Đề kiểm tra 15 phút sự nổi môn Lý lớp 8 THCS Xã Đàn

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,444 lượt xem Lượt thi 25 lượt thi

Câu 1

Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Biết xà lan ngập sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Xà lan có trọng lượng là bao nhiêu?

A.

P = 40000N.

B.

P = 45000N.

C.

P = 50000N.

D.

Một kết quả khác.

Câu 2

Cùng một vật nổi trong hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng lần lượt là d1 và d2 như hình vẽ. Sự so sánh nào sau đây là sai?

A.

d1 > d2.

B.

d1 < d2.

C.

Lực đẩy Ác-si-mét trong hai trường hợp là như nhau.

D.

Trọng lượng riêng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong hai trường hợp là như nhau.

Câu 3

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì nhận xét nào dưới đây đúng?

A.

Lực đẩy Ácsimét nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B.

Lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.

C.

Lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của vật.

D.

Lực đẩy Ácsimét lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 4

Một lá thiếc mỏng vo tròn lại rồi thả xuống nước thì chìm, còn gấp thành thuyền thả xuống nước lại nổi. Câu giải thích nào sau đây làđúng?

A.

Vì khi vo tròn, trọng lượng riêng của nó sẽ lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

B.

Vì khi vo tròn, khối lượng riêng trung bình của nó sẽ lớn hơn so với trọng lượng riêng của nước. Còn khi gấp thành thuyền trọng lượng riêng trung bình của nó sẽ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

C.

Vì khi vo tròn, khối lượng của nó sẽ lớn hơn so với khi gấp thành chiếc thuyền.

D.

Vì khi vo tròn, trọng lượng riêng của nó sẽ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Câu 5

Thả một vật hình cầu có thể tích V vào dầu hỏa, thấy 1/2 thể tích của vật bị chìm trong dầu. Biết khối lượng riêng của dầu là d = 800kg/m3. Hỏi khối lượng riêng của chất làm quả cầu là bao nhiêu?

A.

Một kết quả khác.

B.

D' = 420kg/m3.

C.

D' = 380kg/m3.

D.

D' = 450kg/m3.

Câu 6

Một vật nằm trong một chất lỏng. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về các lực tác dụng lên vật?

A.

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy duy nhất là lực đẩy Ác-si-mét.

B.

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét, hai lực này đều có phương thẳng đứng. Trọng lực có chiều từ trên xuống dưới còn lực đẩy Ác-si-mét có chiều từ dưới lên trên.

C.

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét, hai lực này đều có phương thẳng đứng và cùng chiều từ trên xuống dưới.

D.

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực P.

Câu 7

Một vật hình cầu có thể tích V thả vào một chậu nước thấy vật chỉ bị chìm trong nước một phần ba, hai phần ba còn lại nổi trên mặt nước. Biết khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m3. Khối lượng riêng của chất làm quả cầu có giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

D' = 433,3kg/m3.

B.

D' = 333,3kg/m3.

C.

Một kết quả khác.

D.

D' = 233,3kg/m3.

Câu 8

Nếu gọi P là trọng lượng của vật, F là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng hoàn toàn trong chất lỏng. Điều kiện nào sau đây là đúng cho trường hợp vật nổi trên bề mặt chất lỏng?

A.

P ≥ F.

B.

P = F.

C.

P > F.

D.

P < F.

Câu 9


Một vật lần lượt nổi trong hai chất lỏng khác nhau (hình 2). Gọi lực đẩy Ác-si-mét của chất lỏng 1 tác dụng lên vật là F1, của chất lỏng 2 tác dụng lên vật là F2. So sánh nào dưới đây đúng?

A.

F1 = F2.

B.

Không thể so sánh được vì chưa biết chất lỏng nào có trọng lượng riêng lớn hơn

C.

F1 > F2.

D.

F1 < F2.

Câu 10

Thả một vật rắn vào chất lỏng. Vật sẽ nổi lên khi nào?

A.

Khi trọng lượng của vật nhỏ hơn lực đẩy Ácsimet.

B.

 Khi trọng lượng của vật bằng hoặc lớn hơn lực đẩy Ácsimet.

C.

Khi trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Ácsimet.

D.
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán