Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Chương 1 Sự điện li

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 13/05/2020
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 2,322 lượt xem Lượt thi 169 lượt thi

Câu 1

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A.

KCl rắn, khan

B.

CaCl2 nóng chảy

C.

NaOH nóng chảy

D.

HBr hòa tan trong nước

Câu 2

 

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.

Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch

B.

Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

C.

Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hay khi nóng chảy

D.

Sự điện li là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch

Câu 3

Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/l, nồng độ ion OH- ở 25oC là:

A.

[OH-] = 1,0.10-14

B.

[OH-] = 1,0.10-12

C.

[OH-] = 1,0.10-2

D.

[OH-] = 1,0.10-10

Câu 4

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A.

AlCl3 & CuSO4

B.

NaHSO4 & Na­2CO3

C.

NaAlO2 & HCl

D.

CaCl2 & AgNO3

Câu 5

Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCl có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

A.

10 ml

B.

90 ml

C.

100 ml

D.

40 ml

Câu 6

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A.

[H+] = 0,10 M

B.

[H+] < [CH3COO-

C.

[H+] > [CH3COO-

D.

[H+] < 0,10 M

Câu 7

Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

A.

a + 2b = c + 2d

B.

a + 2b = c + d

C.

a +b = c + d 

D.

2a + b = 2c + d

Câu 8

Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A.

NaNO2

B.

KBr

C.

Fe(NO3)3

D.

KI

Câu 9

Phương trình H+ + OH-  H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

A.

HCl + Cu(OH)2  → CuCl2 + H2O

B.

H2SO4 + Ba(OH)2  → BaSO4  +  2H2O

C.

HNO3 +NaOH  → NaNO3  +   H2O

D.

CH3COOH  +  NaOH → CH3COONa  +  H2O

Câu 10

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

A.

Axit

B.

Trung tính

C.

Kiềm

D.

Không xác định được

Câu 11

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

A.

Axit  

B.

Trung tính

C.

Bazơ

D.

Muối

Câu 12

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

A.

0,2 mol Al2(SO4)3

B.

0,4 mol Al+

C.

1,8 mol Al2(SO4)3

D.

Cả A và B đều đúng

Câu 13

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

A.

Các cation

B.

Các anion

C.

Các phân tử hòa tan

D.

Cation và anion

Câu 14

Muối trung hòa là loại muối:

A.

Tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu

B.

Không còn hiđro trong gốc axit.

C.

Không có khả năng phản ứng với axit và bazơ.

D.

Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh

Câu 15

Chất điện li mạnh là chất:

A.

Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.

B.

Dễ nhường electron cho chất khác.

C.

Làm đổi màu chất chỉ thị màu

D.

Khi tan trong nước cho môi trường có pH = 7

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán