300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 (Phần 4)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 21/04/2020
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 290 lượt xem Lượt thi 2 lượt thi

Câu 1

“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đoạn trích trên được trích tại điều mấy của Hiến pháp Việt Nam?

A.

Điều 1.

B.

Điều 2.

C.

Điều 3.

D.

Điều 4.

Câu 2

Tinh thần “Khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh” là tinh thần của phong trào cách mạng nào trong lịch sử Việt Nam?

A.

Phong trào Duy tân.

B.

Phong trào Cần Vương.

C.

Phong trào nông dân Yên thế.

D.

Phong trào Việt nam quốc dân Đảng.

Câu 3

“Tiền đồ cách mạng Việt Nam đen tối như không có đường ra” là câu nói của ai?

A.

Vua Hàm Nghi.

B.

Phan Bội Châu.

C.

Phan Chu Trinh.

D.

Hồ Chí Minh.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn