Câu hỏi trắc nghệm lớp 12 môn hóa học lí thuyết chương este-lipit (phần 4)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 26/03/2018
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/03/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,580 lượt xem Lượt thi 99 lượt thi

Câu 1

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: 

A.

CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

B.

C2H6, C2H5OH, CH3CHO

C.

C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D.

CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

Câu 2

Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là C4H7ClO2 thoả mãn :

X + NaOH → muối hữu cơ X1 + C2H5OH + NaCl.

Y+ NaOH → muối hữu cơ Y1 + C2H4(OH)2 + NaCl.

X và Y là

A.

CH2ClCOOC2H5 và HCOOCH2CH2CH2Cl

B.

CH3COOCHClCH3 và CH2ClCOOCH2CH3.

C.

CH2ClCOOC2H5 và CH3COOCH2CH2Cl

D.

CH3COOC2H4Cl và CH2ClCOOCH2CH3

Câu 3

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

A.

5

B.

3

C.

6

D.

4

Câu 4

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tao của nhau có cùng CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là:

A.

5

B.

3

C.

6

D.

4

Câu 5

Một hợp chất B có công thức C4H8O2. B tác dụng được với NaOH, AgNO3/NH3, nhưng không tác dụng được với Na. CTCT của B phải là:

A.

HCOOCH(CH3)2

B.

C2H5COOCH3

C.

CH3 COOCH2CH3

D.

CH3CH2 COOCH3

Câu 6

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A.

C2H5OH, CH3COOH

B.

CH3COOH, CH3OH

C.

CH3COOH, C2H5OH

D.

C2H4, CH3COOH

Câu 7

Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.

4

B.

6

C.

5

D.

3

Câu 8

Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia ph ản ứng tráng gương là

A.

3

B.

6

C.

4

D.

5

Câu 9

Thủy phân este A trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của A là:

A.

CH3COOCH=CH2

B.

HCOOCH2CH=CH2

C.

HCOOC(CH3)=CH2

D.

HCOOCH=CH-CH3

Câu 10

Có bao nhiêu đông phân đơn chức mạch hở của C4H6O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 11

Một este có công thức phân tử C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được andehyt acrylic. Công thức cấu tạo của este là:

A.

HCOOCH2CH=CH2

B.

CH3COOCH=CH2

C.

CH2=CH-COOCH3

D.

HCOOCH=CH=CH2

Câu 12

Thủy phân este X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ A,B. Oxi hóa A tạo ra sản phẩm là chất B. Chất X không thể là:

A.

etyl axetat

B.

etilenglicol oxalate

C.

vinyl axetat

D.

isopropionat

Câu 13

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A.

phenol.

B.

glixerol.

C.

ancol đơn chức.

D.

este đơn chức.

Câu 14

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A.

C15H31COONa và etanol.

B.

C17H35COOH và glixerol

C.

C15H31COOH và glixerol

D.

C17H35COONa và glixerol

Câu 15

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A.

C15H31COONa và etanol

B.

C17H35COOH và glixerol

C.

C15H31COOH và glixerol

D.

C17H35COONa và glixerol

Câu 16

Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A.

C15H31COONa và etanol

B.

C17H35COOH và glixerol

C.

C15H31COOH và glixerol

D.

C17H35COONa và glixerol

Câu 17

Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là

A.

C15H31COONa và etanol

B.

C17H35COOH và glixerol

C.

C15H31COOH và glixerol

D.

C17H35COONa và glixerol

Câu 18

Phát biểu nào sau đây không đúng về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp?

A.

Đều được sản xuất bằng cách đun nóng chất béo với dung dịch kiềm

B.

đều có khả năng hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề nặt chất bẩn

C.

Xà phòng là hỗn hợp muối natri (kali) của axit béo, không nên dùng xà phòng trong nước cứng vì tạo ra muối kết tủa

D.

chất tẩy rửa tổng hợp không phải là muối natri của axit cacboxilic không bị kết tủa trong nước cứng

Câu 19

Este nào có mùi dứa?

A.

CH3CH2COOCH(CH3)2.

B.

(CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2

C.

(CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2

D.

CH2CH2CH2COOC2H5

Câu 20

Mệnh đề không đúng là:

A.

CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối

C.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2

D.

CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime

Câu 21

Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A.

T, Z, Y, X.

B.

Z, T, Y, X.

C.

T, X, Y, Z.

D.

Y, T, X, Z.

Câu 22

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH , số loại trieste được tạo ra tối đa là

A.

6

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 23

Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A.

2

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 24

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:C3H4O2 + NaOH → X + Y ; X + H2SO4 loãng → Z (hữu cơ)+ T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

A.

HCHO, CH3CHO

B.

HCHO, HCOOH

C.

CH3CHO, HCOOH

D.

HCOONa, CH3CHO

Câu 25

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là

A.

anilin

B.

phenol

C.

axit acrylic

D.

metyl axetat

Câu 26

Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là

A.

3

B.

4

C.

5

D.

2

Câu 27

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A.

H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

B.

Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)

C.

Dung dịch NaOH (đun nóng)

D.

H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 28

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. Số phát biểu đúng là

A.

3

B.

2

C.

4

D.

1

Câu 29

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

A.

9

B.

4

C.

6

D.

2

Câu 30

Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.

CH3COOCH2C6H5

B.

HCOOC6H4C2H5

C.

C6H5COOC2H5

D.

C2H5COOC6H5

Câu 31

Cho các chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2- CH=CH2. Khi cho các chất trên tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3. Số chất thoả mãn điều kiện trên là:

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 32

Thuỷ phẩn chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic . Chất X là

A.

CH3COOCH2CH3

B.

CH3COOCH2CH2Cl

C.

ClCH2COOC2H5

D.

CH3COOCH(Cl)CH3

Câu 33

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A.

H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

B.

Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)

C.

Dung dịch NaOH (đun nóng)

D.

H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 34

Có bao nhiêu este thuần thức Có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 35

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là

A.

CH3OCO-CH2-COOC2H5

B.

C2H5OCO-COOCH3.

C.

CH3OCO-COOC3H7.

D.

CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5

Câu 36

phân tích một chất thu được %C =40 và %H = 6.66 .este này là?

A.

CH3COOCH3

B.

HCOOCH3

C.

CH3COO CH2CH2CH3

D.

C2H5COOCH3

Câu 37

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức phù hợp với X?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 38

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Hai loại axit béo đó là:

A.

C15H31COOH và C17H35COOH

B.

C17H33COOH và C15H31COOH

C.

C17H31COOH và C17H33COOH

D.

C17H33COOH và C17H35COOH

Câu 39

Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

A.

etyl axetat

B.

metyl axetat

C.

metyl fomiat

D.

propyl axetat

Câu 40

Một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối của hai axit cacboxylic và một ancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na dư, sinh ra 3,36 lit H2( đktc). Hỗn hợp X gồm:

A.

một axit và một este

B.

một este và một ancol

C.

hai este

D.

một axit và một ancol

Câu 41

Các este có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào?

A.

CH2=CHCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOOCH2CH=CH2; HCOOCH=CHCH3; HCOOC(CH3)=CH2

B.

CH2=CHCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOOCH2CH=CH2; HCOOCH=CHCH3

C.

CH2=CHCOOCH3;  HCOOCH=CHCH3

D.

CH2=CHCOOCH3

Câu 42

Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khi N2O bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 17/22 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là?

A.

CH3COOCH3

B.

HCOOC3H7

C.

CH3COOC2H5

D.

C2H5COOCH3

Câu 43

Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khi CH4 bằng 5,5. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là?

A.

CH3COOCH3

B.

HCOOC3H7

C.

CH3COOC2H5

D.

C2H5COOCH3

Câu 44

: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức ( chứa C,H, O) với NaOH ( phản ứng vừa đủ) thu được hỗn hợp có chứa 1 muối và 1 rượu. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng với hỗn hợp X

A.

hỗn hợp X gồm 1 axit và 1 rượu

B.

hỗn hợp X gồm một axit và 1 este của axit đó.

C.

hỗn hợp X gồm 1 rượu và 1 este của rượu đó.

D.

cả A, B, C đều đúng

Câu 45

Một số este được dung làm hương liệu , mĩ phẩm, bột giặt, là nhờ các este

A.

Là chất long dễ bay hơi

B.

Có mùi thơm,an toàn với người

C.

Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng

D.

Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên

Câu 46

Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng

A.

Na

B.

CaCO3

C.

AgNO3/NH3

D.

NaCl

Câu 47

Từ AnCol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đòng phân cấu tạo của nhau?

A.

3

B.

5

C.

4

D.

6

Câu 48

Phát biểu đúng là?

A.

Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic

B.

thủy phân benzyl clorua thu được phenol

C.

phenol phản ứng được với brom

D.

phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3

Câu 49

lipit là gì?

A.

là tên gọi chung cho dầu mỡ động,thực vật

B.

là este của glixeron với các axit béo

C.

là chất béo

D.

là những hợp chất hữu cơ có trong cơ thể sống,không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo,sáp,sterosit,photpholipit

Câu 50

trong các chất : xiclopropan ,benzen stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, dimetyl ete , s ố chất làm mất mày nước brom là?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn