Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh THPT chuyên Vĩnh Phúc

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,789 lượt xem Lượt thi 74 lượt thi

Câu 1

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
We had some problems when we checked ....................the hotel. They had reserved the room under the wrong name.

A.

out

B.

into

C.

up

D.

at

Câu 2

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
..............the church service, people keep quiet.

A.

As

B.

During

C.

While

D.

When

Câu 3

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Sorry, I'm late. My car .............on the way here.

A.

moved in

B.

broke down

C.

dropped out

D.

cleared up

Câu 4

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
When I ............in my new job for a month, I ............you whether I like it or not.
 
 
A.

have been/ will tell

B.

am/ would tell

C.

was/ told

D.

has been/ will tell

Câu 5

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
In the dream, my wallet turned .......... a butterfly and flew away.

A.

up

B.

out

C.

with

D.

into

Câu 6

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
They gave me a form and told me to ...............

A.

fill in.

B.

fill up.

C.

turn up.

D.

 hand in.

Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The harder he worked, ...............he earned.

A.

the most

B.

more

C.

the more

D.

 the less

Câu 8

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
The town was nearer ...............we thought it would be.

A.

then

B.

 than

C.

 that

D.

as

Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
A .................tells you an exciting story especially about crime or spy.

A.

romantic

B.

comic

C.

biography

D.

thriller

Câu 10

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Beethoven had to face up to a ...............prejudice against disable people at school.

A.

deep-seated

B.

deep-seat

C.

 long-lied

D.

long-lying

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán