Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 môn Hóa học 11

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 10 phút; cập nhật 17/05/2020
Thời gian làm bài thi 10 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 493 lượt xem Lượt thi 54 lượt thi

Câu 1

Thực hiện các thí nghiệm sau:     

(a) Nhiệt phân AgNO3 ; 

(b) Nung FeS2 trong không khí;    

(c) Nhiệt phân KNO3;    

(d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư);  

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư)

(h) Nung Ag2S trong không khí;     

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là 

A.

3

B.

5

C.

2

D.

1

Câu 2

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X (là một loại phân hoá học ), thấy tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Nếu cho X phản ứng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra . Tìm X

A.

urê 

B.

natri nitrat 

C.

amoni nitrat

D.

amôphot

Câu 3

Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?

A.

(NH4)2CO3,CO2,CH4,C2H6

B.

C2H4,CH4,C2H6O,C3H9N

C.

CO2,K2CO3,NaHCO3,C2H5Cl

D.

NH4HCO3,CH3OH,CH4,CCl4

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn