Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,904 lượt xem Lượt thi 54 lượt thi

Câu 1

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“Don’t forget to go the supermarket after work", said Peter’s wife.

A.

Peter’s wife invited him to go to the supermarket with her after work.

B.

Peter’s wife reminded him to go to the supermarket after work.

C.

Pete's wife allowed him to go to the supermarket after work.

D.

Peter’s wife allowed him going to the supermarket after work.

Câu 2

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
The research works of this school has affected our lives considerably.

A.

The

B.

considerably

C.

 works

D.

affected our lives

Câu 3

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
It is undeniable that parents are .............for their child's behaviour.

A.

in charge

B.

involved

C.

concerned

D.

responsible

Câu 4

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
An economic ..................brings a significant increase in layoffs and unemployment.

A.

developing

B.

development

C.

 depression

D.

depressive

Câu 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Which city has the greatest ..............on the rest of the USA, New York City or Los Angeles?

A.

 affect

B.

outcome

C.

influence

D.

 result

Câu 6

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
His low scores in the mock tests ..................him quite a lot.

A.

discouraged

B.

courageous

C.

encouragement

D.

encouraging

Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
During the examination, any communication between the ..........is prohibited.

A.

candidates

B.

applicants

C.

examiners

D.

 interviewers

Câu 8

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Goods of foreign .........displayed in the exhibition drew the attention of most consumers.

A.

mark

B.

name

C.

manufacture

D.

produce

Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Many applicants find a job interview ............if they are not well-prepared for it.

A.

time-consuming

B.

impressive

C.

 stressful

D.

 threatening

Câu 10

These projects have made remarkable ..............in explaining major diseases and life science issues that affect people's health.

A.

 progress

B.

 achieve

C.

gaining

D.

 approach

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán