Bài kiểm tra học kỳ lớp 9 trường Nguyễn Trãi - Hà Đông năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 25/05/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 5,083 lượt xem Lượt thi 595 lượt thi

Câu 1

Hãy chọn khẳng định sai. Một tứ giác nội tiếp được nếu:

A.

Tứ giác có tổng hai góc đối diện bằng 1800

B.

Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

C.

Tứ giác có tổng hai góc bằng 1800

D.

Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc α

Câu 2

Cho đường tròn (O;R); AB và CD là hai đường kính khác nhau của đường tròn. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O;R) cắt các đường thẳng AC, AD thứ tự tại E và F. Tứ giác ACBD là hình gì

A.

Tứ giác ACBD là hình chữ nhật

B.

Tứ giác ACBD là hình vuông 

C.

Tứ giác ACBD là hình bình hành 

D.

Tứ giác ACBD là hình thang cân

Câu 3

Cho tam giác ABC vuông tại A, M là một điểm thuộc cạnh AC (M khác A và C ). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N và cắt tia BM tại I. Phát biểu nào sau đây là sai.

A.

BM.BI + CM.CA = AB2 + AC2

B.

NM là tia phân giác của góc ANI

C.

ANCI là các tứ giác nội tiếp đường tròn

D.

ABNM là các tứ giác nội tiếp đường tròn

Câu 4

Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại E. Lấy I thuộc cạnh AB, M thuộc cạnh BC sao cho:   (I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông ). Số đo của góc IME là

A.

600 

B.

900

C.

750

D.

450

Câu 5

Cho hình 14. Trong các khẳng định sau, hãy chọn khẳng định sai

A.

Bốn điểm MQNC nằm trên một đường tròn. 

B.

Bốn điểm ABMC nằm trên một đường tròn

C.

Bốn điểm ANMB nằm trên một đường tròn. 

D.

Đường tròn qua ANB có tâm là trung điểm đoạn AB. 

Câu 6

Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a

A.

Không cắt đường  tròn (O).

B.

Cắt đường tròn (O). 

C.

Tiếp xúc với đường tròn (O). 

D.

Không tiếp xúc với đường tròn

Câu 7

Khi bán kính đáy của hình trụ tăng gấp 2 lân, chiều cao không đổi thì diện tích xung quanh của hình trụ đó tăng gấp

A.

2 Lần

B.

4 Lần

C.

6 Lần

D.

8 Lần

Câu 8

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 4cm, chiều cao bằng 5cm. Thể tích hình trụ bằng:

A.

80π (cm3)

B.

100π (cm3)

C.

60π (cm3)

D.

80 (cm3)

Câu 9

Khối nón có chiều cao bằng 12 cm, đường sinh bằng 15 cm thì có thể tích là:

A.

36π cm

B.

81π cm

C.

162π cm

D.

324π cm

Câu 10

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là:

A.

2π cm2

B.

4π cm2

C.

8π cm2

D.

16π cm2

Câu 11

Số đo của góc nội tiếp bằng

A.

số đo của cung bị chắn

B.

nửa số đo của cung bị chắn

C.

2 lần số đo của cung bị chắn

D.

góc ở tâm cùng chắn một cung

Câu 12

Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O; R) vẽ tiếp tuyến MT và cát tuyến MCD qua tâm O. Cho MT = 20cm, MD = 40cm. Khi đó R bằng:

A.

15cm

B.

20cm

C.

25cm

D.

30cm

Câu 13

Từ một điểm ở ngoài đường tròn (O; R) vẽ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB của đường tròn. Cho MA.MB = 16, MO = 5. Khi đó bán kính R bằng:

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 14

một tứ giác nội tiếp đường tròn khi hai góc đối diện

A.

bằng nhau

B.

kề bù nhau

C.

bù nhau

D.

phụ nhau

Câu 15

góc nội tiếp chắn đường kính của đường tròn có số đo bằng

A.

180 độ

B.

90 độ

C.

45 độ

D.

150 độ

Câu 16

Đường tròn là hình

A.

Không có trục đối xứng

B.

Có một trục đối xứng

C.

Có hai trục đối xứng

D.

Có vô số trục đối xứng

Câu 17

Cho hai đường tròn (O; 5cm), (O’; 3cm), biết OO’= 6 cm, khi đó hai đường tròn có vị trí tương đối là

A.

tiếp xúc ngoài

B.

tiếp xúc trong

C.

không giao nhau

D.

cắt nhau tại hai điểm

Câu 18

Đường tròn tâm O có đường kính 10cm. Dây CD của đường tròn cách tâm O là 3cm. Độ dài dây CD là:

A.

4cm

B.

5cm

C.

6cm

D.

8cm

Câu 19

Cho đường tròn tâm (O; 50cm), M là một điểm cách O một khoảng là 30cm. Số dây của (O) đi qua M và có độ dài là một số nguyên tố là:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 20

Đường tròn tâm O có đường kính 10cm. Dây CD của đường tròn cách tâm O là 3cm. Độ dài dây CD là:

A.

4cm

B.

5cm

C.

6cm

D.

8cm

Câu 21

số giao điểm nhiều nhất của đường thẳng và đường tròn là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 22

Cho đường tròn tâm (O; 50cm), M là một điểm cách O một khoảng là 30cm. Số dây của (O) đi qua M và có độ dài là một số nguyên tố là:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 23

So sánh 9 và √79 ta có kết luận sau:

A.

9 < √79

B.

9 = √79

C.

9 > √79

D.

Không so sánh được

Câu 24

Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Số tiếp tuyến chung của chúng là:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 25

Các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

A.

Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

B.

Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

C.

Trong một đường tròn hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

D.

 

Với hai dây trong một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó có khoảng cách đế tâm lớn hơn.

Câu 26

Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) có bán kính lần lượt là R = 4cm, r = 2cm và khoảng cách giữa hai tâm là 5cm. Khi đó:

A.

(O) và (O') tiếp xúc ngoài

B.

(O) và (O') tiếp xúc trong

C.

(O) và (O') không giao nhau

D.

(O) và (O') cắt nhau

Câu 27

chọn phương án đúng: Cho tam giác ABC có AB = 3; AC = 4 ; BC = 5 khi đó

A.

AC là tiếp tuyến của đường tròn (B;3)

B.

AC là tiếp tuyến của đường tròn (C;4)

C.

BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;3)

D.

Tất cả đều sai

Câu 28

cho 4/3=16/-x thì giá trị của x là

A.

4

B.

-4

C.

12

D.

-12

Câu 29

Cho đường thẳng a và một điểm O cách đường thẳng a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a

A.

không cắt đường tròn (O)

B.

tiếp xúc với đường tròn (O).

C.

cắt đường tròn (O).

D.

kết quả khác

Câu 30

Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O đường kính 5 cm. Khi đó đường. thẳng a

A.

Không cắt đường tròn

B.

Tiếp xúc với đường tròn

C.

Cắt đường tròn

D.

Không tiếp xúc với đường tròn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán