Đề kiểm tra 15 phút một số axit quan trọng môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Thị Minh Khai

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,105 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Một bình cầu dung tích 2,24 lít chứa đầy khí HCl (ở đktc). Thêm đầy nước cất vào bình thu được dung dịch X. Khí HCl tan rất nhiều trong nước nên thể tích nước thêm vào bình được coi là 2,24 lít. Nồng độ phần trăm của HCl là:

A.

0,316%

B.

1,63 %

C.

0,162 %

D.

Không xác định được.

Câu 2

Cho những chất CuO, Ag, Zn, Al2O3, Cu, FeO, Na2O, MgO. Dãy chất nào sua đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (hoặc dung dịch HCl)?

A.

CuO, Cu, Al2O3, FeO, Na2O, MgO

B.

CuO, Ag, Cu, FeO, Na2O

C.

CuO, Ag, Al2O3, Na2O, FeO, MgO

D.

CuO, Al2O3, FeO, Na2O, MgO
 

Câu 3

Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là dung dịch làm đỏ giấy quì tím?

A.

Dẫn 2,24 lít khí CO2 đktc vào 200 ml dung dịch NaOH 1M.

B.

Trộn dung dịch chứa 0,1 mol HCl với 0,1 mol KOH.

C.

Trộn dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 với 0,1 mol NaOH.

D.

Dẫn 0,224 lít khí HCl đktc vào dung dịch chứa 0, 5 mol Na2CO3.

Câu 4

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh nếu sản xuất được 92 tấn axit sunfuric thì hiệu suất của quá trình sản xuất là:

A.

94%

B.

Kết quả khác.

C.

93,88%

D.

93,2%

Câu 5

Để tác dụng hết với 40 g Ca cần V ml dung dịch HCl. Nếu để tác dụng hết với V ml dung dịch HCl đó thì khối lượng MgO cần lấy là:

A.

38 g

B.

42 g

C.

36 g

D.

40 g

Câu 6

Cho 8,96 g mạt sắt vào 500 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là:

A.

7M

B.

5,8M

C.

5,9M

D.

0,6M

Câu 7

Cho a g CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thu được 200 g dung dịch CuSO4 nồng độ 16%. Giá trị của a là:

A.

16 g

B.

15 g

C.

14 g

D.

12 g

Câu 8

Cho phương trình hoá học sau :
?H2SO4 (đặc, nóng) + ?Cu  ?CuSO4 + ?SO2 + ?H2O
Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt là

A.

2, 2, 1, 1, 2.

B.

2, 2, 1, 1, 1

C.

1, 2, 1, 1, 1.

D.

2, 1, 1, 1, 2.

Câu 9

Cho 26 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dich HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Số mol HNO3 có trong dung dịch là:

A.

1,2 mol

B.

0,4 mol

C.

0,6 mol

D.

0,8 mol

Câu 10

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A.

Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối sunfat và không giải phóng khí hiđro.

B.

Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng có tính chất giống axit sunfuric đặc, nguội.

C.

Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng chỉ có tính chất hóa học chung của một axit.

D.

Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng tác dụng được với hầu hết các kim loại tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán