Đề khảo sát chất lượng THPTQG Trường THPT Xuân Mai môn Lịch sử Năm 2019 - 2020 lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 02/06/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/06/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,248 lượt xem Lượt thi 141 lượt thi

Câu 1

Tại nước nào người ta đón năm mới bằng cách vừa ăn mì ống vừa nghe tiếng chuông điểm 108 hồi liên tiếp?

A.

Nhật Bản

B.

Italy

C.

Pháp

D.

Hàn Quốc

Câu 2

Theo định nghĩa về văn minh, điểm nào sau đây của văn minh khác biệt so với văn hóa?

A.

Văn minh chỉ giá trị kỹ thuật, giá trị tinh thần 

B.

Văn minh chỉ giá trị vật chất và tinh thần ở trình độ cao 

C.

Văn minh chỉ thái độ hành xử văn minh lịch sự

D.

Văn minh chỉ sự thụ hưởng giá trị tinh thần ở trình độ cao

Câu 3

Ngày 14-5-1956 , chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề  gì ?

A.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước

B.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước

C.

Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước

D.

Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước

Câu 4

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”? 

A.

Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ

B.

Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman

C.

Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan

D.

Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven

Câu 5

Người đề ra chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là ai?

A.

G. Đơcu.

B.

G. Xanhtơni.

C.

Anbe Xarô.

D.

Pôn Đume.

Câu 6

Mục tiêu đấu tranh được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định trong thời kì 1936 – 1939 là:

A.

Chống đế quốc và chống phong kiến

B.

Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh, dân chủ, hòa bình

C.

Chống đế quốc và phát xít giành độc lập dân tộc

D.

Chống phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra

Câu 7

Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, bài học kinh nghiệm được rút ra cho cuộc đáu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay là

A.

Nhân nhượng với kẻ thù

B.

Luôn mềm dẻo trong đấu tranh

C.

Linh hoạt, mềm dẻo, khôn khéo nhưng cương quyết giữ vững độc lập chính quyền lãnh thổ

D.

Cương quyết trong đấu tranh

Câu 8

Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Mỹ đã triển khai chiến lược gì?

A.

Chiến lược toàn cầu 

B.

Chiến lược cam kết và mở rộng

C.

Chiến lược Aixenhao

D.

Chiến lược Mácsan

Câu 9

Những năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện hai khuynh hướng cách mạng là:

A.

Vô sản và tư sản

B.

Phong kiến và vô sản

C.

Vô sản và dân chủ tư sản

D.

Dân chủ tư sản và phong kiến

Câu 10

Lý do Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1945?

A.

Quân Pháp bắn súng, ném lựu đạn nhiều nơi ở Hà Nội

B.

Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

C.

Tấn công Nam Bộ và Nam Trung Bộ

D.

Khiêu khích tiến công ta ở Lạng Sơn, Hải Phòng

Câu 11

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A.

Việt Nam gia nhập ASEAN (7/1995)

B.

Campuchia gia nhập ASEAN (4/1999)

C.

Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Bali (2/1976)

D.

Các nước ký bản Hiến chương ASEAN (11/2007)

Câu 12

Sự kiện chấm dứt hoàn toàn thời kì khủng hoảng về đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam là

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào đầu năm 1930.

B.

Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của V.I Lê nin.

C.

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D.

Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Câu 13

Trong những năm 1973-1982, nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái chủ yếu là do

A.

Tác động của phong trao giải phóng dân tốc trên thế giới

B.

Sự cạnh tranh của Nhật bản và các nước Tây Âu

C.

Việc Mỹ ký Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

D.

tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới

Câu 14

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I và hội đồng nhân dân các cấp ờ Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với việc củng cố chính quyền nhân dân sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

A.

Làm cho các cơ quan tư pháp ở cơ sở được hoàn thiện

B.

Nâng cao uy tín quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

C.

Làm cho bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn

D.

Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu 15

Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" có gì mới so với các chiến lược "Chiến tranh cục bộ"? 

A.

Quy mô rộng lớn diễn ra cả hai miền. 

B.

Quân đồng minh của Mĩ là chủ yếu có sự phối hợp bằng không quân, hậu cần Mỹ. 

C.

Gắn "Việt Nam hóa chiến tranh" với "Đông Dương hóa chiến tranh". 

D.

Chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

Câu 16

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) mang tầm vóc lịch sử của một đại hội vì 

A.

thể hiện tài năng và uy tín tuyệt đối của Trần Phú. 

B.

khẳng định sự thắng thế của con đường cách mạng tư sản. 

C.

chấm dứt sự chia rẽ và đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. 

D.

chấm dứt phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

Câu 17

Hình thức đấu tranh chủ yếu của cách mạng miền Nam trước năm 1959 là

A.

đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị

B.

khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

C.

đấu tranh quân sự

D.

đấu tranh chính trị

Câu 18

Thỏa thuận nào sau đây của hội nghị Ianta (2/1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam?

A.

Thỏa thuận thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới

B.

Thỏa thuận về việc Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á

C.

Thỏa thuận mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật Bản

D.

Các nước Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước Phương Tây

Câu 19

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 – 1951) có ý nghĩa là

A.

Đại hội kháng chiến toàn dân.

B.

Đại hội xây dụng và bảo vệ Tổ quốc.

C.

Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

D.

Đại hội kháng chiến thắng lợi.

Câu 20

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã:

A.

xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo

B.

bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.

C.

đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

D.

khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.

Câu 21

Quan điểm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Người sang thăm nước Pháp trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” (1945 - 1946), được hiểu là:

A.

cái “bất biến” là độc lập, cái “ứng vạn biến” là chính sách đối nội.

B.

cái “bất biến” là quyền tự do của nhân dân, cái “ứng vạn biến” tùy hoàn cảnh.

C.

cái “bất biến” là độc lập, cái “ứng vạn biến” là tùy hoàn cảnh và sự việc cụ thể

D.

cái “bất biến” là vai trò lãnh đạo của Đảng, cái “ứng vạn biến” tùy hoàn cảnh.

Câu 22

Nội dung nào trong quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) về Nhật Bản đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Liên bang Nga hiện nay?

A.

Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin (trước đó do Nhật Bản chiếm đóng)

B.

Nhật Bản trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin và các đảo nhỏ xung quanh

C.

Liên Xô chiếm đóng Bắc Triều Tiên

D.

Khôi phục quyền lợi Liên Xô ở cảng Lữ Thuận (Trung Quốc) vốn bị Nhật Bản chiếm đóng

Câu 23

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là?

A.

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B.

Tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

C.

Thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

D.

Kiên định con đường tư bản chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 24

Thực chất cuộc nội chiến ở Trung Quốc là?

A.

Cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội.

B.

Một cuộc chiến tranh cục bộ nằm trong khuôn khổ của Chiến tranh lạnh.

C.

Cuộc đấu tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.

D.

Cuộc cách mạng tư sản nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

Câu 25

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A.

Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

B.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

D.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

Câu 26

Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

A.

Những quyết định của Hội nghị Ianta

B.

Những thỏa thuận sau Hội nghị Ianta của ba cường quốc

C.

Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng với những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.

D.

Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Câu 27

Quyết định nào dưới đây không phải là của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì (4-1945)?

A.

Phát triển chiến tranh du kích

B.

 Thống nhất các lực lượng vũ trang

C.

Mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ

D.

Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam

Câu 28

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, với thắng lợi quân sự nào quân dân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

A.

Chiến dịch Hoà Bình 1952

B.

Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950

C.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

D.

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

Câu 29

Cách mạng Lào năm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào?

A.

Phát xít Nhật

B.

Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai

C.

Phát xít Nhật và phong kiến tay sai

D.

Triều đình phong kiến Lào

Câu 30

Sự kiện nào là mốc dánh dấu quá trình chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam?

A.

 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt nam.

B.

 Phong trào vô sản hóa.

C.

 Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

D.

 Các tổ chức cộng sản ra đời.

Câu 31

Các tổ chức cộng sản ra đời tại Việt Nam năm 1929 là

A.

 Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

B.

 Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đảng Cộng sản Đông Dương.

C.

 Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D.

 Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 32

Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là

A.

kháng chiến chống Mĩ

B.

xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

đấu tranh giành độc lập

D.

kháng chiến chống Pháp.

Câu 33

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước nào?

A.

Cách mạng vô sản

B.

Cách mạng dân chủ nhân dân.

C.

Cách mạng tư sản.

D.

Cách mạng dân chủ tư sản

Câu 34

Ngày 26/1/1950, sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Ấn Độ?

A.

Ấn Độ giành quyền tự trị

B.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh nhân tạo

C.

Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử

D.

Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa

Câu 35

Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào đã vươn lên trở thành siêu cường tài chính số 1 thế giới?

A.

Trung Quốc.

B.

Liên Xô.

C.

Mĩ.

D.

Nhật Bản.

Câu 36

Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân

A.

Pháp

B.

Anh

C.

Hà Lan

D.

Bồ Đào Nha

Câu 37

Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” Trung Quốc đạt được những gì?

A.

Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt.

B.

Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện.

C.

Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn.

D.

Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng.

Câu 38

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A.

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

B.

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân.

C.

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Bà Tơ.

D.

Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên.

Câu 39

Ngày 2-3-1946 Quốc hội họp phiên đầu tiên đã nêu lên vấn đề gì?

A.

Lập ra dữ thảo hiến pháp đầu tiên của nước ta

B.

Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

C.

Thông qua danh sách Chính phủ lien hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh dẫn đầu

D.

A, B và C đúng

Câu 40

: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là gì?

A.

Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

B.

Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất

C.

Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ

D.

Tạo ra một khối lượng hàng hóa đồ sộ

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán