Đề kiểm tra 15 phút chương Góc môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Huệ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,568 lượt xem Lượt thi 45 lượt thi

Câu 1

Cho trước 4 tia chung gốc. Vẽ thêm 3 tia chung gốc O. Số góc đỉnh O tăng thêm là:

A.

14

B.

13

C.

12

D.

15

Câu 2

Cho đường thẳng m và năm điểm A, B, C, D, E không thuộc m, cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Số đoạn thẳng nhiều nhất cắt m là:

A.

5.

B.

6.

C.

7.

D.

4.

Câu 3

Cho góc AOB và hai tia OM, ON nằm trong góc đó sao choKhi đó:

A.

Tia OM nằm giữa hai tia OA và ON.

B.

Không có khẳng định nào là đúng.

C.

Tia OA nằm giữa hai tia OM và ON.

D.

Tia OM nằm giữa hai tia OM và OA.

Câu 4

Cho hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O. Lấy điểm A nằm trong góc xOm. Vẽ tia OA. Số các cặp góc có chung cạnh OA nhưng không có điểm trong chung là:

A.

3 cặp.

B.

5 cặp.

C.

4 cặp.

D.

6 cặp.

Câu 5

Cho tam giác ABC. Vẽ đường thẳng a không đi qua đỉnh của tam giác cắt cạnh AB. Khi đó:

A.

Đường thẳng a cắt một trong hai cạnh AB, AC

B.

Đường thẳng a không cắt hai cạnh AB, AC.

C.

Đường thẳng a cắt cả hai cạnh AB, AC.

D.

Đường thẳng a cắt cả hai cạnh AB, BC.

Câu 6

Hai điểm thuộc về hai nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng a thì.

A.

Đoạn thẳng nối hai điểm không cắt đường thẳng a.

B.

Một trong hai điểm thuộc đường thẳng a.

C.

Hai điểm thuộc đường thẳng a.

D.

Đoạn thẳng nối hai điểm cắt đường thẳng a.

Câu 7

Cho trước 5 tia chung gốc O. Vẽ hai tia chung gốc O. Khi đó số góc đỉnh O tăng thêm là:

A.

10 góc.

B.

9 góc.

C.

11 góc.

D.

12 góc.

Câu 8

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Vẽ các tia Oa, Ob thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng xy. Cho biết

  Để có

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Cho hình vẽ, hình trên có tất cả: 

A.

8 tam giác.

B.

12 tam giác.

C.

12 tam giác.

D.

6 tam giác.

Câu 10

Cho tam giác ABC. Gọi O là một điểm nằm trong tam giác. Vẽ AO, BO, CO theo thứ tự lần lượt BC, AC, AB tại H, I, K. Trong hình có tất cả:

A.

12 tam giác.

B.

16 tam giác.

C.

8 tam giác.

D.

10 tam giác.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán