Đề khảo sát môn giáo dục công dân lớp 11 bài chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 24 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 18/09/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 24 câu
Lượt xem 2,198 lượt xem Lượt thi 161 lượt thi

Câu 1

Vì sao sự nghiệp giáo dục – đào taọ nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

A.

Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh

B.

Là điều kiện để phát huy nguồn lực

C.

Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CNH – HĐH

D.

Là điều kiện quan tronhj để phát triển đất nước

Câu 2

Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là gì?

A.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B.

Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C.

Phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

D.

Cả a, b, c đúng

Câu 3

Để phát triển giáo dục đào tạo, nhà nước cần phải có chính sách như thế nào?

A.

Nhận thức đúng đắn về vị trí ”quốc sách hàng đầu” của giáp dục và đào tạo

B.

Bảo đảm quyền học tập của nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho giáo dục

C.

Phát triển nhiều hình thức giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp dạy học

D.

Cả a, b, c đúng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn