Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,116 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Cho tập hợp B gồm 100 số tự nhiên đầu tiên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

\(\notin\) B

B.

B = { x \(\in\) N/x < 100 }

C.

100 \(\in\) B

D.

B = { x \(\in\) N/x \(\leq\) 100 }

Câu 2

Cho tập hợp  B = { x \(\in\) N/x < x \(\leq\) 7 }. Kết luân nào sau đây không đúng?

A.

Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7.

B.

\(\in\) A

C.

Tập hợp A có 5 phần tử.

D.

\(\in\) A

Câu 3

Tập hợp M = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} có số phần tử là 

A.

8

B.

7

C.

6

D.

5

Câu 4

Cho tập hợp .Các phần tử của A là :

A.

A = {0; 1; 2; 4; 3}

B.

A={4; 2; 0; 3; 1}

C.

A={1; 2; 3; 4}

D.

A={0; 1; 2; 3; 4}

Câu 5

Tập hợp có 3 phần tử là :

A.

{6A; 6}

B.

{0; 1}

C.

{0; a; b}

D.

{bưởi, tranh, cam, táo}

Câu 6

Tập hợp .Số phần tử của Y là  :

A.

10

B.

8

C.

7

D.

9

Câu 7

Cho tập hợp X = {1; 2; 4; 7} .Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?

A.

{3; 7}

B.

{2; 5}

C.

{1; 5}

D.

{1; 7}

Câu 8

Cho hai tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Cách viết nào sau đây đúng?

A.

B.

C.

A = {1; 2; 3; 4}

D.

A = {0; 1; 2; 3; 4}

Câu 9

Cho hai tập hợp   và B là tập hợp các số tự nhiên không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12 thì:

A.

Tập hợp B gồm 7 phần tử.

B.

Tập hợp A gồm 9 phần tử.

C.

Các phần tử {4, 5, 6, 7, 8, 9} thuộc cả A và B.

D.

Câu 10

Cách viết nào sau đây không phải là cách viết một tập hợp:

A.

Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng các dấu chấm bên trong hình vuông kín.

B.

Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng dấu chấm bên trong vòng tròn kín.

C.

Liệt kê các phần tử của tập hợp.

D.

Chỉ ra các tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán