Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Hoàng quốc việt

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,467 lượt xem Lượt thi 31 lượt thi

Câu 1

Số lẻ liền sau số 2007 là:

A.

2008

B.

2009

C.

2017

D.

2005 

Câu 2

Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn 3 1 số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?

A.

8 con

B.

10 con

C.

12 con

D.

22 con

Câu 3

Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi

A.

33 tuổi

B.

35 tuổi

C.

34 tuổi

D.

25 tuổi

Câu 4

Các phép tính dưới đây, phép tính nào là đúng:

A.

a : 1 = a

B.

b : 1 = 1

C.

a : 0 = 0

D.

1 : b = b

Câu 5

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

A.

7 tam giác, 6 tứ giác.

B.

7 tam giác, 5 tứ giác

C.

7 tam giác, 7 tứ giác

D.

6 tam giác, 5 tứ giác.

Câu 6

Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A.

. 9899

B.

9999

C.

9888

D.

8888

Câu 7

Em có 15 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là: 

A.

8 bạn, còn thừa 1 viên

B.

7 bạn, còn thừa 1 viên

C.

7 bạn

D.

8 bạn

Câu 8

Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A.

29 học sinh.

B.

32 học sinh.

C.

30 học sinh.

D.

28 học sinh.

Câu 9

Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58? Số cần tìm là:

A.

101

B.

135

C.

67

D.

91

Câu 10

Tôi nghĩ ra một số, nếu thêm vào số tôi nghĩ 72 đơn vị thì được 1 số mới, nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết số tôi nghĩ là số nào?

A.

Số 108

B.

Số 36

C.

Số 99

D.

Số 81

Câu 11

Tính giá trị của biểu thức: 4536 + 73 845 : 9

A.

12841

B.

8709

C.

22741

D.

12741

Câu 12

Biết 356a7 > 35679 giá trị của a là:

A.

0

B.

10

C.

7

D.

9

Câu 13

Bể thứ nhất chứa được 4827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2634 lít nước. Cả hai bể chứa là:

A.

8461

B.

9361

C.

8961

D.

7461 

Câu 14

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

A.

4 hình tam giác, 6 hình tứ giác

B.

5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

C.

5 hình tam giác, 6 hình tứ giác

D.

4 hình tam giác, 3 hình tứ giác

Câu 15

Trường hợp nào so sánh đúng

A.

8650 > 8648

B.

4420 > 4430

C.

5769 = 5768

D.

6494 = 6483

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán