Đề kiểm tra 15 phút polime môn Hóa Học lớp 9 THCS Tân Đông Hiệp

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,270 lượt xem Lượt thi 251 lượt thi

Câu 1

Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam polime?

A.

28 g

B.

Không xác định được

C.

14 g

D.

56 g

Câu 2

Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ về số mol là 6 : 5. Polime đó là chất nào sau đây?

A.

Protein

B.

Tinh bột

C.

Poli(vinyl clorua)

D.

Polietilen

Câu 3

Có các chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng trùng hợp là:

A.

(3), (4)

B.

(2), (3), (4)

C.

(1), (2), (3)

D.

(1), (3), (4)

Câu 4

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. Nếu bình 1 tăng 18 g thì bình 2 tăng là:

A.

48 g

B.

36 g

C.

54 g

D.

44 g

Câu 5

Trong các chất sau: xenlulozơ, chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua), chất nào là polime?

A.

Chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua).

B.

Xenlulozơ, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua).

C.

Tất cả các chất.

D.

Xenlulozơ, chất béo, protein, poli(vinyl clorua).

Câu 6

Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280 g polietilen đã được trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen?

A.

5.6,02.1023

B.

Không xác định được

C.

5.6,02.1023

D.

10.6,02.1023

Câu 7

Đốt cháy polietilen thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là:

A.

2 : 1

B.

1 : 1

C.

Không xác định được

D.

1 : 2

Câu 8

Polime X có phân tử khối M = 280000đvC và hệ số trùng hợp n = 10000. X là:

A.

54.6.3
 

B.

54.6.1

C.

(-CH2-CH2-)n

D.

(-CF2-CF2-)n

Câu 9

Một loại cao su tổng hợp (cao su buna) có cấu tạo mạch như sau:
-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-....
Công thức chung của cao su này là:

A.

(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

B.

(-CH2-CH=CH-)n

C.

(-CH2-CH=)n

D.

(-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 10

Một loại polime có cấu tạo mạch như sau: -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-. Công thức một mắt xích của polime này là:

A.

-CH2-CH2-

B.

-CH2-

C.

-CH2-CH2-CH2-CH2-

D.

-CH2-CH2-CH2-

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán