Bài tập trắc nghiệm ôn tập Sinh trưởng và phát triển ở Thực vật môn Sinh học 11 năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 09/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,075 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

Quá trình nào sau đây là sinh trưởng của thực vật?

A.

Cơ thể thực vật ra hoa

B.

Cơ thể thực vật tạo hạt.

C.

Cơ thể thực vật tăng kích thước, khối lượng

D.

Cơ thể thực vật rụng lá, rụng hoa

Câu 2

Những hoocmon nào sau đây kích thích sinh trưởng của cơ thể thực vật?

A.

Auxin, axit abxixic, xitôkinin. 

B.

Auxin, gibêrelin, xitôkinin

C.

Auxin, gibêrelin, etylen.

D.

Auxin, etylen, axit abxixic

Câu 3

Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây 1 lá mầm?

A.

Mô phân sinh bên

B.

Mô phân sinh đỉnh thân

C.

Mô phân sinh lóng

D.

Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 4

Loại hoocmon nào sau đây thúc đẩy quá trình chín của quả?

A.

Axit abxixic

B.

Xitôkinin

C.

Etylen

D.

Auxin

Câu 5

Chất nào sau đây có tác dụng kích thích quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, ngăn chặn sự hoá già của cây?

A.

Auxin

B.

Xitokinin

C.

Axit abxixic

D.

Giberelin

Câu 6

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình

A.

tăng về chiều dài cơ thể

B.

tăng về chiều ngang cơ thể

C.

tăng về khối lượng cơ thể

D.

tăng về khối lượng cơ thể

Câu 7

Loại mô phân sinh nào sau đây chỉ có ở cây 1 lá mầm?

A.

Mô phân sinh bên

B.

Mô phân sinh đỉnh thân.

C.

Mô phân sinh lóng

D.

Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 8

Loại mô phân sinh nào sau đây chỉ có ở cây 2 lá mầm?

A.

Mô phân sinh bên

B.

Mô phân sinh đỉnh thân

C.

Mô phân sinh lóng

D.

Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 9

Auxin có tác dụng nào trong các tác dụng dưới đây? 

A.

Kích thích phân chia tế bào

B.

Kéo dài và lớn lên của tế bào

C.

Tác động đến sự rụng lá

D.

Ngăn chặn sự hoá già của tế bào

Câu 10

Etylen có tác dụng nào sau đây?

A.

Thúc đẩy quá trình chín của quả

B.

Kìm hãm sự rụng lá (hoa, lá, quả)

C.

Thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây

D.

Diệt cỏ có chọn lọc

Câu 11

Chất nào sau đây không phải là chất kích thích sinh trưởng?

A.

GA

B.

AAB

C.

AIB

D.

Kmetin

Câu 12

Chất nào sau đâỵ không phải là chất ức chế sinh trưởng?

A.

AAB

B.

Etylen

C.

AIA  

D.

CCC

Câu 13

Quang chu kì là gì?

A.

Quang chu kì là thời gian chiếu sáng trong cả chu kỳ sống của cây.

B.

Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối, liên quan đến sự ra hoa của cây

C.

Quang chu kì là thời gian chiếu sáng của môi trường vào cây trong giai đoạn sinh trưởng.

D.

Quang chu kì là năng lượng môi trường cung cấp cho một cơ thể thực vật trong suốt một chu kỳ sống của nó

Câu 14

Cây trung tính có đặc điểm nào sau đây?

A.

Ra hoa trong điều kiện ngày dài

B.

Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn

C.

Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày

D.

Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài

Câu 15

Chất nào sau đây là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kỳ của thực vật? 

A.

Diệp lục b

B.

Carôtenoit

C.

Phitocrom

D.

Diệp lục a

Câu 16

Xuân hoá là hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?

A.

Nhiệt độ thấp

B.

Nhiệt độ cao

C.

Ánh sáng mạnh

D.

Ánh sáng yếu

Câu 17

Ở những loài có quang chu kì. Cơ quan nào sau đây đóng vai trò chính trong quang chu kỳ của thực vật?

A.

Chồi nách

B.

Chồi bên

C.

D.

Thân

Câu 18

Hoocmon đóng vai trò gây đóng khí khổng là:

A.

Auxin

B.

Gibêreỉin

C.

Axit abxixic

D.

Etylen

Câu 19

Hoocmon kích thích ra rễ phụ ở cành chiết là 

A.

Auxin

B.

Xitôkinin

C.

Etylen

D.

Gibêrelin

Câu 20

Nhóm thực vật nào sau đây là các cây ngày ngắn?

A.

Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía

B.

Cà chua, ỉạc, đậu, ngô, hướng dương

C.

Thanh long, cà tím, cà phê, ngô, hướng dương

D.

Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường

Câu 21

Người ta xác định tuổi cây cà chua theo số lá. Theo lí thuyết, khi đến lá thứ mấy thì cây sẽ bắt đầu ra hoa?

A.

 

Lá thứ 14

B.

Lá thứ 15

C.

Lá thứ 12.

D.

Lá thứ 13.

Câu 22

Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, phát biểu nào sau đây đúng? 

A.

Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng chiều dài của cơ thể thực vật

B.

Sinh trưởng thứ cấp do hoạt động của mô phân sinh bên

C.

Sinh trưởng thứ cấp có ở tất các các loài thực vật hạt kín

D.

Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm

Câu 23

Tương quan của hai loại hoocmon nào sau đây quyết định đến trạng thái ngủ nghỉ của hạt và chồi?

A.

auxin/xitôkinin

B.

AAB/GA

C.

auxin/êtylen

D.

xitôkinin/AAB

Câu 24

Khi nói về hoocmon thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

B.

Nồng độ thấp nhưng gây ra biến đổi lớ

C.

Tính chuyên hoá rất cao

D.

Không có tính đặc hiệu đối với loài thực vật

Câu 25

Hoocmon auxin không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Kích thích quá trình nguyên phân và quá trình dãn dài của tế bào

B.

Kích thích sự nảy mầm của hạt, của chồi 

C.

Kích thích quá trình ra rễ phụ

D.

Thúc đẩy sự ra hoa, kết quả của cây trưởng thành.

Câu 26

Hoocmon giberelin không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Kích thích tế bào sinh trưởng kéo dài

B.

Kích thích quá trình ra hoa của cây

C.

Tham gia điều hoà quang chu kì ở thực vật.

D.

Ở tất cả các nồng độ khác nhau đều có tác động sinh lí như nhau

Câu 27

Khi nói về sinh trưởng sơ cấp của thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Là sự gia tăng chiều dài của cơ thể (thân, rễ)

B.

Do hoạt động của mô phân sinh bên

C.

Có ở thực vật 1 lá mầm và thực vật 2 lá mầm

D.

Do mô phân sinh lóng hoặc mô phân sinh đỉnh quy định

Câu 28

Lớp tế bào ngoài cùng của thân cây gỗ được sinh ra từ loại mô phân sinh nào sau đây? 

A.

Tầng sinh mạch

B.

Mô phân sinh lóng

C.

Tầng sinh bần

D.

Mô phân sinh đỉnh

Câu 29

Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn (đậu đỗ), làm mạch nha (lúa) đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kỳ sinh trưởng và phát triển của thực vật? A. B.  C.

A.

Giai đoạn nảy mầm

B.

Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch

C.

Giai đoạn ra hoa

D.

Giai đoạn tạo quả, chín

Câu 30

Trong các căn cứ sau đây, người ta có thể xác định được tuổi của cây gỗ nhiều năm dựa vào căn cứ nào? 

A.

Vòng năm

B.

Tầng sinh mạch

C.

Tầng sinh vỏ

D.

Các tia gỗ

Câu 31

Trong nghề trồng dứa, khi cây đã ra quả và quả đã phát triển hoàn chỉnh. Muốn quả dứa chín sớm (để cho thu hoạch sớm) thì cần bổ sung cho cây chất điều hoà sinh trưởng nào sau đây?  

A.

Auxin

B.

Etylen

C.

Axit abxixic

D.

Giberelin

Câu 32

Chất nào sau đây có tác dụng đến quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, ngăn chặn sự hoá già?

A.

Auxin

B.

Xitokinin

C.

Axit abxixic

D.

Giberelin

Câu 33

Hoocmon auxin không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Được vận chuyển không cần năng lượng

B.

Được vận chuyển theo mạch rây

C.

Chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D.

Có nhiều ở chồi, hạt đang nảy mầm.

Câu 34

Khi nói về tác động sinh lí của auxin đối với cơ thể thực vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A.

Thúc đẩy sự phát triển của quả.

B.

Kích thích sự hình thành và kéo dài rễ.

C.

Kích thích hướng sáng, hưởng đất

D.

Thúc đẩy sự ra hoa

Câu 35

Khi nói về tác động sinh lí của xitokinin đối với cơ thể thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Thúc đẩy sự phát triển của quả

B.

Kích thích sự phân chia tế bào chồi

C.

Thúc đẩy sự hóa già.

D.

Thúc đẩy sự tạo chồi bên

Câu 36

Khi cây đã già thì lượng chất nào sau đây sẽ tăng lên?

A.

AIA

B.

Etylen

C.

Cytokinin

D.

GA

Câu 37

Những chất nào sau đây có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây?

(1) Giberilịn. (2) Xitôkinin. (3) Xitôcrôm. (4) Phitôcrôm. 

A.

1,2,3,4.

B.

2,4.

C.

1,4

D.

1,3,4

Câu 38

Khi nói về vai trò điều tiết quá trình sinh trưởng và phát triển của hoocmon thực vật, phát biểu nào dưới đây sai?

A.

Sự phân hoá giới tính của hoa liên quan đến hàm lượng hoocmon trong cây.

B.

Ở cây non nhiều rễ phụ thì đa phần sẽ phát triển thành cây đực

C.

Cây có rễ và lá nhiều, có sự cân bằng hoocmon thì tỷ lệ hoa đực hoa cái bằng nhau, giới tính đực cái cũng ở trạng thái cân bằng

D.

Cây có rễ và lá ít, có sự cân bằng hoocmon thì tỷ lệ hoa đực hoa cái bằng nhau, giới tính đực cái cũng ở trạng thái cân bằng.

Câu 39

Thời điểm ra hoa của thực vật 1 năm có phản ứng quang chu kỳ trang tính được xác định theo bao nhiêu nhân tố sau đây?

(1) Chiều cao của thân. (2) Đường kính gốc. (3) Theo số lượng lá trên thân. (4) Tương quan độ dài ngày đêm.

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 40

Phitocrôm đỏ xa (P730) ức chế sự ra hoa của loại cây nào sau đây?

A.

Cây chịu hạn

B.

Cây ngày ngắn

C.

Cây dài ngày

D.

Cây trung tính

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán