Đề kiểm tra 15 phút Ước chung. Bội chung. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất môn Toán THCS Lý Thường Kiệt

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,055 lượt xem Lượt thi 26 lượt thi

Câu 1

Kết quả của phép tính 26 : 2 là :

A.

27

B.

2

C.

16

D.

26

Câu 2

Cho hai số tự nhiên a và b được phân tích thành các thừa số nguyên tố có dạng a = m.n2 và b = n.mvới m, n là các số nguyên tố. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

a và b có 5 ước chung.

B.

a và b có 3 ước chung.

C.

a và b có 2 ước chung.

D.

a và b có 4 ước chung.

Câu 3

ƯCLN (18; 60) Là :

A.

6

B.

12

C.

36

D.

30

Câu 4

Cho biết 42 = 2.3.7; 70 = 5.2.7; 180 = 23.32.5. BCNN (42; 70; 180) là:

A.

22.32.5

B.

22.32.7

C.

2 . 3 . 5 . 7

D.

22.32.5.7

Câu 5

Khẳng định nào sau đây là không đúng

A.

Bội chung của các số tự nhiên thì phải chia hết cho các số tự nhiên đó.

B.

Mọi số tự nhiên chỉ có duy nhất một bội chung nhỏ hơn nó.

C.

Hai số nguyên tố thì không thể có bội chung

D.

Mọi số tự nhiên đều có bội chung.

Câu 6

ƯCLN(m,n) = n nếu:

A.

 m = n

B.

n  m

C.

 n

D.

n là số lớn nhất

Câu 7

Tập hợp ƯC (4; 12) là

A.

{1; 2; 3; 4}

B.

{1; 2; 4}

C.

{1; 2; 3; 4; 6; 12}

D.

{0; 1; 2; 4}

Câu 8

Tập hợp các ước chung của 2250, 1001, 7429 là:

A.

 Tập rỗng.

B.

Có duy nhất một phần tử.

C.

Có nhiều nhất 6 phần tử.

D.

Không có phần tử nào.

Câu 9

Bội chung của a và b bằng:

A.

Là một số chia hết cho cả a và b

B.

a . b với mọi a, b.

C.

Bằng a nếu a > b

D.

a . b với a, b là hai số nguyên tố cùng nhau.

Câu 10

BCNN(4; 18) là:

A.

54

B.

72

C.

18

D.

36

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán