Câu hỏi trắc nghệm lớp 12 môn hóa học lí thuyết chương este-lipit (phần 1)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 24/03/2018
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/03/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,509 lượt xem Lượt thi 105 lượt thi

Câu 1

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo:

A.

HCOOC3H7

B.

C2H5COOCH3

C.

C3H7COOH

D.

C2H5COOH

Câu 2

Một este X có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.

HCOO – CH = CH – CH3.

B.

CH3COO – CH = CH2.

C.

HCOO – C(CH3) = CH2.

D.

CH = CH2 – COOCH3.

Câu 3

Este mạch hở có công thức tổng quát là

A.

CnH2n+2-2a-2bO2b

B.

CnH2n - 2O2

C.

CnH2n + 2-2bO2b.

D.

CnH2nO2.

Câu 4

Chất nào sau đây không phải là este ?

A.

HCOOCH3.

B.

C2H5OC2H5

C.

CH3COOC2H5

D.

C3H5(COOCH3)3

Câu 5

hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

A.

CH3CH2Cl

B.

HCOOC6H5

C.

CH3CH2ONO2

D.

CH3COOH

Câu 6

Chất nào sau đây không phải là este ?

A.

HCOOC6H5

B.

HCOOCH3

C.

CH3COOH

D.

CH3COOCH3

Câu 7

Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là?

A.

CnH2nO2 (n ≥ 2)

B.

CnH2n-2O2 (n ≥ 2)

C.

CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)

D.

CnH2nO ( n ≥ 2)

Câu 8

Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?

A.

chủ yếu gốc axitbeos không no

B.

glixerol trong phân tử

C.

chủ yếu gốc axit béo no

D.

gốc axit béo

Câu 9

Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

A.

Hidro hóa axit béo

B.

Đehidro hóa chất béo lỏng

C.

Hidro hóa chất béo lỏng

D.

Xà phòng hóa chất béo lỏng

Câu 10

Chọn phát biểu đúng?

A.

chất béo là triete của glixerol với axit

B.

chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ

C.

Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo

D.

Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Câu 11

Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A.

Tách nước

B.

Hidro hóa

C.

đề Hidro hóa

D.

Xà phòng hóa

Câu 12

phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

A.

Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm

B.

Đun Nóng glixerol với các axit béo

C.

Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm

D.

Cả A,C đều đúng

Câu 13

Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?

A.

Phản ứng trung hòa

B.

Phản ứng ngưng tụ

C.

Phản ứng este hóa

D.

Phản ứng kết hợp

Câu 14

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?

A.

Xà phòng hóa

B.

Hiđrát hóa

C.

Hidro hóa

D.

Sự lên men

Câu 15

Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

A.

CnH2n-1COOCmH2m+1

B.

CnH2n-1COOCmH2m-1

C.

CnH2n+1COOCmH2m-1

D.

CnH2n+1COOCmH2m+1

Câu 16

Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A.

HCOOC2H5

B.

CH3COOCH3

C.

HCOOC3H7

D.

C2H5COOCH3

Câu 17

Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

A.

Metyl axetat

B.

Axyl etylat

C.

Etyl axetat

D.

Axetyl etylat

Câu 18

khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

A.

Axit axetic và ancol vinylic

B.

Axit axetic và anđehit axetic

C.

Axit axetic và ancol etylic

D.

Axetic và ancol vinylic

Câu 19

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A.

CH3COOCH=CH2

B.

HCOOCH2CH=CH2

C.

HCOOCH=CHCH3

D.

CH2=CHCOOCH3

Câu 20

Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

A.

Có CTPT C2H4O

B.

Là đồng đẳng của axit axetic

C.

Là đồng phân của axit axetic

D.

là hợp chất este

Câu 21

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2

A.

C3H7COOH

B.

CH3COOC2H5

C.

HCOOC3H7

D.

C2H5COOCH3

Câu 22

X là một este tạo từ axit và ancol no.Đốt cháy hoàn toàn 1 mo l X thu được 3 mol CO2. có bao nhiêu este thoả mãn?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 23

trong phân tử este no , đơn chức ,mạch hở, oxi chiếm 36,36% về khối lượng.Số CTPT thỏa mãn là?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 24

Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 25

Este X có công thức phân tử là C6H10O4. X không tác dụng với Na. Đun nóng X với NaOH thu được chất có thể phản ứng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam nhưng không tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu CTCT?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 26

Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X?

A.

C6H8O6

B.

C9H12O6

C.

C9H14O6

D.

C9H16O6

Câu 27

Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường kiềm cho 1 muối và một anđehit?

A.

8

B.

7

C.

6

D.

5

Câu 28

Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là

A.

C10H18O4

B.

C4H6O4

C.

C6H10O4

D.

C8H14O4

Câu 29

Thuỷ phân một este X có công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z. oxi hoá Z bởi O2 có xúc tác lại thu được Y. công thức cấu tạo của X là:

A.

CH3COOC2H5

B.

HCOOC3H7

C.

C2H5COOCH3

D.

HCOOCH3

Câu 30

để phân biệt các este riêng biệt : vinyl axetat, etyl fomiat , metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây ?

A.

Dùng dung dịch NaOH loãng , đun nhẹ, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng

B.

Dùng dung dịch NaOH, dùng Ag2O/NH3

C.

Dùng Ag2O/NH3 , dùng dung dịch Br2 , dùng dung dịch H2SO4 loãng

D.

tất cả đều đúng

Câu 31

Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo este khi.

A.

cho dư rượu etylic hoặc dư axít axetic

B.

dùng H2SO4 đặc để hút nước

C.

chưng cất ngay để lấy este ra

D.

cả 3 biện pháp A,B,C

Câu 32

Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

A.

CH3COO-CH=CH2

B.

HCOO-CH2-CH=CH2

C.

CH3-CH=CH-OCOH

D.

CH2= CH-COOCH3

Câu 33

Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic { HOOC-(CH2)4-COOH } với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.

A.

CH3OH

B.

C2H5OH

C.

C3H5OH

D.

cả A, B

Câu 34

Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X

A.

HCOOH

B.

CH3COOH

C.

CH2=CH-COOH

D.

CH3CH2COOH

Câu 35

Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

A.

HCOOR

B.

R-COO-CH=CH-R’

C.

R-COO-C(R)=CH2

D.

đáp án khác

Câu 36

Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol ( HO-CH2-CH2-OH ) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X

A.

CH3COOCH2-CH2OH

B.

(CH3COO)2CH-CH3

C.

CH3COOCH2-CH2-OOC-CH3

D.

cả A và C

Câu 37

Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu este ?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 38

Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức của B là

A.

HCOOH

B.

CH3COOH

C.

C2H3COOH

D.

không xác định

Câu 39

Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của A1 là.

A.

C2H4O2

B.

C4H6O4

C.

C6H10O4

D.

C8H14O4

Câu 40

Một este đơn chức X có công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH3COOCH(CH3)2

B.

HCOOCH(CH3)-CH2CH3

C.

HCOOCH2-CH(CH3)2

D.

CH3(CH2)3COOH

Câu 41

Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy a mol A được 2a mol CO2. CT A là

A.

CH3COOH

B.

HOOCCOOH

C.

Axit đơn chức no

D.

Axit đơn chức không no.

Câu 42

Cho các phát biểu:

(1) Rượu bậc 1 oxi hóa không hoàn toàn ra Anđehit

(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia Pư tráng bạc

(3) Pư thủy phân este trong môi trường axit là Pư thuận nghịch

(4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2

Phát biểu đúng là

A.

(2) và (4)

B.

(3) và (4)

C.

(1) và (3)

D.

(1) và (2)

Câu 43

Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa → A → C2H5OH → B → D → (COOH)2 Các chất A, B, D có thể là

A.

H2 ; C4H6 ; C2H4(OH)2

B.

H2 ; C2H4 ; C2H4(OH)2

C.

CH4 ; C2H2 ; (CHO)2

D.

C2H6 ; C2H4(OH)2

Câu 44

Có các nhận định sau

(1) Este là sản phẩm của Pư giữa axit và glixerol

(2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO -

(3) Este no, đơn chức, mạch hở có CTPT là CnH2nO2, với n ≥ 2

(4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este

(5) Sản phẩm của Pư giữa axit và ancol là este

Các nhận định đúng là:

A.

(1), (2), (3), (4), (5)

B.

(1), (3), (4), (5)

C.

(1), (2), (3), (4)

D.

(2), (3), (4), (5).

Câu 45

Phát biểu nào sau đây là đúng

A.

Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom

B.

Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm

C.

Pư giữa axit axetic với ancol benzylic(ở điều kiện thích hợp) tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín

D.

Trong Pư este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol

Câu 46

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau

A.

Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức –COO- liên kết với c¸c gốc R và R'

B.

Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm –OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm OR.

C.

Este là sản phẩm Pư khi cho rượu T/d với axit cacboxylic

D.

Este là sản phẩm Pư khi cho rượu T/d với axit.

Câu 47

Kết luận nào sau đây sai:

A.

Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tương ứng

B.

Este thường ít tan trong nước

C.

este bị khử bởi LiAlH4 cho ancol bậc 1

D.

Tăng tốc độ Pư este cần tăng tốc độ của axit hoặc rượu

Câu 48

Công thức tổng quát của este no, đơn chức là

A.

RCOOR’

B.

CxHyOz

C.

CnH2nO2

D.

CnH2n-2O2

Câu 49

Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là :

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Câu 50

CTPT của este X mạch hở là C4H6O2 . X thuộc loại este:

A.

No, đa chức

B.

Không no,đơn chức

C.

No, đơn chúc

D.

Không no, có một nối đôi, đơn chức

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn