Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 môn hóa học phần Polime và vật liệu polime

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 27/03/2018
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/03/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,727 lượt xem Lượt thi 173 lượt thi

Câu 1

Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dung để sản xuất cao su buna?

A.

2-metylbuta-1,3-đien.

B.

Penta-1,3-đien.

C.

But-2-en.

D.

Buta-1,3-đien.

Câu 2

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là 

A.

PE

B.

amilopectin 

C.

PVC

D.

nhựa bakelit

Câu 3

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A.

CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2

B.

CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2

C.

CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh

D.

CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2

Câu 4

Nilon–6,6 là một loại

A.

tơ axetat. 

B.

tơ poliamit.      

C.

polieste.

D.

tơ visco.

Câu 5

Hợp chất X có công thức phân tử C11H20O4. Biết X tác dụng được với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ Y mạch thẳng và 2 ancol là etanol và propan-2-ol. Nhận định nào dưới đây là không đúng?

A.

X là đieste. 

B.

Từ Y có thể điều chế được tơ nilon-6,6

C.

Y là HCOO-(CH2)4-COOH ( axit glutamic )

D.

Tên gọi của X là etyl iospropyl ađipat

Câu 6

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4 ) và chất Y (C3H12N2O3 ). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.

2,40.

B.

2,54.

C.

3,46.

D.

2,26.

Câu 7

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào làm giảm mạch Cacbon:

A.

Poli (vinyl clorua) + Cl2.

B.

Poli (vinyl axetat) + H2O.

C.

Cao su thiên nhiên + HCl.

D.

Amilozo + H2O.

Câu 8

Cho các phát biểu sau:
(1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử;
(2) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen;
(3) Oxi hóa ancol bậc 1 thu được anđêhit;
(4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3;
(5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ;
(6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac;
(7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên;
(8) Thủy phân este trong môi trường axit thu được sản phẩm là axit và ancol.
Số phát biểu luôn đúng là:

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 9

Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80%N2 và 20%O2 về thể tích), sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng về 136,50C thu được hỗn hợp khí và hơi Y (chứa 14,41% CO2 về thể tích). Tỷ lệ số mắt xích giữa buta-1,3-đien và acrilonitrin là:

A.

1 : 2

B.

2 : 3

C.

3 : 2

D.

2 : 1

Câu 10

Tên gọi của polime có ký hiệu PVC là

A.

poli vinylclorua

B.

poli vinylclo

C.

poli(vinyl clorua)

D.

poli (vinyl) clorua

Câu 11

Polime có CT [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?

A.

Chất dẻo

B.

Cao su

C.

Tơ nilon

D.

Tơ capron

Câu 12

Cho các chấtsau: NH2CH2COOH, HOOC-CH2-CH2OH,C2H5OH,CH2=CHCl. Số hợp chất thamgia phản ứng trùng ngưng là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 13

Cho sơ đồ chuyển hoá: A1 →A2 →A3 →A4 →A5 → Poli(vinyl axetat) .

Biết số nguyên tử C trong phân tử A1 ít hơn trong phân tử A2 là 1 nguyên tử. Các chất A2 và A4 có thể lần lượt là

A.

propen và anđehit acrylic

B.

axetilen và axit axetic

C.

axetilen và axit acrylic

D.

etan và etyl axetat

Câu 14

Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1); [-NH-(CH2)5-CO-]n (2); [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là

A.

(1), (2), (3)

B.

(1), (3)

C.

(2), (3)

D.

(1), (2)

Câu 15

Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo thành từ các ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng CTPT C6H14O?

A.

6

B.

8

C.

7

D.

9

Câu 16

Từ amino axit có CT phân tả C3H7NO2 có thể tạo ra được bao nhiêu polime khác nhau?

A.

6

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 17

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m 3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A.

224,0

B.

286,7

C.

358,4

D.

448,0

Câu 18

Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A.

113 và 152

B.

121 và 114

C.

113 và 114

D.

121 và 152

Câu 19

Khi clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,18% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo là

A.

1,5

B.

3

C.

2

D.

3,5

Câu 20

Từ 150 kg metyl metacrylat có thể điều chế được m kg thủy tinh hữu cơ (plexiglas) với hiệu suất 90%. Giá trị của m là

A.

135n

B.

150

C.

135

D.

150n

Câu 21

Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích?

A.

3.1023

B.

4.1021

C.

3.1021

D.

3.1024

Câu 22

Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn (thuỷ tinh hữu cơ) là

A.

CH2 = C(CH3) – COOCH3

B.

CH2 = CH – COOCH3

C.

CH2 = CH – CH3

D.

CH3COOCH = CH2

Câu 23

Để tổng hợp polime, người ta không thể dùng

A.

Phản ứng trùng hợp

B.

Phản ứng trùng ngưng

C.

Phản ứng đồng trùng hợp

D.

Phản ứng xà phòng hóa

Câu 24

Nhóm các chất nào sau đây đều là polime thiên nhiên?

A.

Cao su thiên nhiên, PVC, xenlulozơ, protit.

B.

Cao su thiên nhiên, xenlulozơ, tơ tằm, tinh bột.

C.

Cao su buna, PVC, xenlulozơ, nilon-6,6.

D.

Nhựa P.E, PVC, cao su buna, nilon-6,6.

Câu 25

Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại từ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A.

Tơ visco và tơ axetat

B.

Tơ tằm và tơ enang

C.

Tơ nilon-6,6 và tơ capron

D.

Tơ visco và tơ nilon-6,6

Câu 26

NH2(CH2)5COOH điều chế ra polime bằng phản ứng

A.

trùng hợp

B.

trùng ngưng

C.

đồng trùng hợp

D.

đồng trùng ngưng

Câu 27

Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng

A.

trùng hợp

B.

trùng ngưng

C.

đồng trùng hợp

D.

đồng trùng ngưng

Câu 28

Polistiren không tham gia loại phản ứng nào sau đây?

A.

giải trùng hợp

B.

với Cl2/ánh sáng

C.

với dd NaOH

D.

với Cl2/Fe

Câu 29

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A.

propen

B.

stiren

C.

toluen

D.

Isopren

Câu 30

Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A.

Phenol và fomanđehit

B.

Buta-1,3-đien và stiren

C.

Axit ađipic và hexametylen điamin

D.

Axit terephtalic và etylenglicol

Câu 31

Poli(vinyl ancol) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

A.

CH2=CH–COOCH3

B.

CH2=CH–OCOCH3

C.

CH2=CH–COOC2H5

D.

CH2=CH–OH

Câu 32

Các đồng phân ứng với CTPT C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với CTPT C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Câu 33

Cho (1) Etanol; (2) Vinylaxetylen; (3) Isopren; (4) 2-phenyletanol-1 Tập hợp nào có thể điều chế được cao su buna-S bằng 3 phản ứng

A.

(1)+(3)

B.

(1)+(4)

C.

(2)+(3)

D.

(3)+(4)

Câu 34

Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?

A.

(1), (3), (7)

B.

(2), (4), (8)

C.

(3), (5), (7)

D.

(1), (4), (6)

Câu 35

Chất nào có khả năng trùng hợp tạo cao su, biết khi hidro hóa chất đó thu được isopentan?

A.

CH2=C(CH3)CH=CH2

B.

CH3C(CH3)=C=CH2

C.

CH3CH2CH=CH2

D.

Tất cả đều sai

Câu 36

Cho một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6) buta-1,3-đien. Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A.

(1), (2), (5), (6)

B.

(1), (2), (3), (4)

C.

(1), (4), (5), (6)

D.

(2), (3), (4), (5)

Câu 37

Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng?

A.

Polietilen

B.

Poli(vinyl clorua)

C.

Caosubuna

D.

Xenlulozơ

Câu 38

Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?

A.

2/3

B.

1/2

C.

1/3

D.

3/5

Câu 39

Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H (d =2,43). 2 Cứ 0,34 g X phản ứng với dd Br2 dư cho 1,94 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Biết X phản ứng với H2 dư được isopentan và khi trùng hợp X được polime có tính đàn hồi. CTCT của X là

A.

CH2=C=C(CH3)2

B.

HC≡C–CH(CH3)2

C.

CH2=C(CH3)–CH=CH2

D.

CH2=CH–CH=CH2

Câu 40

Từ 100ml dd ancol etylic 33,34% (D = 0,69) điều chế được bao nhiêu kg PE (hiệu suất 100%)?

A.

23 kg

B.

14 kg

C.

28 kg

D.

18 kg

Câu 41

Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

A.

5

B.

6

C.

4

D.

3

Câu 42

Phân tử khối của tơ capron là 15000 đvC. Số mắt xích trong phân tử của loại tơ này là

A.

113

B.

133

C.

118

D.

121

Câu 43

Đốt cháy 1V hidrocacbon Y cần 6V khí oxi và tạo ra 4V khí CO2. Từ hidrocacbon Y trên tạo ra được bao nhiêu polime trùng hợp?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 44

Khi đốt cháy một polime chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ mol 1: 1. Polime đem đốt là

A.

PE

B.

PVC

C.

tinh bột

D.

protein

Câu 45

Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol cần dùng tương ứng lần lượt là bao nhiêu? (Biết hiệu suất quá trình este hóa và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%).

A.

215 kg và 80 kg

B.

171 kg và 82 kg

C.

65 kg và 40 kg

D.

150 kg và 70kg

Câu 46

Tiến hành trùng hợp 20,8 g stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500ml dd Br2 0,2M. Phần trăm khối lượng stiren đã tham gia phản ứng trùng hợp là

A.

25%

B.

50%

C.

60%

D.

75%

Câu 47

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là

A.

9

B.

18

C.

36

D.

54

Câu 48

Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành nilon-6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu xảy ra là

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 49

Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Có khoảng bao nhiêu mắc xích isopren có một cầu nối lưu huỳnh -S-S-?

A.

46

B.

47

C.

37

D.

45

Câu 50

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là

A.

1 : 2

B.

1 : 1

C.

2 : 1

D.

3 : 1

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn