Đề khảo sát chất lượng THPTQG - Trường THPT Kim Liên môn Lịch sử Năm 2019 - 2020 lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 02/06/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/06/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,467 lượt xem Lượt thi 140 lượt thi

Câu 1

Dưới thời Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất.

A.

Trương Hán Siêu

B.

Chu Văn An

C.

Nguyễn Trãi

D.

Phạm Sư Mạnh

Câu 2

Tenzing Norgay và Edmund Hillary là hai người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest tuy nhiên trong hình chỉ có Tenzing Norgay vì ?

A.

Tenzing Norgay không biết chụp hình

B.

Máy ảnh hết pin nên Tenzing Norgay không chụp được cho Edmund Hillary.

C.

Tenzing Norgay muốn mình là người duy nhất

D.

Edmund Hillary quá lạnh nên phải đi xuống nhanh

Câu 3

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?

A.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

C.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

D.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

Câu 4

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo

A.

Trần Phú

B.

Nguyễn ái Quốc 

C.

Lê Hồng Phong

D.

Nguyễn Văn Cừ

Câu 5

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dich Tây Nguyên ?

A.

Là nguồn cổ  vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam

B.

Làm cho tinh thàn địch Hoảng hốt, mất khả năng chiến đấu

C.

Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới :Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

D.

Đó là thănngs lợi lớn nhất oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta 

Câu 6

Cùng với thực hiện chiến tranh cục bộ

A.

Sang Lào.

B.

Sang Cam pu chia.

C.

Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D.

Cả Đông Dương

Câu 7

Trong thời gian 1919-1930, tăng thuế là một trong những biện pháp của thực dân Pháp nhằm

A.

phục vụ chính sách tổng động viên ở Việt Nam.

B.

thi hành chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam.

C.

kiểm soát mọi hoạt động kinh tế ở Đông Dương.

D.

tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Đông Dương.

Câu 8

Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp, mâu thuẫn giai cấp cơ bản của xã hội Việt Nam là gì?

A.

Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

B.

Giai cấp nông dân với địa chủ

C.

Giai cấp công nhân với đế quốc Pháp

D.

Giai cấp công nhân, nông dân với đế quốc Pháp

Câu 9

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa phong trào đồng khởi 1959-1960?

A.

Tiêu diệt đế quốc Mĩ và tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C.

Chuyển cách mạng miền nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công.

D.

Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

Câu 10

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển "thần kì"của Nhật Bản giai đoạn từ 1960 đến 1973 là 

A.

tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

B.

áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật. 

C.

con người được coi là vốn quý nhất. 

D.

vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. 

Câu 11

"MACV" là chữ viết tắt cơ quan nào của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965)? 

A.

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam.

B.

Tổng lãnh sự Mỹ. 

C.

Bộ quân sự, an ninh miền Nam. 

D.

Ban cố vấn Mỹ ở miền Nam. 

Câu 12

Hai sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước dân chủ công khai của giai cấp tiểu tư sản (1919-1926) là 

A.

Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách tới hội nghị Véc - xai (1919) và tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (1924). 

B.

đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926). 

C.

thành lập các nhà xuất bản tiến bộ "Nam đồng thư xã", "Cường học thư xã". 

D.

tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (1924) và đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). 

Câu 13

Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

B.

Chính phủ

C.

Tòa án nhân dân tối cao

D.

Quốc hội

Câu 14

Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng …….."

A.

Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.

B.

Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.

C.

Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

D.

Tất cả đều đúng.

 

Câu 15

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nước nào ở Châu Âu được xem là tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ?

A.

Pháp

B.

Đức

C.

Anh

D.

Liên Xô

Câu 16

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái quốc là gì?

A.

Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

B.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

D.

Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Câu 17

"Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu" là nhiệm vụ mục tiêu của:

A.

Kế hoạch 5 năm 1986 - 1990

B.

Kế hoạch 5 năm 1981 - 1986

C.

Kế hoạch 5 năm 1996 - 2000

D.

Kế hoạch 5 năm 1991 - 1995.

Câu 18

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) được tính từ sau sự kiện nào?

A.

Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

B.

Thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

C.

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ

D.

Thắng lợi của chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16

Câu 19

Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (1949), đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân

A.

tăng cường lực lượng cho phe xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới

B.

tác động tích cực tới phong trào giải phóng dân tộc, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á

C.

tăng cường lực lượng cho phe xã hội chủ nghĩa, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D.

để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam và các nước đang tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc

Câu 20

Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 nổ ra đầu tiên ở Mĩ?

A.

Mĩ là nước giàu có về tài nguyên.

B.

Mĩ phát triển kinh tế theo chủ nghĩa tự do thái quá dẫn đến cung vượt quá cầu

C.

Mĩ không có kế hoạch dài hạn cho sự mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng

D.

Không có sự phát triển đồng bộ giữa các ngành kinh tế của Mĩ

Câu 21

Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ căn bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi?

A.

Cách mạng Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la thắng lợi

B.

Cách mạng An-giê-ri giành thắng lợi

C.

Nước Cộng hòa Nam Phi được thành lập

D.

Sự ra đời của nhà nước Dim-ba-bu-ê và Na-mi-bi-a

Câu 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp đã dặn dò Huỳnh Thúc Kháng: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Theo em, cái "bất biến" của dân tộc ta trong thời điểm này là gì?

A.

Tự do

B.

Độc lập

C.

Hòa bình

D.

Tự chủ

Câu 23

Trong những câu dưới đây, câu nào diễn tả bối cảnh ra đời của tổ chức ASEAN?

1. Sau khi giành được độc lập, bước vào thời kỳ phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.
2. Cần có một tổ chức để duy trì an ninh khu vực.
3. Các nước muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
4. Cần một tổ chức để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trong khu vực.
5. Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều.
6. Sự thành công của khối thị trường chung châu Âu.

A.

1,2,3,5

B.

2,3,4

C.

1,3,4,5,6

D.

1,2,3,4,5

Câu 24

Trong Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), điều khoản nào chứng tỏ Đảng và Chính phủ ta bước đầu giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc?

A.

 Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất.

B.

 Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

C.

 Pháp công nhận Việt Nam có luật pháp riêng, quân đội riêng.

D.

 Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Câu 25

Sự kiện nào chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản?

A.

 Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

B.

 Tham gia Đảng Xã hội Pháp.

C.

 Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

D.

 Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 26

Việc chấm dứt Chiến tranh lạnh có ý nghĩa như thế nào?

A.

 Mở ra hướng giải quyết hòa bình cho các vụ tranh chấp, xung đột trên thế giới

B.

 Điều hòa lượng bán vũ khí ra thế giới

C.

 Tạo điều kiện cho KHKT phát triển

D.

 Mở đầu cho thời kì tan rã của Liên Xô

Câu 27

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

 Chống chế độ độc tài thân Mĩ, bảo vệ độc lập

B.

 Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

C.

 Chống chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai

D.

 Chống chủ nghĩa thực dân cũ, giải phóng dân tộc

Câu 28

Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

A.

 Bí mật, bất hợp pháp.

B.

 Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C.

 Đấu tranh nghị trường là chủ yếu.

D.

 Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

Câu 29

Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là

A.

 Đảng đã tập hợp được lực lượng đông đảo, sử dụng phương pháp đấu tranh phong phú.

B.

 Chủ trương, đường lối của Đảng được phổ biến rộng rãi.

C.

 Hình thành liên minh công nông hùng mạnh.

D.

 Uy tín của Đảng được nâng cao, cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh.

Câu 30

Nét nổi bật trong sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ
hai là

A.

thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh.

B.

phát triển ngang bằng với các nước châu Âu.

C.

phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

D.

suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho quốc phòng.

Câu 31

Sản lượng công nghiệp của Liên Xô đạt mức trước chiến tranh vào năm nào?

A.

1945.

B.

1947.

C.

1950.

D.

1957.

Câu 32

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết chống

A.

đế quốc Pháp.

B.

đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

C.

phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân.

D.

chống đế quốc Pháp và phong kiến.

Câu 33

Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

A.

Từ những năm 70 đến những năm 80 của thế kẻ XX

B.

Từ những năm 40 đến những năm 80 của thế kỉ XX

C.

Từ cuộc khủng hoảng năng lương năm 1973 đến nay

D.

Từ những năm 80 đến nay.

Câu 34

Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?

A.

Những thành tựu từ công cuộc xây dựng của nhân dân sau ngày chiến thắng

B.

Sự ủng hộ của phong trào thế giới.

C.

Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày giải phóng.

D.

Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú

Câu 35

Thời gian ở Liên Xô 1923-1924 Nguyễn Aí Quốc đã viết bài cho các tờ báo

A.

Đời sống công nhân

B.

Báo nhân đạo, Sự thật

C.

Tạp chí thư tín quốc tế, báo Sự thật

D.

Tạp chí thư tín quốc tế

Câu 36

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở VN 1929 có sự hạn chế gì?

A.

Nội bộ những người cộng sản VN chia rẽ, mất đoàn kết ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

B.

Phong trào cm VN có nguy cơ thụt lùi

C.

Phong trào cm VN phát tiển chậm lại

D.

Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng

Câu 37

Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A.

Từ 2 đến 3 tháng.

B.

Từ 3 đến 4 tháng.

C.

Từ 4 đến 5 tháng.

D.

Từ 5 đến 6 tháng.

Câu 38

Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là 2 sự kiện nào?

A.

Phong trào Đại hội Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

B.

Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và nghị trường.

C.

Phong trào đón Gôđa và đấu tranh nghị trường.

D.

Phong trào báo chí và đòi dân sinh dân chủ.

Câu 39

“Đồng bào rầm rập kéo tới Quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận VIệt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc tuyên ngôn, chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát tiến quân ca lần Đầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở:

A.

Hà Nội, Bắc Giang, Hếu, Sài Gòn.

B.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh Quảng Nam.

C.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.

D.

Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Câu 40

Trung đoàn thủ đô được lệnh rút khỏi Hà Nội vào ngày nào?

A.

15-2-1947

B.

16-2-1947

C.

17-2-1947

D.

18-2-1947

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán