Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Trần Phú

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,881 lượt xem Lượt thi 106 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

regulation

B.

accompany

C.

experience

D.

available

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

helped

B.

 lived

C.

stopped

D.

liked

Câu 3

Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại:

A.

follow

B.

hospitable

C.

secondary

D.

particularly

Câu 4

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
If you work hard, you would be successful in anything you do.

A.

anything

B.

you work

C.

would be

D.

in

Câu 5

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
The story of her hard life was painful to listen to.

A.

The painful story was what she listened to.

B.

 It was hard to listen to her painful story.

C.

Her hard life was painfully told to people.

D.

It was painful to listen to the story of her hard life.

Câu 6

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“Unless you give me a pay rise, I’ll resign,” said Mike.

A.

Mike asked for a pay rise before he would resign.

B.

 Mike asked to resign without a pay rise.

C.

Mike threatened to resign if he didn’t have a pay rise.

D.

Mike was asked to resign without any pay rise.

Câu 7

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
It believed that "Men make house and women make home". 

A.

 home

B.

and

C.

 make

D.

 believed

Câu 8

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
We'd never stayed in such an expensive hotel before.

A.

This is the most expensive hotel we have ever stayed.

B.

We have stayed many hotels more expensive before.

C.

The hotel was more expensive than anywhere we had stayed in before.

D.

This is the cheapest hotel I have ever stayed.

Câu 9

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“Who did you come to the party with?” said Tom to Lyn.

A.

Tom asked Lyn who came to the party with.

B.

Tom asked Lyn who she had come to the party with.

C.

Tom asked Lyn who did she come to the party with.

D.

Tom wanted to know with who Lyn had come to the party.

Câu 10

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“No, I didn’t steal anything from her,” said Henry.

A.

Henry asked not to stealing things from her.

B.

Henry denied stealing things from her.

C.

 Henry confirmed that he had stolen things from her.

D.

Henry refused to steal things from her.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán