Đề khảo sát chất lượng THPTQG Trường THPT Chuyên Toán ĐH Vinh - Nghệ An môn Lịch sử Năm 2019 - 2020 lần 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 559 lượt xem Lượt thi 52 lượt thi

Câu 1

Bạn có biết có khoảng bao nhiêu ngôn ngữ có trên trái đất?

A. 3.500 B. 4.700
C. 6.500 D. 7.300

Câu 2

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

A.

Công nhân, nông dân

B.

Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

C.

Công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản

D.

Công nhân, nông dân và trí thức

Câu 3

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết định đổi tên Đảng ta thành:

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương

C.

Đảng Lao động Việt Nam

D.

Đông Dương cộng sản đảng

Câu 4

Ba nghìn nông dân Thanh Chương kéo đến phá đồn điền Trí Viễn vào thời gian nào?

A.

Ngày 21 tháng 9 năm 1930

B.

Ngày 12 tháng 9 năm 1930

C.

Ngày 1 tháng 5 năm 1930

D.

Ngày 1 tháng 8 năm 1930

Câu 5

Đại hội lần VII của quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt của nhân dân thế giới là bọn nào?

A.

Chủ nghĩa đế quốc, thực dân

B.

Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc

C.

Không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít

D.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 6

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A.

Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

B.

Xu thế toàn cầu hóa.

C.

Sự hình thành các liên minh kinh tế

D.

Sự ra đời các khối quân sự đối lập

Câu 7

Giành chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là những tỉnh:

A.

Hải Dương, Hà Tình, Quảng Nam, Hà Nội

B.

Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Nam

C.

Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa

D.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Câu 8

Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

B.

Chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950

C.

Chiến dịch Trung Lào năm 1953

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Câu 9

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc thắng lợi đã

A.

cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vũ trang ở các nước Đông Nam Á.

B.

mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

C.

tạo điều kiện để cả nước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D.

chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.

Câu 10

Một trong những "di chứng" của Chiến tranh lạnh là

A.

sự bùng nổ xung đột do tranh chấp lãnh thổ.

B.

cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc.

C.

khả năng đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

D.

tình trạng gia tăng xu thế li khai ở nhiều nơi.

Câu 11

Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đã diễn ra vào thời gian:

A.

Thế kỉ XVIII.

B.

Từ giữa thế kỉ XIX.

C.

Từ những năm 40 của thế kỉ XX.

D.

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Câu 12

Đông xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

A.

Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh

B.

Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào

C.

Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào

D.

Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào

Câu 13

Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?

A.

Khởi nghĩa Bắc Sơn

B.

Khởi nghĩa Nam Kì

C.

Khởi nghĩa Ba Tơ

D.

Binh biến Đô Lương

Câu 14

Từ năm 1919-1930 công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là công lao nào?

A.

Tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

B.

Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

C.

Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước

D.

Tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản.

Câu 15

Phương pháp đấu tranh cơ bản trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A.

đấu tranh vũ trang.

B.

đấu tranh chính trị. 

C.

đấu tranh ngoại giao. 

D.

đấu tranh bạo lực

Câu 16

Hội nghị Ianta (2-1945) chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á, ngoại trừ việc 

A.

giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ.

B.

Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin. 

C.

khôi phục các quyền lợi của nước Nga mất trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904). 

D.

trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin. 

Câu 17

Hai sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước dân chủ công khai của giai cấp tiểu tư sản (1919-1926) là 

A.

Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách tới hội nghị Véc - xai (1919) và tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (1924). 

B.

đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926). 

C.

thành lập các nhà xuất bản tiến bộ "Nam đồng thư xã", "Cường học thư xã". 

D.

tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (1924) và đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). 

Câu 18

Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

A.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B.

Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

C.

Việt Nam độc lập đồng minh

D.

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 19

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?

A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên

B.

Đông Dương Cộng sản đảng

C.

An Nam Cộng sản đảng

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 20

Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?

A.

Tiếp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp.

B.

Đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo vệ hòa bình.

C.

Bảo vệ miền Bắc XHCN, để miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.

D.

Chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đòi quyền tự do, dân chủ.

Câu 21

Ngày 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành ra nhập tổ chức nào?

A.

Quốc tế nông dân

B.

Quốc tế cộng sản

C.

Quốc tế thứ nhất

D.

Quốc tế thứ hai

Câu 22

Cuộc xung đột thể hiện rõ nhất sự cân bằng lực lượng giữa hai phe TBCN và XHCN là

A.

cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương (1945 - 1954)

B.

sự phong toả, cấm vận Cuba của Mĩ

C.

cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam (1954 - 1975)

D.

cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953)

Câu 23

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự khác nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ"?

A.

lực lượng quân đội để tiến hành các chiến lược chiến tranh

B.

loại hình chiến tranh xâm lươc thực dân mới

C.

biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ

D.

chiến lược toàn cầu của Mĩ

Câu 24

Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?

A.

Trật tự thế giới mới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai

B.

Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta

C.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế

D.

Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…

Câu 25

Mục đích chủ yếu khi thành lập tổ chức Liên hợp quốc là:

A.

thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển

B.

thống nhất hành động giữa các cường quốc

C.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D.

nhất thể hóa sự phát triển kinh tế, văn hóa thế giới

Câu 26

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được triển khai ở Đông Dương trong khoảng thời gian nào?

A.

1918-1933

B.

1918-1929

C.

1919-1929

D.

1919-1933

Câu 27

Một hệ quả của cuộc cách mạng khoa họ c – công nghệ từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là đã diễn ra

A.

quá trình hình thành các tổ chức liên kết kinh tế, chính trị quốc tế.

B.

quá trình phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia.

C.

xu thế toàn cầu hóa.

D.

quá trình sáp nhập các công ty thành các tập đoàn lớn.

Câu 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp đã dặn dò Huỳnh Thúc Kháng: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Theo em, cái "bất biến" của dân tộc ta trong thời điểm này là gì?

A.

Tự do

B.

Độc lập

C.

Hòa bình

D.

Tự chủ

Câu 29

Điểm giống nhau cơ bản về kinh tế của Mĩ, Tây âu, Nhật bản sau những năm 50 đến năm 2000 là:

A.

Đều là trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới.

B.

Đều không chịu tác động của khủng hoảng kinh tế

C.

Đều không chịu tác động của khủng hoảng kinh tế

D.

Đều chịu sự cạnh tranh các nước XHCN

Câu 30

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1946 - 1954) mở đầu bằng chiến thắng nào?

A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16.

B.

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông.

C.

Chiến dịch Biên giới thu – đông.

D.

Cuộc chiến đấu của nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn.

Câu 31

Tại sao Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành một pháo đài không thể công phá?

A.

Tạo thế và lực cho Pháp trên bàn đấu tranh ngoại giao.

B.

Thu hút lực lượng của ta vào đây để tiêu diệt, kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

C.

Nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mĩ.

D.

Phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quân sự của Pháp.

Câu 32

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

A.

nơi đứng chân của lực lượng vũ trang

B.

một loại hình hậu phương kháng chiến

C.

trận địa tiến công quân xâm lược

D.

nơi đối phương bất khả xâm phạm

Câu 33

Hiện nay, để đánh giá sức mạnh của một quốc gia người ta dựa vào tiêu chí nào?

A.

Các yếu tố nền sản xuất phồn vinh, nền tài chính vững chắc, nền công nghệ có trình độ cao, lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

B.

Các yếu tố nền sản xuất phồn vinh, nền kinh tế vững chắc, nền công nghệ có trình độ cao, lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

C.

Các yếu tố nền sản xuất phồn vinh, nền tài chính vững chắc, nền khoa học kĩ thuật phát triển, lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

D.

Các yếu tố nền sản xuất phồn vinh, nền tài chính vững chắc, nền khoa học kĩ thuật phát triển.

Câu 34

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để

A.

 trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

B.

 trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Vam.

C.

 thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D.

 mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.

Câu 35

Tổ chức liên kết kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới hiện nay là

A.

 Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

B.

 Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

C.

 Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

D.

 Liên minh Châu Âu.

Câu 36

Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ có âm mưu gì mới so với các chiến lược chiến tranh trước đó?

A.

 Tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

B.

 Thu hẹp phạm vi chiến tranh để dễ dàng giành lại thế chủ động.

C.

 Bắt tay với các cường quốc TBCN tấn công ta từ nhiều phía.

D.

 Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu.

Câu 37

Thái độ của triều đình Huế khi nghe tin chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai là

A.

vui mừng.

B.

quyết tâm cùng nhân dân kháng Pháp.

C.

lo sợ, vẫn nuôi ảo tưởng thu hồi Hà Nội bằng con đường thương thuyết.

D.

chuẩn bị lực lượng để đối phó với Pháp khi chúng quay lại trả thù.

Câu 38

Sau Hiệp định Pari, so sánh tương quan lực lượng trên chiến trường miền Nam như thế nào?

A.

Có lợi cho quân đội Sài Gòn vì được Mĩ tăng viện, bất lợi cho ta.

B.

Không có lợi cho ta, do vùng tự do bị thu hẹp .

C.

Không có lợi cho ta do bộ đội tập kết ra Bắc.

D.

Có lợi cho ta, do Mĩ đã rút gần hết và sự can thiệp trở lại của Mĩ rất hạn chế.

Câu 39

Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân là

A.

tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc

B.

xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam

C.

yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam

D.

truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân

Câu 40

Nhận xét nào sau đây không đúng về tính chất Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A.

Bạo lực rõ nét.

B.

Dân tộc điển hình.

C.

Nhân dân sâu sắc.

D.

Dân chủ điển hình.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán