Đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Lai Uyên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 15/10/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 5,620 lượt xem Lượt thi 1,015 lượt thi

Câu 1

Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng?

A.

Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì

B.

Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì

C.

Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì

D.

Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì

Câu 2

Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

A.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

C.

Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

D.

Tất cả đều sai

Câu 3

Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?

A.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B.

An Nam Cộng sản đảng.

C.

Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

D.

Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 4

Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

A.

Dân chủ tư sản.

B.

Dân chủ cách mạng.

C.

Dân chủ nhân dân.

D.

Dân chủ vô sản.

Câu 5

Đảng cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

A.

Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

B.

Sự phổ biến của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C.

Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

D.

Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

Câu 6

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi từ đấu tranh tự phát lên tự giác?

A.

Cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định

B.

Cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương tư nhân ở Bắc Kì.

C.

Cuộc bãi công của Thợ Nhuộm ở Chợ Lớn.

D.

Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn.

Câu 7

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A.

1919 - 1925.

B.

1914 - 1925.

C.

1914 - 1929.

D.

1919 - 1929.

Câu 8

Giai cấp công nhân Việt Nam chịu 3 tầng áp bức bóc lột của ?

A.

Phong kiến, tư sản Việt Nam, tiểu tư sản.

B.

Đế quốc, tư sản dân tộc và tư sản mại bản.

C.

Đế quốc, phong kiến và tư sản mại bản.

D.

Địa chủ phong kiến, tiểu tư sản, tư sản mại bản.

Câu 9

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

A.

Tháng 2-1929.

B.

Tháng 1-1929.

C.

Tháng 4-1929.

D.

Tháng 3-1929.

Câu 10

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A.

Đại địa chủ phong kiến.

B.

Tư sản mại bản.

C.

Tiểu tư sản.

D.

Tư sản dân tộc.

Câu 11

Giai cấp nông dân có mâu thuẫn với những lực lượng nào?

A.

Thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

B.

Tư bản Pháp và Tư sản mại bản.

C.

Công nhân và tư sản.

D.

Công nhân và địa chủ phong kiến.

Câu 12

Đường lối đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào?

A.

Chủ nghĩa Mác -Lênin.

B.

Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.

C.

Triết học ánh sáng.

D.

Chủ nghĩa Sô-vanh.

Câu 13

Tổ chức hạt nhân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

A.

Duy tân hội.

B.

Việt Nam Quang phục hội.

C.

Cộng sản đoàn.

D.

Tâm tâm xã.

Câu 14

Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?

A.

Báo Thanh niên.

B.

Báo Nhành lúa.

C.

Báo Búa liềm.

D.

Báo Nhân dân.

Câu 15

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

A.

Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn.

B.

Ngày 6/5/1911, tại Huế.

C.

Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết.

D.

Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn.

Câu 16

Đông Dương cộng sản đảng được thành lập vào thời gian nào?

A.

Tháng 6-1929.

B.

Tháng 10-1929.

C.

Tháng 8-1929.

D.

Tháng 7-1929.

Câu 17

Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào thời gian nào?

A.

Ngày 7/2/1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

B.

Ngày 24/2/1930 tại Trung Kì.

C.

Tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc).

D.

Ngày 3/2/1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Câu 18

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?

A.

Thợ thủ công bị thất nghiệp.

B.

Tư sản bị phá sản.

C.

Tiểu tư sản bị chèn ép.

D.

Nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

Câu 19

Trụ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đặt tại đâu?

A.

Quảng Châu.

B.

Thượng Hải.

C.

Bắc Kinh.

D.

Hương Cảng.

Câu 20

Lực lượng đông đảo và hăng hái nhất trong cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là giai cấp (tầng lớp) nào?

A.

Nông dân.

B.

Tiểu tư sản.

C.

Công nhân.

D.

Tư sản dân tộc.

Câu 21

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào?

A.

Báo Tiền Phong.

B.

Báo Thanh Niên.

C.

Tạp chí Thư tín quốc tế.

D.

Báo Nhân Dân.

Câu 22

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1919-1925 là gì?

A.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.

B.

Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

D.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta và thực dân Pháp.

Câu 23

Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

A.

Tháng 10 - 1930.

B.

Tháng 12 - 1930.

C.

Tháng 3 - 1930.

D.

Tháng 5 - 1930.

Câu 24

Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919-1924 chủ yếu là gì?

A.

Đòi quyền lợi cả về kinh tế và chính trị.

B.

Đòi quyền lợi về chính trị.

C.

Để giải phóng dân tộc.

D.

Đòi quyền lợi về kinh tế.

Câu 25

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp bắt đầu vào thời điểm nào?

A.

Năm 1919.

B.

Năm 1918.

C.

Năm 1924.

D.

Năm 1920.

Câu 26

Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lần thứ nhất họp tại đâu? Vào thời gian nào?

A.

Hương Cảng (Trung Quốc). Từ ngày 11 đến 19 - 5 - 1929.

B.

Quảng Châu (Trung Quốc). Từ ngày 1 đến 19 - 5 - 1929.

C.

Hương Cảng (Trung Quốc). Từ ngày 1 đến 9 - 5 - 1929.

D.

Quảng Châu (Trung Quốc). Từ ngày 1 đến 9 - 5 - 1929.

Câu 27

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào tháng, năm nào? Ở đâu?

A.

Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

B.

Tháng 5/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

C.

Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

D.

Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 28

Giai cấp tư sản Việt Nam đã bị phân hóa như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

A.

Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp.

B.

Tư sản công thương và tư sản mại bản.

C.

 Tư sản công nghiệp và tư sản thương nghiệp.

D.

Tư sản dân tộc và tư sản mại bản.

Câu 29

Công lao đầu tiên to lớn nhất gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là gì?

A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B.

Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.

C.

Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

D.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Câu 30

Những tổ chức chính trị : Hội phục Việt, Hội Hưng Nam, là tiền thân của tổ chức nào?

A.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B.

Việt Nam quốc dân đảng.

C.

Đông Dương Cộng sản đảng.

D.

Tân Việt Cách mạng đảng.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán