Đề khảo sát chuyên đề Amin - Amino axit - Protein trường THPT Nam Lý năm 2017

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 20/10/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,505 lượt xem Lượt thi 37 lượt thi

Câu 1

Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A.

10,526%.

B.

10,687%.

C.

11,966%.

D.

9,524%.

Câu 2

Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là

A.

(H2N)2C3H5COOH

B.

H2NC2C2H3(COOH)2

C.

H2NC3H6COOH

D.

H2NC3H5(COOH)2

Câu 3

Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A.

9

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 4

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, 
thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là 

 

A.

85

B.

68

C.

45

D.

46

Câu 5

\(\alpha\)- amino Axit X trong phân tử có một nhóm - NHvà một nhóm -COOH. Cho 53,4 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chức 75,3 gam muối.Công thức của X là

A.

H2N - CH2 - COOH

B.

H2N - [CH2]3 - COOH

C.

H2N - CH(CH3) - COOH

D.

H2N - [CH2]2 - COOH

Câu 6

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A.

Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng.

B.

Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit.

C.

Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

D.

Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.

Câu 7

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lức bazơ từ trái sang phải là 

A.

Phenylamin, amoniac, etylamin

B.

Etylamin, amoniac, phenylamin

C.

Etylamin, phenylamin, amoniac       

D.

Phenylamin, etylamin, amoniac 

Câu 8

Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N

A.

3

B.

2

C.

5

D.

4

Câu 9

Chất nào sau đây là amin bậc 2 

A.

H2N-CH2-NH2  

B.

(CH3)2CH-NH2 

C.

CH3-NH-CH3 

D.

(CH3)3N

Câu 10

Cho các chất : etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dd NaOH là ?

A.

4

B.

6

C.

5

D.

3

Câu 11

Cho các phát biểu sau :

a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dd glixerol.

b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom

c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCHthu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dd NaOH.

Số phát biểu đúng là 

A.

3

B.

4

C.

1

D.

2

Câu 12

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

B.

Trong phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.

C.

Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.

D.

Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 13

Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo tỷ lệ số mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là 

A.

C2H7N, C3H9N, C4H11N.

B.

C3H9N, C4H11N, C5H13N.

C.

C3H7N, C4H9N, C5H11N.

D.

CH5N, C2H7N, C3H9N.

Câu 14

Đốt cháy amin đơn chức no A bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp X gồm CO2, hơi nước và N2. Biết dX/H2=14,1875dX/H2=14,1875. Vậy A có công thức phân tử là

A.

CH5N

B.

C2H7N

C.

C3H9N

D.

C4H11N

Câu 15

X là một α – amino axit chỉ chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Cho 15,45 gam X tác dụng với HCl dư thu được 20,925 gam muối. Công thức cấu tạo của X là 

A.

H2N CH2COOH    

B.

CH3CH(NH2)CH2COOH

C.

C3H7CH(NH2)COOH 

D.

C6H5CH(NH2)COOH

Câu 16

Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic . Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+44) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+54,75) gam muối. Giá trị của m là 

A.

162,5

B.

165,6

C.

123,8

D.

171

Câu 17

Cho 24,25 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dd HCl dư, thu được dd X. Cô cạn toàn bộ dd X, thu được bao nhiêu gam muối khan?

A.

27,875 gam

B.

25,5 gam   

C.

42,5 gam

D.

20,03 gam

Câu 18

Cho 100 ml dd amino axit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M, thu được dd Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dd HCl 0,5M, thu được dd chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là

A.

H2NC3H5(COOH)2       

B.

(H2N)2C2H3COOH

C.

(H2N)2C3H5COOH

D.

H2NC3H6COOH

Câu 19

Thủy phân hoàn toàn 3,255 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCnH2nCOOH bằng dd NaOH dư, thu được 4,785 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 3,255 gam X bằng dd HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A.

6,53

B.

4,8975  

C.

5,4375 

D.

7,25

Câu 20

Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 6,23 gam alanin; 6,00 gam glyxin và 9,36 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X lớn hơn 8. Giá trị của m là:

A.

18,89

B.

18,80

C.

18,35

D.

19,07

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán