quy trình nhận thức của con người trải qua các giai đoạn nào sau đây?

A.

Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng

B.

Từ nhận thức đến hành động

C.

Từ lý luận cho đến thực tiễn kiểm nghiệm

D.

Từ nhận thức đơn giản đến phức tạp

Câu 34

Giai đoạn đầu của quá trình nhận thức (nhận thức cảm tính) ở con người, bao gồm:

A.

Từ cảm giác đến tri giác và biểu tượng

B.

Từ nhận thức trực tiếp hay gián tiếp

C.

Từ nhận thức chủ quan đến khách quan

D.

Từ nhận thức cái chung đến cái riêng

Câu 35

Giai đoạn sau của quá trình nhận thức (nhận thức lý tính) ở con người, bao gồm:

A.

Từ khái niệm đến phán đoán và suy lý

B.

Từ quan niệm đến phán đoán và suy lý

C.

Từ quan niệm đến suy đoán và duy lý

D.

Từ quan niệm đến phán đoán và chân lý

Câu 36

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin thì phương thức tồn tại của vật chất là:

A.

Vận động

B.

Đứng im

C.

Khách quan

D.

Chủ quan

Câu 37

Phép biện chứng duy vật có những nguyên lý cơ bản là:

A.

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.

B.

Nguyên lý về chung và riêng, nguyên lý về xu hướng phát triển.

C.

Nguyên lý về sự tồn tại và nguyên lý về sự phát triển

D.

Nguyên lý về chủ quan và khách quan và nguyên lý phát triển sự vật, hiện tượng.

Câu 38

Trong các hình thức vận động sau của vật chất thì hình thức vận động nào là cao nhất?

A.

Cơ học

B.

Hóa học

C.

Lý học

D.

Xã hội

Câu 39

Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, bản chất của ý thức được hình thành như thế nào?

A.

Phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc người

B.

Tính chủ quan củacon người

C.

Chủ động, sáng tạo và linh hoạt

D.

Phụ thuộc hoàn toàn vào thế giới khách quan

Câu 40

Phản ánh đặc biệt của bộ óc con người với hiện thực khách quan được thể hiện như thế nào?

A.

Phản ánh có sự tích cực, chủ động, sáng tạo.

B.

Phản ánh có quy trình tự trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng có chọn lọc và định hướng, mô hình hóa trong tư duy, hiện thực hóa qua hoạt đông thực tiễn.

C.

Cả a,b đều đúng

D.

Cả a,b đều sai.

Câu 41

Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là?

A.

Có quan điểm toàn diện trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.

B.

Có quan điểm lịch sử trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.

C.

Có quan điểm tương đối trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.

D.

Có quan điểm tuyệt đối trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.

Câu 42

Nguyên nhân của sự phát triển trong các sự vật hiện tượng là?

A.

Do sự tác động từ bên ngoài lên sự vật hiện tượng

B.

Do một lực lượng siêu nhiên tác động và chi phối đến sự phát triển

C.

Do sự liên hệ tác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố bên trong của sự vật hiện tượng

D.

Do ý muốn chủ quan của con người khiến sự vật hiện tượng phát triển nhanh hoặc chậm.

Câu 43

Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển là?

A.

Đòi hỏi xem xét sự vật hiện tượng trong xu hướng vận động, phát triển

B.

Hoạt động nhận thức của con người không được bảo thủ, định kiến, nhìn một mặt, một việc một thời điểm.

C.

Cả a,b đều đúng

D.

Cả a,b đều sai.

Câu 44

Theo Lênin, thuộc tính chung nhất của vật chất là gì?

A.

Là một phạm trù triết học

B.

Không tồn tại cảm tính, không đồng nhất với vật thể

C.

Tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác

D.

Luôn chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác

Câu 45

Phép biện chứng duy vật có những quy luật cơ bản là:

A.

Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng - chất, quy luật phủ định của phủ định

B.

Quy luật không mâu thuẫn, quy luật lượng chất, quy luật phủ định của phủ định

C.

Quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật phủ định của phủ định.

D.

Quy luật cơ bản, quy luật không cơ bản, quy luật đấu tranh giai cấp.

Câu 46

Trong những quy luật của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra nguồn gốc động lực của sự phát triển?

A.

Quy luật mâu thuẫn

B.

Quy luật lượng chất

C.

Quy luật phủ định.

D.

Quy luật xã hội.

Câu 47

Trong những quy luật của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra cách thức của sự phát triển?

A.

Quy luật mâu thuẫn

B.

Quy luật lượng chất

C.

Quy luật phủ định

D.

Quy luật tự nhiên.

Câu 48

Trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự phát triển?

A.

Quy luật mâu thuẫn

B.

Quy luật lượng chất

C.

Quy luật phủ định

D.

Quy luật chung và riêng.

Câu 49

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, nguồn gốc vận động của vật chất là:

A.

Tự thân vận động, do mâu thuẫn bên trong quyết định.

B.

Mâu thuẫn bên ngoài và mâu thuẫn bên trong quyết định.

C.

Do mâu thuẫn bên ngoài và sự tương tác các sự vật quyết định.

D.

Do tác nhân bên ngoài tác động và chi phối sự vật hiện tượng.

Câu 50

Theo chủ nghĩa Mác –Lênin, tính thống nhất của thế giới thể hiện ở:

A.

Tính vật chất

B.

Tính tinh thần

C.

Tính đồng đại

D.

Tính lịch đại

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán