Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Hải Nam

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,389 lượt xem Lượt thi 112 lượt thi

Câu 1

Chọn câu trả lời đúng :

He applied for a teaching __________ at Bales University with great confidence

A.

work

B.

post

C.

employment

D.

career

Câu 2

Chọn A,B,C hoặc D để cho biết câu trả lời đúng cho câu hỏi sau đây :

We hoped_______ they would come and give us new lectures

A.

when

B.

that

C.

which

D.

what

Câu 3

Chọn A,B,C hoặc D để cho biết câu trả lời đúng cho câu hỏi sau đây :

“It’s about time you_______ your homework, Mary.”

A.

must do

B.

did

C.

do

D.

will do

Câu 4

They didn’t find ______ in a foreign country.

A.

it to live easy

B.

it easy live

C.

it easy to live

D.

easy to live

Câu 5

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

The film didn’t come up to my expectations.

A.

The film was as good as I expected.

B.

The film fell short of my expectations.

C.

I expected the film to end more abruptly.

D.

I expected the film to be more boring.

Câu 6

“The inflation rate in Greece is five times ______ my country,” he said.

A.

as much as

B.

more than

C.

as many as that in

D.

as high as that in

Câu 7

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.

A.

They erected a barn, and as a result, the cattle couldn’t get out into the wheat field.

B.

In order not to keep the cattle away from the wheat field, they erected a barn.

C.

They erected a barn so that the cattle would get into the wheat field.

D.

They erected a barn in case the cattle couldn’t get out into the wheat field.

Câu 8

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

A.

decay

B.

vanish

C.

attack

D.

depend

Câu 9

Mary: “I will never go mountaineering again.”
Linda: “Me ______.”

A.

so

B.

too

C.

neither

D.

either

Câu 10

The restaurants on the island are expensive, so it’s worth ______ a packed lunch.

A.

taken

B.

taking

C.

to take

D.

take

Câu 11

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are now a 24/7 society where shops and services must be available all hours.

A.

an active society

B.

an inactive society

C.

a physical society

D.

a working society

Câu 12

Mark the letter A, B, C, or D on your answer  sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A.

work

B.

stork

C.

force

D.

form

Câu 13

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Don’t touch that wire or you’ll get an electric ______.

A.

shock

B.

fire

C.

charge

D.

current

Câu 14

The more demanding the job is, ______ I like it
 

A.

more
 

B.

most
 

C.

the more
 

D.

the most

Câu 15

In my family, my sister and I take turns __________ .

A.

doing the washing

B.

to do the washing

C.

doing the washer

D.

having done the washing

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn