Đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Bội Châu

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 7,256 lượt xem Lượt thi 753 lượt thi

Câu 1

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

A.

12/2/1960.

B.

22/12/1960.

C.

20/12/1960.

D.

23/9/1960.

Câu 2

Xuân Lộc - một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông, đã bị quân ta phá vỡ vào thời gian nào?

A.

Ngày 19-4-1975.

B.

Ngày 17-4-1975.

C.

Ngày 9-4-1975.

D.

Ngày 21-4-1975.

Câu 3

Vai trò của miền Nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là 

A.

quyết định nhất.

B.

vai trò chủ yếu.

C.

vai trò quan trọng.

D.

quyết định trực tiếp.

Câu 4

Quân dân ta đã lập nên chiến thắng Vạn Tường vào ngày tháng, năm nào?

A.

8/8/1965.

B.

1/8/1965.

C.

18/8/1966.

D.

18/8/1965.

Câu 5

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân bắt đầu nổ ra vào ngày tháng năm nào ?

A.

30/1/1968.

B.

1/1/1968.

C.

15/1/1968.

D.

30/2/1968.

Câu 6

Ý nghĩa của chiến thắng Huế - Đà Nẵng là

A.

gây nên tâm lý tuyệt vọng trong ngụy quân.

B.

quân ta tiến lên một bước mới có sức mạnh áp đảo.

C.

lực lượng địch bị giảm sút đột biến.

D.

Tất cả các phương án trên.

Câu 7

Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973-1975 có gì khác trước?

A.

Khôi phục phát triển kinh tế văn hóa.

B.

Khắc phục hậu quả chiến tranh.

C.

Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.

D.

Tiếp tục chi viện cho miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chia.

Câu 8

“Cách mạng đã lấy từ tay địa chủ 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ chia cho nông dân nghèo”. Đó là kết quả của thời kì nào?

A.

Khôi phục kinh tế.

B.

Cải cách ruộng đất (1953-1956).

C.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

D.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965).

Câu 9

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân 1975 ?

A.

Đây là một thắng lợi vĩ đại nhất trong mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc.

B.

Mở ra bước ngoặt mới: là cơ sở pháp lí cho nhân dân miền Nam tiếp tục đấu tranh, miền Bắc khôi phục kinh tế, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C.

Là thắng lợi có tính chất thời đại, thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, làm phá sản học thuyết Ni-xon, làm đảo lộn nghiêm trọng chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ.

D.

Chấm dứt 30 năm chiến tranh Ở Việt Nam, chấm dứt ách thống trị thực dân mới ở miền Nam.

Câu 10

Đảng ta đã chọn hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 là gì?

A.

Quảng Trị.

B.

Đồng bằng sông Cửu Long.

C.

Sài Gòn.

D.

Tây Nguyên.

Câu 11

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III của Đảng được tiến hành tại đâu ? Vào thời gian nào?

A.

Cao Bằng - 1959.

B.

Sài Gòn - 1960.

C.

 Việt Bắc - 1953.

D.

Hà Nội - 1960.

Câu 12

Vì sao Hội nghị Bộ chính trị 10 -1974 lại quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?

A.

Cả (1), (2) và (3).

B.

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung ở đây mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở.(2)

C.

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung dày đặc ở đây để bảo vệ miền Nam.(1)

D.

Tây Nguyên có một căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mỹ - ngụy ở miền Nam.(3)

Câu 13

Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở sự kiện nào?

A.

Vào miền Nam, thay thế quân Pháp.

B.

Mĩ - Diệm tổ chức bầu cử riêng rẽ ở miền Nam, lập nên nhà nước Việt Nam cộng hòa.

C.

Mĩ ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954).

D.

Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của khối này.

Câu 14

Mỹ dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ" vào ngày tháng năm nào?

A.

8/5/1864.

B.

5/6/1964.

C.

5/8/1964.

D.

5/8/1965.

Câu 15

Năm 1969, Mỹ thực hiện thí điểm ở miền Nam Việt Nam một loại hình chiến lược chiến tranh mới. Đó là chiến lược

A.

Chiến tranh một phía.

B.

Việt Nam hóa chiến tranh.

C.

Chiến tranh đặc biệt.

D.

Chiến tranh cục bộ.

Câu 16

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

A.

Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và "quốc sách" bình định của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".

B.

Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

C.

Tất cả đều đúng.

D.

Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 17

Đạo luật 10-59 do ai ban hành? Vào lúc nào?

A.

Ngô Đình Nhu - 5/1959.

B.

Nguyễn Văn Thiệu - 10/1959.

C.

Ngô Đình Diệm - 10/1959.

D.

Ngô Đình Diệm - 5/1959.

Câu 18

Bộ Chính trị đã khắng định "thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam". Hãy cho biết khẳng định trên ra đời trong thời điểm nào ?

A.

Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.

B.

Sau khi giải phóng Tam Kì.

C.

Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

D.

Sau khi giải phóng Đà Nẵng.

Câu 19

Dòng nào dưới đây phản ánh kết quả mà ta đạt được sau chiến dịch Tây Nguyên?

A.

Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng 1/2 diện tích Tây Nguyên với 4 vạn dân.

B.

Tiêu diệt toàn bộ Quân đoàn 3, trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Plây-cu, Kon Tum.

C.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4, trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Ma Thuột.

D.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2, trấn giữ Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân.

Câu 20

Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?

A.

Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Tất cả đều đúng.

C.

Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

D.

Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 21

Phong trào Đồng Khởi tại Bến Tre nổ ra vào thời gian nào?

A.

17/1/1960.

B.

7/1/1960.

C.

23/9/1961.

D.

17/1/1961.

Câu 22

Sài Gòn được giải phóng ngày tháng năm nào ?

A.

7/5/1975.

B.

21/7/1975.

C.

2/9/1975.

D.

30/4/1975.

Câu 23

Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên vào ngày tháng năm nào ?

A.

14/3/1974.

B.

24/3/1975.

C.

4/3/1975.

D.

14/3/1975.

Câu 24

Ngày 29/3/1973, ở miền Nam đã diễn ra sự kiện gì?

A.

Đường Trường Sơn được nâng cấp và mở rộng.

B.

Ngụy quyền đầu hàng.

C.

Kí hiệp định Paris về Việt Nam.

D.

Mỹ rút quân về nước.

Câu 25

Giữa 1965, khi chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị phá sản, Mỹ đã chuyển sang loại hình chiến tranh gì ?

A.

Việt Nam hóa chiến tranh.

B.

Chiến tranh đơn phương.

C.

Chiến tranh cục bộ.

D.

Chiến tranh tổng lực.

Câu 26

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A.

Pho.

B.

Giôn-xơn.

C.

Ken-nơ-đi.

D.

Ních-xơn.

Câu 27

Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì?

A.

Xứ ủy Nam Kỳ.

B.

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

C.

Trung ương cục miền Nam.

D.

Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Câu 28

Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

A.

Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

B.

Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, ngụy mất chỗ dựa.

C.

So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

D.

Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 29

Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào gì diễn ra sôi nổi trên khắp miền Nam ?

A.

Tìm Ngụy mà đánh, tìm Mỹ mà diệt.

B.

Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào.

C.

Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt.

D.

Đánh tan giặc Mỹ, giải phóng miền Nam.

Câu 30

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là gì?

A.

 Làm tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu.

B.

Chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới: Từ cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

C.

Đó là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

D.

Nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán