Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Đan Phượng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 13 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 13 câu
Lượt xem 2,550 lượt xem Lượt thi 227 lượt thi

Câu 1

Amy is hungry. She goes to the counter to ______ a hamburger.

A.

tell

B.

order

C.

make

D.

decide

Câu 2

Norway is one of the................countries of the world.

A.

remotest

B.

happiest

C.

nearest

D.

furthest

Câu 3

Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại.

A.

 enjoyment

B.

apologize

C.

maximum

D.

participate

Câu 4

Mary: " I'm going to play tennis today." (a week later) Peter: " Mary said that she was going to play tennis.........................."

A.

tomorrow

B.

that day

C.

today

D.

this day

Câu 5

There has not been a great response to the sale, ………………… ?

A.

 hasn't it

B.

does there

C.

hasn't there

D.

has there

Câu 6

Yuri Gagarin was the first person ……………… into space.

A.

who was flying

B.

 to fly

C.

Who flies

D.

flew

Câu 7

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu dưới đây:
Lots of people cannot seem to get accustomed to queue.

A.

cannot

B.

 to get

C.

Lots

D.

to queue

Câu 8

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho dưới đây:
You should have persuaded him to change his mind.

A.

You persuaded him to change his mind but he didn't listen.

B.

You didn't persuade him to change because of his mind.

C.

 It was essential to persuade him to change his mind but you didn't.

D.

You should persuade him to change his mind.

Câu 9

Road accidents often happen at this corner. This situation ______ if there ______ a notice sign here.

A.

would decrease / will be

B.

will decrease / were

C.

will decrease / is

D.

would decrease / were

Câu 10

Jane, ______ mother is a physician, is very good at biology.

A.

which

B.

who

C.

whose

D.

when

Câu 11

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the underlined part that is pronounced differently from others

A.

reason

B.

idea

C.

easy

D.

speak

Câu 12

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

In Thailand, it's against the law to litter on the pavement. If you are caught, you can be fined up to $2000 Baht.

A.

evil

B.

illegal

C.

immoral

D.

wrong

Câu 13

It is no use ____ a girl that she doesn't need to lose any weight.

A.

convince

B.

convincing

C.

 to convince

D.

to convincing

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán