Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 môn Hóa học 11

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 10 phút; cập nhật 17/05/2020
Thời gian làm bài thi 10 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,453 lượt xem Lượt thi 90 lượt thi

Câu 1

Thực hiện các thí nghiệm sau:     

(a) Nhiệt phân AgNO3 ; 

(b) Nung FeS2 trong không khí;    

(c) Nhiệt phân KNO3;    

(d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư);  

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư)

(h) Nung Ag2S trong không khí;     

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là 

A.

3

B.

5

C.

2

D.

1

Câu 2

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X (là một loại phân hoá học ), thấy tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Nếu cho X phản ứng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra . Tìm X

A.

urê 

B.

natri nitrat 

C.

amoni nitrat

D.

amôphot

Câu 3

Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?

A.

(NH4)2CO3,CO2,CH4,C2H6

B.

C2H4,CH4,C2H6O,C3H9N

C.

CO2,K2CO3,NaHCO3,C2H5Cl

D.

NH4HCO3,CH3OH,CH4,CCl4

Câu 4

Khi phân tích một hợp chất hữu cơ (X) có thành phần như sau: %C = 52,17%; %H = 13,04% và %O = 34,78%. Công thức phân tử của (X) là (biết công thức nguyên trùng công thức phân tử):

A.

C2H6O

B.

C3H8O

C.

CH4O

D.

C4H10O

Câu 5

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được số mol CO2 bằng 1212 số mol H2O. Công thức phân tử của hiđrocacbon (X) là:

A.

C2H6

B.

C2H4

C.

C6H6

D.

CH4

Câu 6

Một hợp chất hữu cơ (Y) chứa C, H và O, có tỉ lệ khối lượng mO : mH = 8 : 3. Khi đốt cháy hết (Y) thu được VCO: VH2O = 1 : 1. Nếu trộn (Y) ở thể hơi với H2 theo tỉ lệ thể tích V: VH= 1 : 3 rồi đốt cháy thì thu được VCO: VH2O = 1 : 2. Công thức phân tử của (Y) là:

A.

CH4O

B.

C3H6O

C.

C3H8O

D.

C2H6O

Câu 7

Đốt cháy một hỗn hợp hiđtocacbon, thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) tham gia phản ứng là:

A.

3,92 lít

B.

3,36 lít

C.

5,60 lít

D.

4,48 lít

Câu 8

Thể tích hóa hơi 1 gam chất (X) bằng một nửa thể tích của 1 gam không khí (đo ở cùng điều kiện). Phân tử khối của chất (X) là:

A.

29

B.

58

C.

44

D.

46

Câu 9

Biết 560ml khí (X) đo ở 21C và 2atm có khối lượng 2,6 gam. Phân tử khối của chất (X) có giá trị là:

A.

64 u

B.

28 u

C.

56 u

D.

34 u

Câu 10

Đốt cháy hoàn toàn 1,16 gam chất (X) thu được 1344cm3 CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O, biết trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì 2,9 gam hơi chất (X) chiếm cùng thể tích với 1,3gam axetilen. Công thức phân tử của (X) là:

A.

CH4O

B.

C3H6O

C.

C2H6O2

D.

C3H8O3

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán