ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT KON TUM

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 06/03/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 2,362 lượt xem Lượt thi 178 lượt thi

Câu 1

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là 

A.

proton và electron 

B.

proton, electron và nơtron 

C.

Nơtron và proton 

D.

Nơtron và electron 

Câu 2

Cho các nhận định sau:

(a) Proton là hạt mang điện tích dương

(b) Nơtron là hạt không mang điện

(c) Điện tích của proton bằng điện tích electron về trị

(d) Trong hạt nhân nguyên tử số proton luôn bằng số nơtron

Số nhận định đúng là:

A.

3

B.

2

C.

4

D.

1

Câu 3

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là 

A.

nơtron và electron 

B.

proton, electron và nơtron 

C.

proton và electron 

D.

nơtron và proton 

Câu 4

Cho các nhận định sau:

(a) Khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân

(b) Hạt nhân nguyên tử được tạo thành từ các hạt proton và nơtron

(c) Khối lượng của 1 proton gần bằng 1u, còn của 1 nơtron nhỏ hơn nhiều so với khối lượng 1 proton

(d) u còn được gọi là đvC

Số nhận định đúng là 

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Câu 5

Những điều khẳng định nào sau đây không phải bao giờ cũng đúng? 

A.

 Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na mới có 11 proton 

B.

Trong nguyên tử số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ 

C.

Trong nguyên tử số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân 

D.

 Trong nguyên tử số proton bằng số nơtron 

Câu 6

Nhận định nào sau đây không đúng? 

A.

Về trị số có thể coi nguyên tử khối bằng số khối 

B.

 Các đồng vị của cùng 1 nguyên hóa học luôn có khối lượng nguyên tử giống nhau 

C.

Đường kính của hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn nhiều so với đường kính của nguyên tử

D.

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt  nhân 

Câu 7

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử R là 52. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Số nơtron của nguyên tử R là 

A.

35

B.

17

C.

18

D.

16

Câu 8

 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 49. Trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 

A.

15

B.

16

C.

17

D.

18

Câu 9

Nguyên tử \(80 \\ 35\) X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là:

A.

25

B.

10

C.

35

D.

45

Câu 10

 Nguyên tử R có 38 hạt mang điện và 20 hạt không mang điện, ký hiệu nguyên tử nào sau đây đúng? 

A.

\(80 \\ 38\) R

B.

\(40 \\ 20\) R

C.

\(39 \\ 19\) R

D.

\(20 \\ 19 \) R

Câu 11

Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 nơ tron và 8 electron? 

A.

\(16 \\ 8\) O

B.

\(18 \\ 8 \) O

C.

\(17 \\ 8 \) O

D.

\(19 \\ 9 \) F

Câu 12

Lớp M có số phân lớp là 

A.

3

B.

2

C.

4

D.

1

Câu 13

Nguyên tử của nguyên tố X có đơn vị điện tích hạt nhân là 13. Số electron lớp ngoài cùng của X là

A.

2

B.

1

C.

5

D.

3

Câu 14

Nguyên tử X có tổng hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X là 

A.

18

B.

52

C.

17

D.

34

Câu 15

Cho nguyên tử oxi có Z=8. Một mol nguyên tử oxi có chứa 

A.

4,82.1022 electron 

B.

4,816.1024 electron 

C.

7,525.1022 electron 

D.

4,816.1023 electron 

Câu 16

Hạt nhân nguyên tử R có điện tích +32.10-19 (C). Nguyên tố R là 

A.

Na(Z=11) 

B.

Ca(Z=20) 

C.

K (Z=19) 

D.

Al (Z=13) 

Câu 17

Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị \(79 \\ 35\)Br và  \(81 \\ 35\)Br. Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Thành phần phần trăm về số nguyên tử của đồng vị \(79 \\ 35\) Br và \(81 \\ 35\) Br lần lượt là
 

A.

54,5% và 45,5% 

B.

27,3% và 72,7% 

C.

30,7% và 70,3% 

D.

 49,3% và 50,7% 

Câu 18

Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl, khối lượng nguyên tử trung bình của clo là 35,5. Hỏi trong 300 nguyên tử clo có bao nhiêu nguyên tử 35Cl. 

A.

225

B.

125

C.

75

D.

120

Câu 19

Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị: 35Cl chiếm 75% về số nguyên tử còn lại là 37 Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của Fe là 56. Phần trăm khối lượng của 37Cl trong FeCl3 là 

A.

17,08% 

B.

65,54% 

C.

51,23% 

D.

48,46% 

Câu 20

Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị: \(14 \\ 7\)N chiếm 99,63% về số nguyên tử còn lại là \(15 \\ 7\)N. Nguyên tử khối trung bình của nitơ là
 

A.

14,2 

B.

14,0

C.

14,4

D.

14,3

Câu 21

Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z biết tổng số các hạt proton, nơtron, electron trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron trong đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt, còn trong đồng vị Z có proton bằng số nơtron. Số khối của đồng vị X là 

A.

27 

B.

28 

C.

30 

D.

29 

Câu 22

Cho các nhận định sau:

(a) Ngày  nay người ta đã biết các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định.

(b) Các electron trên cùng một lớp luôn có năng lượng bằng nhau

(c) Electron ở lớp K liên kết với hạt nhân bền chặt nhất

(d) 1u bằng 1,6605.10-27kg

A.

1

B.

3

C.

4

D.

2

Câu 23

Các electron của nguyên tử X được phân bổ trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 electron. Điện tích hạt nhân của X là 

A.

14+

B.

8+

C.

16

D.

16+

Câu 24

Nhận xét nào say đây không đúng 

A.

 Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có cấu hình là 3s23p4 thì X là phi kim 

B.

Nguyên tử luôn trung hòa về điện 

C.

 Các đồng vị của 1 nguyên tố hóa học thì nguyên tử có cấu hình electron khác nhau. 

D.

Cấu hình electron của nguyên tử 29X là [Ar]3d104s

Câu 25

Phân lớp nào sau đây có mức năng lượng thấp nhất? 

A.

4p

B.

3p

C.

3d

D.

4s

Câu 26

Nguyên tố sau đây thuộc nguyên tố s? 

A.

1s22s22p63s23p63d104s2

B.

1s22s22p6

C.

1s22s22p63s2

D.

1s22s22p63s23p63d24s2

Câu 27

Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X không thể là: 

A.

29

B.

19

C.

30

D.

24

Câu 28

Lớp electron nào sau đây ở xa hạt nhân nhất? 

A.

M

B.

L

C.

N

D.

K

Câu 29

Số electron tối đa của lớp M là 

A.

8

B.

18

C.

32

D.

2

Câu 30

Cho 3 nguyên tố X (Z=2), Y(Z=17); T(Z=20). Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.

X và T là kim loại, Y là phi kim. 

B.

X là khí hiếm, Y là phi kim, T là kim loại. 

C.

Y là khí hiếm, X và T là kim loại.

D.

X  là kim loại, Y và T phi kim.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán