Đề kiểm tra 15 phút chuyên đề bất đẳng thức và cách chứng minh bất đẳng thức môn Toán Lớp 10 trường Thpt Chuyên Hà Nội-Amsterdam

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,134 lượt xem Lượt thi 54 lượt thi

Câu 1

Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A.

a - d > b - c

B.

a - c > b - d 

C.

-ac > -bd

D.

ac > bd

Câu 2

Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A.

a + c > b + c

B.

c - a > c - b

C.

a2 > b2

D.

ac > bc

Câu 3

Nếu 2a > 2b và -4b < -4c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A.

a > c

B.

a < c

C.

1/a > 1/c

D.

a> b2

Câu 4

Cho một tam giác với độ dài các cạnh là 2;1; x, trong đó x là một số nguyên. Khi đó x bằng:

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Câu 5

Cho f(x) = x - x2. Đáp án nào sau đây đúng?

A.

f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/4

B.

 f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/3

C.

f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng -1/2

D.

f(x) không có giá trị lớn nhất

Câu 6

Giá trị lớn nhất của hàm f(x) = 2/(x2 - 6x +13) bằng

A.

6

B.

2/5

C.

3

D.

1/2

Câu 7

Cho f(x) = x + 1/x với x ≥ 2 . Giá trị nhỏ nhất của f(x) bằng

A.

3

B.

5/2

C.

1

D.

2

Câu 8

Cho 2 số thực bất kì a, b. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

|a + b| = |a| + |b|.

B.

|-ab| < |ab|.

C.

Nếu |a| > |b| thì a> b2

D.

|a - b| > |a| - |b|

Câu 9

Cho a, b, c, d là các số thực, trong đó a, c khác 0. Nghệm của phương trình ax + b = 0 nhỏ hơn nghiệm của phương trình cx + d =0 khi và chỉ khi:

A.

b/a < c/d

B.

b/a > d/c

C.

b/d > a/c

D.

b/a > c/d

Câu 10

Cho a - b = 2. Khi đó tích hai số a và b :

A.

Có giá trị nhỏ nhất bằng  -1

B.

Có giá trị lớn nhất là -1

C.

Có giá trị nhỏ nhất khi a = b

D.

Không có giá trị nhỏ nhất

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán