Bài kiểm tra nhanh 15 phút môn Lịch sử lớp 12 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 12 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 12 câu
Lượt xem 656 lượt xem Lượt thi 48 lượt thi

Câu 1

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc đầu được thành lập có bao nhiêu chiến sĩ?

A.

33

B.

34

C.

35

D.

36

Câu 2

Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào cách mạng 1936-1939

A.

Công khai hợp pháp

B.

Đấu tranh vũ trang

C.

Đấu tranh nghị trường

D.

Câu b và câu c đúng

Câu 3

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào 

A.

Chính trị, ngoại giao 

B.

Kinh tế ,văn hóa

C.

Quân sự 

D.

Chính trị, văn hóa

Câu 4

Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?

A.

Ken nơ đi, Ních Xơn 

B.

Giôn xơn, Ních Xơn 

C.

Ních Xơn, Pho

D.

Giôn xơn, Ních xơn, Pho

Câu 5

Sau chiến tranh thế giới hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

A.

Giai cấp tư sản.  

B.

Giai cấp nông dân.

C.

Giai cấp vô sản.  

D.

Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 6

Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì 

A.

ra đời trong khó khăn bị động, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán đang sâu sắc. 

B.

bị mất quyền chủ động chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương. 

C.

phong trào chiến tranh du kích tại Việt Nam đang phát triển. 

D.

không đủ quân để tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động. 

Câu 7

Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A.

Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936)

B.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935)

C.

Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới mới (những năm 30 của thế kỉ XX)

D.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936)

Câu 8

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng được xây dựng trên những văn kiện lịch sử nào:

A.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“

B.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Toàn quốc kháng chiến“

C.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

D.

Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

Câu 9

Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng.

A.

Thể hiện rõ bản chất cách mạng. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

B.

Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước.

C.

Lần đầu tiên chính quyền thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ.

D.

Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 10

"Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ..." được trích trong văn kiện nào?

A.

Tuyên ngôn độc lập

B.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C.

Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng

D.

Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh

Câu 11

Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

A.

Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ

B.

Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam

C.

Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D.

Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát

Câu 12

Chủ trương cải cách - mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại

A.

Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978)

B.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9/1982)

C.

Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976)

D.

Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976).

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán