Đề kiểm tra 15 phút chương lũy thừa với số mũ tự nhiên THCS Ngô Quyền

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,000 lượt xem Lượt thi 24 lượt thi

Câu 1

Chọn khẳng định sai: 

A.

Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số rồi trừ hai số mũ cho nhau.

B.

Nếu an = 1 thì n = 0

C.

Nếu mọi số tự nhiên đều biết được dưới dạng tổng của các lũy từa của 10.

D.

Nếu an = a thì n = a

Câu 2

Giá trị biểu thức A = 2010 . 20092009 – 2009. 20102010 bằng:

A.

1

B.

0

C.

2010

D.

2009

Câu 3

Kết quả của phép tính 26 : 2 là :

A.

27

B.

2

C.

16

D.

26

Câu 4

Chọn câu sai: 3.3.3.6.6.6.2.2.2 bằng:

A.

56

B.

26.36

C.

36.26

D.

66

Câu 5

Chọn khẳng định đúng:

A.

am.an = am.n

B.

50 không phải là một số chính phương.

C.

Lũy thừa mũ 3 của một số tự nhiên còn gọi là bình phương của số đó.

D.

Số chính phương là bình phương của các số nguyên tố.

Câu 6

Cho dãy số 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... Khẳng định nào sau đây không đúng:

A.

Ba số hạng tiếp theo trong dãy số trên là 49, 64, 81

B.

Các số hạng của dãy số trên là các phần tử của tập hợp

C.

 Số hạng tổng quát của dãy số trên là n với

D.

Các số hạng của dãy số trên là các số chính phương

Câu 7

Tính tổng T = 2.107 + 2.106 + 105 + 2.104 + 103 + 9.102 + 4.10 + 4 bằng :

A.

22121944. 

B.

4491212. 

C.

2212194. 

D.

44912122.     

Câu 8

Cách tính đúng:

A.

43 . 44 = 1612

B.

43 . 44 = 47

C.

43 . 44 = 412

D.

43 . 44 = 87

Câu 9

Tổng S = 7.105+ 5.10+ 103 + 9.102 + 5.10 + 4 bằng:

A.

751954.     

B.

459157.

C.

7591540. 

D.

75954. 

Câu 10

Biết 3x = 32. 27. Giá trị của x là:

A.

x = 3

B.

x = 2

C.

x = 5

D.

không có giá trị đúng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán