300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 (Phần 2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 21/04/2020
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 251 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con người tác động vào thế giới khách quan bao gồm những thình thức nào?

A.

Hoạt động vật chất, hoạt động tinh thần

B.

Hoạt động xã hội, lao động, ngôn ngữ

C.

Hoạt động sống, hoạt động văn hóa nghệ thuật, hoạt động chính trị

D.

Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị -xã hội, hoạt động thực nghiệm

Câu 2

Vai trò của thực tiễn đối với hoạt động nhận thức của con người là:

A.

Không có sự tác động qua lại lẫn nhau, tồn tại độc lập tách rời.

B.

Có ảnh hưởng không nhỏ trong hình thành nhận thức của con người.

C.

Là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức, động lực, mục đích của nhận thức, tiêu chuẩn của chân lý.

D.

Quyết định đến hoạt động nhận thức, về nội dung và hình thức cũng như bản chất của nhận thức.

Câu 3

Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ động lực của sự phát triển xã hội chính là do nguyên nhân nào?

A.

Hoạt động tinh thần

B.

“Sản xuất” ra con người

C.

Hình thành nên giai cấp

D.

Sự phát triển của sản xuất vật chất

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn