Đề kiểm tra 15 phút tính chất hóa học của bazơ môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Văn Cừ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,547 lượt xem Lượt thi 48 lượt thi

Câu 1

Cho một ít bột Cu(OH)2 vào ống nghiệm. Nhỏ tiếp vào ống nghiệm dung dịch HCl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là:

A.

Bột Cu(OH)2 tan dần, thu được dung dịch không màu.

B.

Bột Cu(OH)2 tan dần, thu được dung dịch màu xanh.

C.

Bột Cu(OH)2 không tan.

D.

Bột Cu(OH)2 không tan, thu được dung dịch màu xanh.

Câu 2

Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:

A.

CuO và H2O

B.

Cu, H2O và O2

C.

CuO và H2

D.

Cu, O2 và H2

Câu 3

Cho 38,25 g BaO tác dụng hoàn toàn với 100 g dung dịch Na2SO4. Nồng độ phần trăm và khối lượng kết tủa sau phản ứng là:

A.

42,13% và 58,25g

B.

26,6% và 58,25g

C.

25% và 50g

D.

Kết quả khác.

Câu 4

Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3.

A.

Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3.

B.

Dùng phenolphtalein và dung dịch AgNO3.

C.

Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2.

D.

Chỉ dùng quỳ tím.

Câu 5

Các nguyên tố hóa học dưới đây, nguyên tố nào có oxit, oxit này tác dụng với nước, tạo ra dung dịch có pH > 7?

A.

Mg

B.

Na

C.

S

D.

Cu

Câu 6

Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH và Ca(OH)2. Dùng chất nào sau đây để phân biệt hai chất trên:

A.

MgO

B.

HCl

C.

NaCl

D.

Na2CO3

Câu 7

Có thể dùng dung dịch NaOH để phân biệt được 2 muối nào có trong các cặp sau:

A.

dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2.

B.

dung dịch KNO3 và dung dịch Ba(NO3)2.

C.

dung dịch Na2S và BaS.

D.

dung dịch FeSO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.

Câu 8

Tất cả các bazơ nào sau đây đều bị nhiệt phân hủy:

A.

Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2

B.

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2

C.

NaOH, Ca(OH)2, KOH

D.

Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

Câu 9

Cho các phương trình phản ứng sau:
1. Ca(OH)2 + X  CaCO3 + H2O
2. Ca(OH)2 + Y  CaCO3 + 2NaOH
3. Ca(OH)2 + Z  2CaCO3 + 2H2O
4. Ca(OH)2 + T  CaCO3 + 2H2O
X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

H2CO3, CaCO3, Na2CO3, H2O

B.

CO2, Na2CO3, Ca(HCO3)2, H2CO3

C.

H2CO3, H2O, Na2CO3, CaCO3

D.

CO2, Na2CO3, H2O, Ca(HCO3)2

Câu 10

Hòa tan 8 g NaOH trong nước thành 800 ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:

A.

0,25 M

B.

2,5 M

C.

3,5 M

D.

10 M

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán