Đề kiểm tra môn lịch sử Việt nam từ năm 1954 đến năm 1975

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 40 phút; cập nhật 18/08/2017
Thời gian làm bài thi 40 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/08/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 3,259 lượt xem Lượt thi 437 lượt thi

Câu 1

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A.

Có vai trò quan trọng nhất.

B.

Có vai trò cơ bản nhất.

C.

Có vai trò quyết định trực tiếp.

D.

Có vai trò quyết định nhất.

Câu 2

Ngô Đình Diệm được Mĩ dựng lên làm thủ tướng bù nhìn ở miền Nam Việt Nam để thay cho ai?

A.

Thay cho Bảo Đại

B.

Thay cho Bửu Lộc

C.

Thay cho Đồng Khánh

D.

Thay cho Dương Văn Minh

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau 1954?

A.

Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ

B.

Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa

C.

Đấu tranh chống Mĩ, Diệm

D.

Câu A và C đúng.

Câu 4

Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là  gì?

A.

Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mĩ, Diệm

B.

Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ

C.

Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã  hội

D.

Không phải các nhiệm vụ trên

Câu 5

Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào?

A.

10-10-1954

B.

25-10-1955

C.

12-12-1954

D.

18-10-1954

Câu 6

Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới thể hiện ở sự kiện nào?

A.

Mĩ ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954).

B.

Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này. 

C.

Mĩ Diệm tổ chức bầu cử riêng lẻ, lập nước Việt Nam Cộng hòa

D.

Mĩ Diệm hô hào “Bắc tiến”.

Câu 7

Thái độ nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954 - 1957, làm cho nhân dân ta bất bình nhất?

A.

Tiến hành bầu cử riêng lẻ, phế truất Bảo Đại lên làm Tổng thống.

B.

Tuyên bố tại Oa-sinh-tơn : “Biên giới Hoa Kì kéo dài đến vĩ tuyến 17”. 

C.

Phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ.

D.

Thực hiện chế độ “Gia đình trị”.

Câu 8

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ sau 1954 là 

A.

Miền Bắc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B.

Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới thống nhất nước nhà.

C.

A và B đúng

D.

A và B sai

Câu 9

Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách; mạng nước ta sau 1954 là gì?

A.

Xây dựng CNXH ở miền Bắc, hổ trợ cho cách mạng miền Nam.

B.

Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mĩ-Ngụy.

C.

Miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiến hành cách mạng dán tộc dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà.

D.

Miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà. 

Câu 10

Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?

A.

Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp.

B.

Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ biến.

C.

Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn ở miền Nam.

D.

vì bị chiến tranh tàn phá nặng nề .

Câu 11

Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế trong thời gian nào?

A.

1954 - 1957.

B.

1954 - 1958.  

C.

1955 - 1958. 

D.

1955 - 1960.

Câu 12

Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc dã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?

A.

“Tấc đất, tấc vàng”.  

B.

“Tăng gia sản nhanh, tăng gia sản xuất nữa”.

C.

“Người cày có ruộng”. 

D.

“Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

Câu 13

Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc là gì?

A.

Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến.

B.

Giải phóng hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến.

C.

Đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.

D.

Tất cả đều đúng.

Câu 14

Bác Hồ đã đến thảm công trường xây dựng cầu Việt Trì vào thời gian nào?

A.

1955. 

B.

1956.

C.

1957.

D.

1958.

Câu 15

Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp …. Đó là kết quả của:

A.

Cải cách ruộng đất

B.

Khôi phục kinh tế

C.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa

D.

Tất cả các đáp án trên

Câu 16

Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do Nhà nước quản lý, hơn 500 nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của:

A.

 Bước đầu phát triển kinh tế.  

B.

Khôi phục kinh tế.

C.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

D.

Tất cả các đáp án trên.

Câu 17

Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

A.

“Tố cộng”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam.

B.

“Đả thực”, “Bài phong” “Diệt cộng” trên toàn miền Nam.

C.

“Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam.

D.

“Thà bắn lầm hơn bỏ sót” trên toàn miền Nam.

Câu 18

Vụ tàn sát nào của Mĩ - Diệm diễn ra vào ngày 1-12-1958 làm chết hơn 1000 người dân?

A.

Chợ Được (Quảng Nam).    

B.

Hương Điền (Quảng Trị).

C.

Vĩnh Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam).  

D.

Phú Lợi (Sài Gòn).

Câu 19

Chính sách nào của Mĩ - Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

A.

Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm Tổng thống.

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.

C.

Mở chiến dịch “Tố cộng” “Diệt cộng” thi hành “Luật 10-59”, lê máy chém khắp miền Nam.

D.

Thực hiện chính sách “Đả thực” “Bài phong” “Diệt cộng”.

Câu 20

Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chủ yếu là gì?

A.

Đấu tranh vũ trang.

B.

Đấu tranh chính trị, hòa bình.

C.

Khởi nghĩa giành lại quyền làm chủ. 

D.

Dùng bạo lực cách mạng.

Câu 21

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi 1959 - 1960 là gì?

A.

Mĩ - Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “tố cộng” “diệt cộng.

B.

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.

C.

Do chính sách cai trị của Mĩ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.

D.

Câu A và B đúng.

Câu 22

Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng …….."

A.

Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.

B.

Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.

C.

Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

D.

Tất cả đều đúng.

 

Câu 23

Tháng 2-1959, diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ở đâu?

A.

Trà Bồng (Quảng Ngãi).                 

B.

Phước Hiệp (Bến Tre).

C.

Bắc Ái (Ninh Thuận).         

D.

Chợ Được (Quảng Nam).

Câu 24

Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

A.

Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên.

B.

Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.

C.

Uỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D.

Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 -1960). 

Câu 25

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

A.

Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

B.

Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

C.

Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch.

D.

Câu B và C đúng.

Câu 26

Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào?

A.

Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - từ 11 đến 19 - 2 - 1955.

B.

Ở Tân Trào (Tuyên Quang) - từ 10 đến 19 - 5 - 1960. 

C.

Ở Hà Nội - từ 5 đến 10 - 9 - 1960.

D.

Ở Hà Nội - từ 6 đến 10 - 10 - 1960.

Câu 27

 Đại hội lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?

A.

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.

B.

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.

C.

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.

D.

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Câu 28

Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề gì?

A.

“Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.

B.

“Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”.

C.

“Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam”.

D.

“Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”.

Câu 29

“Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần I ở miền Bắc trong các ngành:

A.

“Ba nhất”: nông nghiệp; “Đại phong”: Quân đội.

B.

“Ba nhất”: Quân đội ; “Đại phong” : Nông nghiệp.

C.

“Ba nhất”: Công nghiệp; “Đại phong” : Thủ công nghiệp.

D.

“Ba nhất”: Giáo dục ; “Đại phong“ : Nông nghiệp.

Câu 30

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tế?

A.

60% so với thời kì khôi phục kinh tế.

B.

61,2% so với thời kì khôi phục kinh tế. 

C.

65,5% so với thời kì khôi phục kinh tế.

D.

67% so với thời kì khôi phục kinh tế.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán