Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh THPT chuyên Nguyễn Trãi

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 31/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 31/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,313 lượt xem Lượt thi 535 lượt thi

Câu 1

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

In this pure state antimony has no important uses, but ...................... with other substances, it is an extremely useful metal.

A.

combined when physically or chemically

B.

the physical and chemical combination

C.

 it is combined physically and chemically

D.

when combined physically or chemically

Câu 2

Chọn từ gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau.

The United States lie between Canada and Mexico.

A.

and

B.

lie

C.

between

D.

The

Câu 3

Chọn từ gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau.

What difficulty we may encounter, we will certainly work it out.

A.

it out

B.

certainly

C.

What difficulty

D.

encounter

Câu 4

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

They gave a great deal of thought to their work. 

A.

They thought a great deal of their work.

B.

 They thought a great deal to their work.

C.

They has thought a great deal of their work.

D.

They had thought a great deal of their work.

Câu 5

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

the / children / much / receive / guidance / from / their / teachers/

A.

The children receive from their teachers much guidance.

B.

The children receive their teachers from much guidance.

C.

The children receive much guidance from their teachers.

D.

The children receive from much guidance their teachers

Câu 6

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

I don't care at all whether you stay or go.

A.

Whether you stay or go is my concern.

B.

It doesn't matter much to me whether you stay or go.

C.

I won't take care of you whether you stay or go.

D.

It isn't careful of you to stay or go.

Câu 7

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:  

I haven't eaten this kind of food before.

A.

This is the first kind of food have eaten.

B.

 I haven't eaten this kind or food already.

C.

Even before I have not eaten this kind of food.

D.

This is the first time I’ve eaten this kind of food.

Câu 8

Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại:

A.

completely

B.

influence

C.

develop

D.

domestic

Câu 9

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

dominate

B.

constantly

C.

inflation

D.

subsequence

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

 conclude

B.

consist

C.

consume

D.

concept

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán