Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

40 bài tập trắc nghiệm về Dao động điều hòa ôn thi THPT QG 2019

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 34 câu hỏi; Làm trong 42 phút; cập nhật 27/02/2019
Thời gian làm bài thi 42 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/02/2019
Lớp, cấp Số câu hỏi 34 câu
Lượt xem 810 lượt xem Lượt thi 39 lượt thi

Câu 1

Trong một dao động điều hòa, hai đại lượng dao động ngược pha nhau là: 

A.

Li độ và gia tốc

B.

Li độ và vận tốc

C.

Vận tốc và gia tốc 

D.

Li độ và động lượng

Câu 2

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=4coswt(cm). Quãng đường vật đi được trong nửa chu kì là : 

A.

4cm

B.

8cm 

C.

16cm

D.

2cm

Câu 3

Một chất điểm dao động điều hòa khi chất điểm từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì đại lượng có độ lớn tăng là : 

A.

Vận tốc

B.

Li độ

C.

Gia tốc

D.

Lực kéo về

Câu 4

Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hoà 

A.

Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà luôn ngược pha với nhau

B.

Li độ và gia tốc trong dao động điều hoà luôn ngược pha với nhau

C.

Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà luôn cùng pha với nhau

D.

Li độ và vận tốc trong dao động điều hoà luôn ngược pha với nhau

Câu 5

Một vật dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tần số dao động bằng 

A.

1 Hz

B.

1,2 Hz

C.

3 Hz

D.

4,6 Hz

Câu 6

Một chất điểm dao động điều hòa. Trong một chu kỳ thời gian để động năng nhỏ hơn 1/3 lần thế năng là 

A.

T/6 

B.

T/12

C.

2T/3

D.

T/3

Câu 7

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ thời gian  để động năng lớn hơn 3 lần thế năng là 

A.

T/6

B.

T/12

C.

2T/3

D.

T/3

Câu 8

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động bằng 3 thế năng đế vị trí có thế năng bằng 3 động năng? 

A.

T/8

B.

T/4

C.

T/12 

D.

T/6

Câu 9

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động bằng 3 thế năng đến vị trí có động năng cực đại? 

A.

T/8 

B.

T/4

C.

T/2

D.

T/12

Câu 10

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động bằng thế năng đến vị trí có thế năng cực đại?

A.

T/4

B.

T/8

C.

T/6 

D.

T/3

Câu 11

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng cực đại đến vị trí có động năng bằng thế năng? 

A.

T/8 

B.

T/4

C.

T/6

D.

T/3

Câu 12

Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?

A.

Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng 

B.

Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên

C.

Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu

D.

Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu

Câu 13

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của vật dao động điều hoà luôn bằng

A.

tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ 

B.

động năng ở thời điểm ban đầu

C.

thế năng ở vị trí li độ cực đại 

D.

động năng ở vị trí cân bằng

Câu 14

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng

A.

Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng

B.

Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng

C.

Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên

D.

Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số biến thiên của li độ

Câu 15

Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng

A.

Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ 

B.

Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ với vận tốc

C.

Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ 

D.

Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian

Câu 16

Động năng trong dao động điều hoà biển đổi theo thời gian 

A.

tuần hoàn với tần số 2f

B.

như một hàm cosin

C.

không đổi  

D.

tuần hoàn với tần số f

Câu 17

Động năng trong dao động điều hoà biển đổi theo thời gian 

A.

tuần hoàn với chu kỳ T

B.

như một hàm cosin

C.

không đổi

D.

tuần hoàn với chu kỳ T/2

Câu 18

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 

A.

động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 

B.

khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu

C.

khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng

D.

thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên

Câu 19

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 

A.

động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.

B.

khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu

C.

khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng

D.

thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên

Câu 20

Năng lượng dao động của một vật dao động điều hòa 

A.

giảm 4 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần 

B.

giảm 4/9 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần

C.

giảm 25/9 lần khi tần số dao động tăng 3 lần và biên độ dao động giảm 3 lần 

D.

tăng 16 lần khi biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 2 lần

Câu 21

Năng lượng dao động của một vật dao động điều hoà 

A.

biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T 

B.

biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2

C.

bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng 

D.

bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân bằng

Câu 22

Năng lượng vật dao động điều hòa

A.

bằng với thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng 

B.

bằng với thế năng của vật khi vật có li độ cực đại

C.

tỉ lệ với biên độ dao động

D.

bằng với động năng của vật khi có li độ cực đại

Câu 23

Cơ năng của chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với

A.

chu kì dao động 

B.

biên độ dao động

C.

bình phương biên độ dao động

D.

bình phương chu kì dao động

Câu 24

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí cân bằng (x = 0) điến li độ x = +A là

A.

T/6

B.

T/4

C.

T/2 

D.

T/12

Câu 25

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình khi nó đi từ li độ x = 0 đến li độ x = +A

A.

3A/T

B.

4A/T

C.

4,5A/T

D.

6A/T

Câu 26

Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là

A.

0

B.

4A/T 

C.

2A/T

D.

A/T

Câu 27

Trong dao động điều hòa thì độ lớn của gia tốc a

A.

giảm khi độ lớn vận tốc tăng và ngược lại

B.

tăng khi độ lớn vận tốc thay đổi

C.

không đổi khi độ lớn vận tốc thay đổi. 

D.

tỉ lệ nghịch với độ lớn vận tốc.

Câu 28

Một chất điểm thực hiện dao động điều với chu kì T = 0,628 s. Vào một lúc nào đó chất điểm qua li độ x0= 6 cm thì sau lúc đó 1,57 s chất điểm qua li độ 

A.

-6 cm

B.

12 cm

C.

6 cm

D.

3 cm

Câu 29

Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm M và N cách nhau 10 cm. Mỗi giây vật thực hiện được 2 dao động toàn phần. Độ lớn vận tốc lúc vật đi qua trung điểm MN là 

A.

62,8 cm/s

B.

5 cm/s

C.

125,6 cm/s

D.

15,7 cm/s

Câu 30

Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Câu phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Thời gian giữa hai lần liên tiếp có vận tốc bằng không là T/2

B.

Tốc độ trung bình trong một chu kì là 4A/T

C.

Quãng đường đi được giữa hai lần liên tiếp có độ lớn vận tốc đạt cực đại là 2A

D.

Chuyển động của vật là biến đổi đều

Câu 31

Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s. Thời gian thực hiện 10 dao động toàn phần là 

A.

10 s

B.

0,2 s

C.

5 s

D.

20 s

Câu 32

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng nào sau đây? 

A.

Đường parabol

B.

Đường tròn

C.

Đường elip

D.

Đường hypecbol

Câu 33

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5pt -p/3) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Trong một giây đầu tiên kể từ lúc t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm bao nhiêu lần? 

A.

7 lần

B.

6 lần

C.

5 lần

D.

4 lần

Câu 34

Pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc 

A.

đặc tính của hệ dao động.

B.

cách chọn gốc tọa độ và gốc thời gian.

C.

năng lượng truyền cho vật để vật dao động

D.

cách kích thích vật dao động.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn