Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Thanh Hải

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 26/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,874 lượt xem Lượt thi 39 lượt thi

Câu 1

Trung điểm M của đoạn thẳng AB:

A.

là điểm nằm chính giữa của đoạn thẳng AB.

B.

là điểm nằm giữa A và B.

C.

là điểm cách đều A và B.

D.

không phải là duy nhất.

Câu 2

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 16. Có I là trung điểm của AB. K là trung điểm của AI, H là trung điểm của AK, M là trung điểm của AH. Độ dài AM bằng:

A.

4cm.

B.

1cm.

C.

2cm.

D.

8cm.

Câu 3

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 60cm. Gọi C là điểm thuộc tia đối của tia AB. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC, gọi N là trung điểm của đonạ thẳng CB. Độ dài đoạn thẳng MN bằng:

A.

20cm.

B.

30cm.

C.

60cm.

D.

15cm

Câu 4

Trên dường thẳng d cho 3 điểm A, B, C. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB và BC. Khi đó:

A.

IK = AB + BC.

B.

IK = AB – BC

C.

IK = (AB – BC) : 2.

D.

IK = (AB + BC) : 2.

Câu 5

Cho 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự đó nằm trên một đường thẳng biết AB = CD = 6cm, BC = 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng?

A.

AB = (AD – BC) : 3.

B.

AC = BD.

C.

AD = 22 cm.

D.

AD và BC có cùng trung điểm.

Câu 6

Cho đoạn thẳng AB = 20 cm. Điểm I là trung điểm của AB, điểm D và E lần lượt là trung điểm của AI và BI. Khi đó:

A.

DE = 10cm.

B.

DE = 5cm.

C.

AD = 10cm.

D.

AD = 20cm.

Câu 7

Đoạn thẳng AB dài 100cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm D sao cho BD = 9cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C (AC < AD). Gọi I là trung điểm của CD. Biết dộ dài AI = 71 cm, độ dài IC bằng:

A.

10cm.

B.

9cm.

C.

29cm

D.

20cm.

Câu 8

Cho đoạn thẳng AB = 100cm. Ba điểm C, D, E teo thứ tự đó chia đoạn thẳng AB thành 4 phần bằng nhau. Kết luận đúng là:

A.

Độ dài mỗi đoạn thẳng là 20cm.

B.

DA và DA là hai tia trùng nhau.

C.

D là trung điểm của CE.

D.

CD và CB là hai tia đối nhau.

Câu 9

Cho đoạn thẳng MN. Gọi A là một điểm thuộc MN. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MA và NA. Biết IK = a. Độ dài MN bằng:

A.

a : 2.

B.

2a.

C.

a.

D.

4a.

Câu 10

Hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox lấy điểm A và M sao cho OA < OM. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = OA. Khi đó:

A.

MA + MB = OM.

B.

MA + MB = 2OM.

C.

MA + MB = 4OM.

D.

MA + MB = OM.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán