Đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Hà Đông

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 4,739 lượt xem Lượt thi 1,013 lượt thi

Câu 1

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Các nước Đông Nam á đều giành được độc lập

B.

Các nước Đông Nam á đều gia nhập ASEAN

C.

Các nước Đông Nam á trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

D.

Tất cả đều đúng

Câu 2

Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi bùng nổ sớm nhất ở khu vực nào?

A.

Bắc Phi.

B.

Châu Phi xích đạo.

C.

Tây Phi.

D.

Nam Phi.

Câu 3

Quan hệ giữa ASEAN với 3 nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979 là:

A.

Giúp đỡ nhân dân 3 nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp – Mĩ.

B.

Đối đầu căng thẳng.

C.

Hợp tác trên mọi lĩnh vực.

D.

Trung lập, không can thiệp vào công việc của nhau.

Câu 4

Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào ngày, tháng, năm nào?

A.

Ngày 7/1/1984.

B.

Ngày 28/7/1995.

C.

Ngày 23/7/1997.

D.

Ngày 30/4/1999.

Câu 5

Tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

Các mặt trận.

B.

Đảng Quốc đại.

C.

Công hội.

D.

Đảng cộng sản.

Câu 6

Sau cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuchia phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ gì ?

A.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng.

B.

Tiếp tục đấu tranh chống lực lượng Pôn-pốt.

C.

Liên kết, hợp tác với lực lượng Pôn-pốt.

D.

Bước đầu tiến lên xây dựng chế độ mới.

Câu 7

Sự kiện đánh dấu châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ là

A.

Ăngôla tuyên bố độc lập.

B.

Nam Phi tuyên bố độc lập.

C.

Namibia tuyên bố độc lập.

D.

Angiêri tuyên bố độc lập.

Câu 8

Trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến (Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947), quân giải phóng Trung Quốc đã thực hiện chiến lược gì?

A.

Chiến lược phòng thủ, rút quân để bảo toàn lực lượng.

B.

Chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh".

C.

Chiến lược phòng ngự tích cực, không giữ đất đai mà chủ yếu nhằm tiêu diệt lực lượng sinh lực địch và xây dựng lực lượng.

D.

Chiến lược phản công, tấn công vào các vùng chiến đóng của địch.

Câu 9

Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào thời điểm nào?

A.

Tháng 5/1948.

B.

Tháng 8/1948.

C.

Tháng 9/1948.

D.

Tháng 6/1948.

Câu 10

Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" ở Trung Quốc do ai đề xướng?

A.

Mao Trạch Đông.

B.

Lưu Thiếu Kì.

C.

Chu Ân Lai.

D.

Lâm Bưu.

Câu 11

Chủ trương nào của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1959 đã gây ra tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

A.

Thực hiện cuộc cách mạng "Đại văn hóa vô sản".

B.

Xây dựng "Công xã nhân dân".

C.

Thực hiện đường lối "Đại nhảy vọt".

D.

Đường lối " Ba ngọn cờ hồng".

Câu 12

Cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên bùng nổ vào thời gian nào?

A.

25-6-1950.

B.

25-6-1951.

C.

25-6-1949.

D.

25-6-1952.

Câu 13

Ai là người khởi xướng đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc?

A.

Giang Trạch Dân.

B.

Triệu Tử Dương.

C.

Hồ Cẩm Đào.

D.

Đặng Tiểu Bình.

Câu 14

Hãy chỉ ra kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ Latinh.

A.

Thiết lập các chính phủ mới, thi hành chính sách thân Mĩ, chống phong trào cách mạng thế giới.

B.

Thành lập các chính phủ liên hiệp bao gồm cả Mĩ và người bản xứ.

C.

Tất cả các nước đều được độc lập và trở thành các nước công nghiệp mới.

D.

Xóa bỏ chính quyền độc tài thân Mĩ, thiết lập các chính phủ dân tộc dân chủ.

Câu 15

Cuộc "Đại cách mạng văn hóa vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời gian nào?

A.

1966-1971.

B.

1967-1970.

C.

1966-1976.

D.

1967-1968.

Câu 16

Quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ II?

A.

Ai Cập.

B.

Ma-Rốc.

C.

Tuy-ni-di.

D.

An-giê-ri.

Câu 17

Các nước Đông Bắc Á bao gồm:

A.

Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippin.

B.

CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.

C.

Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc.

D.

Cộng hòa nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản.

Câu 18

Đất nước Pakixtan theo tôn giáo nào?

A.

Thiên chúa giáo.

B.

Phật giáo.

C.

Hồi giáo.

D.

Ấn Độ giáo.

Câu 19

Chính quyền thực dân da trắng tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc "Apacthai" vào năm nào?

A.

1990.

B.

1993.

C.

1961.

D.

1910.

Câu 20

Hình thức đấu tranh chủ yếu của các nước châu Phi là gì?

A.

Nổi dậy của nông dân.

B.

Đấu tranh chính trị hợp pháp và thương lượng.

C.

Đấu tranh vũ trang.

D.

Bãi công của công nhân.

Câu 21

Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A.

Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

B.

Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

C.

Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

D.

Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

Câu 22

Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Trung Quốc họp vào khoảng thời gian nào?

A.

Tháng 12/1978.

B.

Tháng 10/1987.

C.

Tháng 9/1982.

D.

Tháng 23/6/1989.

Câu 23

Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

A.

Tháng 10/1967. Ở Bali (In-đô-nê-xi-a).

B.

Tháng 8/1967. Ở Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a)

C.

Tháng 9/1968, Ở Băng Cốc (Thái Lan).

D.

Tháng 8/1967. Ở Băng Cốc (Thái Lan).

Câu 24

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc được thực hiện trong khoảng thời gian nào?

A.

1953 - 1957.

B.

1950 - 1954.

C.

1949 - 1953.

D.

1952 - 1956.

Câu 25

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là gì?

A.

Lục địa bùng cháy.

B.

Đại lục trỗi dậy.

C.

Lục địa mới trỗi dậy.

D.

Lục địa bão táp.

Câu 26

Vì sao năm 1960 đi vào lịch sử các nước châu Phi với tên gọi là "năm châu Phi"?

A.

Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

B.

Là năm châu Phi hoàn thành việc xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc A pác thai.

C.

Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D.

Tất cả các nước châu Phi được trao trả độc lập.

Câu 27

Tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch đã cấu kết với lực lượng nào để phát động nội chiến tấn công Đảng cộng sản Trung Quốc?

A.

Nhật Bản.

B.

Mĩ.

C.

Pháp.

D.

Anh.

Câu 28

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh trở thành "sân sau" của nước nào?

A.

Bồ Đào Nha.

B.

Mĩ.

C.

Pháp.

D.

Hà Lan.

Câu 29

Ngày 23 - 8 - 1945 đã ghi dấu sự kiện đặc biệt gì ở Lào?

A.

 Đảng Nhân dân Lào được thành lập.

B.
Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Lào.
 
C.

Thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa giành thắng lợi.

D.

Lợi dụng Nhật đầu hàng đồng minh đã nổi dậy giành chính quyền

Câu 30

Việc thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng" làm cho

A.

Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng.

B.

Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện.

C.

Nền kinh tế Trung Quốc có bước phát triển nhảy vọt.

D.

Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân gặp khó khăn.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán