Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Du

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,164 lượt xem Lượt thi 51 lượt thi

Câu 1

Cho hai góc kề  mỗi góc đều là góc tù. Khi đó tổng   bằng:

A.

.

B.

 

C.

.

D.

.

Câu 2

Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho . Khi đó  bằng:

A.

 hoặc .

B.

C.

.

D.

Câu 3

Cho góc vuông xOz. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz. Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Oy, Oz. Khi đó trong ba góc xOy, yOt, tOz:

A.

Có ít nhất một góc có số đo lớn hơn hoặc bằng .

B.

Có ít nhất một góc có số đo lớn hơn hoặc bằng .

C.

Có ít nhất một góc có số đo lớn hơn hoặc bằng .

D.

Có ít nhất một góc có số đo lớn hơn hoặc bằng .

Câu 4

Trên mặt phẳng cho tia Ox. Vẽ tia Oy, Ot sao cho . Khi đó  bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 5

Cho ba tia Ox, Oy, Oz chung gốc O. Nếu  thì:

A.

Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Om.

B.

Không có tia nào nằm giữa.

C.

Tia Om nằm giữa hai tia Oy và Ox.

D.

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om.

Câu 6

Trên mặt phẳng cho tia Ax. Chọn khẳng định đúng:

A.

Có thể vẽ được một tia Ay sao cho góc xAy bằng .

B.

Có thể vẽ được hai tia Ay sao cho góc xAy bằng .

C.

Có thể vẽ được vô số tia Ay sao cho góc xAy bằng .

D.

Có thể vẽ được ba tia Ay sao cho góc xAy bằng .

Câu 7

Cho hai góc kề AOM và AON biết rằng: . Khi đó số đo góc MON bằng:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Cho góc AOB, trong đó vẽ hai tia OM, ON sao cho góc AOM < góc BOM và góc AON lớn hơn góc BON. Khi đó:

A.

Tia OM nằm giữa hai tia OA và ON.

B.

Tia ON nằm giữa hai tia OM và OA.

C.

Tia OA nằm giữa hai tia OM và ON.

D.

Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.

Câu 9

Cho góc AOB và hai tia OM, ON nằm trong góc đó sao cho . Khi đó:

A.

Tia OA nằm giữa hai tia OM và ON.

B.

Không có khẳng định nào là đúng.

C.

Tia OM nằm igữa hai tia OM và OA.

D.

Tia OM nằm giữa hai tia OA và ON.

Câu 10

Cho góc xOy có số đo bằng . Ở trong đó vẽ hai tia Om, On sao cho tổng góc xOm và yOn bằng . Khi đó, góc mOn bằng:

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán