Đề khảo sát môn giáo dục công dân lớp 11 bài chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 24 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 18/09/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 24 câu
Lượt xem 1,590 lượt xem Lượt thi 68 lượt thi

Câu 1

Vì sao sự nghiệp giáo dục – đào taọ nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

A.

Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh

B.

Là điều kiện để phát huy nguồn lực

C.

Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CNH – HĐH

D.

Là điều kiện quan tronhj để phát triển đất nước

Câu 2

Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là gì?

A.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B.

Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C.

Phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

D.

Cả a, b, c đúng

Câu 3

Để phát triển giáo dục đào tạo, nhà nước cần phải có chính sách như thế nào?

A.

Nhận thức đúng đắn về vị trí ”quốc sách hàng đầu” của giáp dục và đào tạo

B.

Bảo đảm quyền học tập của nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho giáo dục

C.

Phát triển nhiều hình thức giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp dạy học

D.

Cả a, b, c đúng

Câu 4

Muốn nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục đào tạo chúng ta phải làm như thế nào?

A.

Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học

B.

Đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí

C.

Có chính sách đúng đắn trong việc, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài

D.

Cả a, b, c đúng

Câu 5

Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hội nhập có hiệu quả thì giáo dục đào tạo cần phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

A.

Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực

B.

Đào tạo nhiều nhân tài trong lĩnh vực giáo dục

C.

Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học

D.

Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Câu 6

Vì sao công bằng xã hội trong giáo dục là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A.

Đảm bảo quyền của công dân

B.

Đảm bảo nghĩa vụ của công dân

C.

Tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập và phát huy tài năng

D.

Để công dân nâng cao nhận thức

Câu 7

Phương hướng tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo đòi hổi chúng ta phải làm gì?

A.

Tiếp cận với chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới

B.

Tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ trên thế giới

C.

Tham gia đào tạo nhân lực trong khu vực và trên thế giới

D.

Tiếp cận với chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của nước ta

Câu 8

Đảng và nhà nước ta có quan niệm và nhận định như thế nào về giáo dục và đào tạo?

A.

Quốc sách hàng đầu

B.

Quốc sách

C.

Yếu tố then chốt để phát triển đất nước

D.

Nhân tố quan trọng trong chính sách quốc gia

Câu 9

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

A.

Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

B.

Điều kiện để phát triển đất nước

C.

Tiền đề để xây dựng đất nước

D.

Mục tiêu phát triển của đất nước

Câu 10

Một trong nững nhiệm vụ của khoa học công nghệ là gì?

A.

Bảo vệ Tổ quốc

B.

Phát triển nguồn nhân lực

C.

Giải đáp kịp thời vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đăt ra

D.

Phát triển khoa học

Câu 11

Phương án nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A.

Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước

B.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỉ thuật phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH

C.

Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

D.

Tiền đề để phát triển đất nước

Câu 12

Nhờ dâu mà các nước phát triển nhanh, nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ?

A.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú

B.

Nguồn nhân lực dồi dào

C.

Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và sử dụng có hiệu quả những thành tựu của KHCN

D.

Không có chiến tranh

Câu 13

Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

A.

Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ

B.

Cung cấp luận cứ khoa học

C.

Giải đáp kịp thời vấn đè lí luận 

D.

Giải đáp kịp thời vấn đè lí luận và thực tiễn

Câu 14

Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

A.

Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

B.

Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng

C.

Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

D.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

Câu 15

Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ như thế nào?

A.

Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng

B.

Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

C.

Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

D.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

Câu 16

Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

A.

Tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ

B.

Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

C.

Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

D.

Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 17

Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp như thế nào?

A.

Nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học

B.

Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

C.

Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

D.

Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 18

Những lĩnh vực nào của khoa học công nghệ được xác định là trọng tâm?

A.

Các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng

B.

Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

C.

Phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới

D.

Cả a, b, c đúng

Câu 19

Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa như thế nào?

A.

Thể hiện tinh thần yêu nước

B.

Tiến bộ

C.

Thể hiện tinh thần đại đoàn kết

D.

Thể hiện tinh thần yêu nước và đại đoàn kết

Câu 20

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

A.

Làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân

B.

Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa

C.

Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa

D.

Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Câu 21

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

A.

Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa

B.

Tập trung vào nhiệm vụ xxaay dựng văn hóa

C.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

D.

Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Câu 22

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

A.

Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc

B.

Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc

C.

Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc

D.

Nền văn hóa kế thừa truyền thống

Câu 23

Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì?

A.

Xóa bỏ tất cả những gì thuộc quà khứ

B.

Giữ nguyên truyền thống dân tộc

C.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

D.

Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại

Câu 24

Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?

A.

Bảo tồn các giá trị chungcuar tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

B.

Bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

C.

Bảo tồn, phát huy những giá trị chung và nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam

D.

Bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn