Đề kiểm tra 15 phút tập hợp toán lớp 10 trường Thpt Phạm Hồng Thái

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,141 lượt xem Lượt thi 68 lượt thi

Câu 1

Cho tập A = { x ∈ R : x2 + 3x - 5 = 0 }

Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập A

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Cho tập A = { x ∈ N| 10 < x < 50 } ;  B = { x ∈ A| x  }

A.

10

B.

9

C.

8

D.

7

Câu 3

Trong các tập sau, tập nào trống?

A.

A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

B.

A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

C.

A = {x ∈ Q | x2 > 2}

D.

A = {x ∈ Q | x2 = 2}

Câu 4

Cho B = {x ∈ N | x < 20 & x   3}

Lựa chọn phương án đúng.

A.

B = { 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

B.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

C.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15 }

D.

B = { 0; 6; 9; 12; 15; 18 }

Câu 5

Cho tập A có 4 phần tử. Tập A có bao nhiêu tập con?

A.

16

B.

20

C.

18

D.

12

Câu 6

Cho tập hợp : A = { x ∈ R+ : 7x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0} .Ở đây R+ là tập các số thực dương.
Lựa chọn phương án đúng

A.

A có 2 phần tử.

B.

A có 3 phần tử.

C.

A = ø

D.

A có 1 phần tử.

Câu 7

Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5.
B là tập các số nguyên chia hết cho 10.
C là tập các số nguyên chia hết cho 15.
Lựa chọn phương án đúng.

A.

 ⊂ B

B.

 = B

C.

B  ⊂ A

D.

B  ⊂  C

Câu 8

Tập A là con của tập B nếu:

A.

∀x ∈ A  ⇒ x ∉ B

B.

∃x ∈ A : x ∈ B

C.

∃x ∈ B ⇒ x ∈ A

D.

∃x ∈ A ⇒ x ∈ B

Câu 9

Lựa chọn phương án đúng. Ở đây N là tập các số nguyên, Q là tập các số hữu tỉ, R là tập các số thực.

A.

⊂ N

B.

R ⊂ Q

C.

Q ⊂ N

D.

N ⊂ Q

Câu 10

Cho A là tập các hình vuông, B là tập các hình thoi. Lựa chọn phương án đúng.

A.

⊂ A

B.

⊂ B

C.

A = B

D.

A B

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán