Đề kiểm tra môn sinh học 10 chương sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 39 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 15/09/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 39 câu
Lượt xem 3,000 lượt xem Lượt thi 147 lượt thi

Câu 1

Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20phút, số tế bào trong quần thể sau 2h là:

A.

104.23.

B.

104.24.

C.

104.25.

D.

104.26 .

Câu 2

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật đạt cực đại ở pha:

A.

tiềm phát.

B.

cấp số.

C.

cân bằng động.

D.

suy vong.

Câu 3

Trong điều kiện  nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha:

A.

lag.

B.

log.

C.

cân bằng động.

D.

suy vong.

Câu 4

Trong điều kiện  nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật tối đa nên dừng ở đầu pha:

A.

lag.

B.

log.

C.

cân bằng động.

D.

suy vong.

Câu 5

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình thành ở pha:

A.

lag.

B.

log.

C.

cân bằng động.

D.

suy vong.

Câu 6

Loại bào tử sau là loại bào tử sinh sản của vi khuẩn:

A.

bào tử nấm.

B.

bào tử vô tính.

C.

bào tử hữu hình.

D.

ngoại bào tử.

Câu 7

Loại bào tử không phải bào tử sinh sản của vi khuẩn là:

A.

nội bào tử.

B.

ngoại bào tử.

C.

bào tử đốt.

D.

cả A, B, C.

Câu 8

Các hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ là:

A.

phân đôi bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử.

B.

phân đôi bằng ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi.

C.

phân đôi nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

D.

phân đôi bằng nội bào tử, nảy chồi.

Câu 9

Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân thực là:

A.

phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử.

B.

phân đôi nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

C.

phân đôi nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

D.

nội bào tử, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

Câu 10

Trong quá trình phân bào của vi khuẩn, sau khi tế bào tăng kích thước, khối lượng, màng sinh chất gấp nếp tạo thành hạt:

A.

ribôxom.

B.

lizôxôm.

C.

glioxixôm.

D.

mêzôxôm.

Câu 11

Xạ khuẩn sinh sản bằng:

A.

nội bào tử.

B.

ngoại bào tử.

C.

bào tử đốt.

D.

bào tử vô tính.

Câu 12

Đặc điểm của các bào tử sinh sản của vi khuẩn là:

A.

không có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat.

B.

có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat.

C.

có màng,không có vỏ, có canxi dipicolinat.

D.

có màng,không có vỏ và canxi dipicolinat.

Câu 13

Các loại bào tử sinh sản của vi khuẩn bao gồm:

A.

nội bào tử, bào tử đốt.

B.

nội bào tử, ngoại bào tử.

C.

bào tử đốt, ngoại bào tử.

D.

nội, ngoại bào tử, bào tử đốt.

Câu 14

Nội bào tử bền với nhiệt vì có:

A.

vỏ và hợp chất axit dipicolinic.

B.

2 lớp màng dày và axit dipicolinic.

C.

2 lớp màng dày và canxi dipicolinic.

D.

vỏ và canxi dipicolinat.

Câu 15

Bào tử nấm cấu tạo chủ yếu bởi:

A.

vỏ và canxi dipicolinat.

B.

vỏ và axit dipicolinic.

C.

2 lớp màng dày và canxi dipicolinic.

D.

hemixenluzơ và kitin.

Câu 16

Hợp chất canxi dipicolinat  tìm thấy ở:

A.

bào tử nấm.

B.

ngoại bào tử vi khuẩn.

C.

nội bào tử vi khuẩn.

D.

bào tử đốt xạ khuẩn.

Câu 17

Hợp chất hemixenlulozơ tìm thấy ở:

A.

nội bào tử vi khuẩn.

B.

ngoại bào tử  vi khuẩn.

C.

bào tử nấm.

D.

bào tử đốt xạ khuẩn.

Câu 18

Nấm men rượu sinh sản bằng:

A.

bào tử trần.

B.

bào tử hữu tính.

C.

bào tử vô tính.

D.

nẩy chồi.

Câu 19

Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm vi sinh vật:

A.

vi khuẩn, nấm xạ khuẩn.

B.

vi khuẩn, nấm, tảo.

C.

nấm, tảo, động vật nguyên sinh.

D.

vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh.

Câu 20

Nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất:

A.

cần cho sự sinh trưởng của sinh vật.

B.

không cần cho sự sinh trưởng của sinh vật.

C.

cần cho sự sinh trưởng của sinh vật mà chúng tự tổng hợp được.

D.

cần cho sự sinh trưởng của sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được.

Câu 21

Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được:

A.

tất cả các chất chuyển hoá sơ cấp.

B.

tất cả các chất chuyển hoá thứ cấp.

C.

tất cả các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.

D.

một vài chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được.

Câu 22

Trong quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, các nguyên tố cơ bản: C, H, 0, N, S, P có vai trò:

A.

là nhân tố sinh trưởng.

B.

kiến tạo nên thành phần tế bào.

C.

cân bằng hoá thẩm thấu.

D.

hoạt hoá enzim.

Câu 23

Vi sinh vật nguyên dưỡng là vi sinh vật tự tổng hợp được tất cả các chất:

A.

chuyển hoá sơ cấp.

B.

chuyển hoá thứ cấp.

C.

cần thiết cho sự sinh trưởng.

D.

chuyển hoá sơ cấp và thứ cấp.

Câu 24

Cơ chế tác động của các hợp chất phenol là:

A.

ôxi hoá các thành phần tế bào.

B.

bất hoạt protein.

C.

diệt khuẩn có tính chọn lọc.

D.

biến tính các protein.

Câu 25

Cơ chế tác động của các loại cồn là:

A.

làm biến tính các loại màng.

B.

ôxi hoá các thành phần tế bào.

C.

thay đổi sự cho đi qua của lipit màng.

D.

diệt khuẩn có tính chọn lọc.

Câu 26

Clo được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật trong lĩnh vực:

A.

khử trùng các dụng cụ nhựa, kim loại.

B.

tẩy trùng trong bệnh viện.

C.

khử trùng phòng thí nghiệm.

D.

thanh trùng nước máy.

Câu 27

Để diệt các bào tử đang nảy mầm có thể sử dụng:

A.

các loại cồn.

B.

các andehit.

C.

các hợp chất kim loại nặng.

D.

các loại khí ôxit.

Câu 28

Cơ chế tác động của chất kháng sinh là:

A.

diệt khuẩn có tính chọn lọc.

B.

ôxi hoá các thành phần tế bào.

C.

gây biến tính các protein.

D.

bất hoạt các protein.

Câu 29

Các hợp chất sau không được dùng diệt khuẩn trong bệnh viện:

A.

kháng sinh.

B.

cồn.

C.

các hợp chất kim loại nặng.

D.

iốt.

Câu 30

Sử dụng chất hoá học ức chế sinh trưởng của vi sinh vật nhằm mục đích:

A.

sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp.

B.

sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp.

C.

kích thích sinh trưởng của vi sinh vật.

D.

kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật.

Câu 31

Nhiệt độ ảnh hưởng đến:

A.

tính dễ thấm qua màng tế bào vi khuẩn.

B.

hoạt tính enzim trong tế bào vi khuẩn.

C.

sự hình thành ATP trong tế bào vi khuẩn.

D.

tốc độ các phản ứng sinh hoá trong tế bào vi sinh vật.

Câu 32

Vi sinh vật ký sinh trong động vật thuộc nhóm vi sinh vật:

A.

ưa ấm.

B.

ưa nhiệt.

C.

ưa lạnh.

D.

ưa axit.

Câu 33

Vi khuẩn E.Coli, ký sinh trong hệ tiêu hoá của người, chúng thuộc nhóm vi sinh vật:

A.

ưa ấm.

B.

ưa nhiệt.

C.

ưa lạnh.

D.

ưa kiềm.

Câu 34

Các tia tử ngoại có tác dụng:

A.

đẩy mạnh tốc độ các phản ứng sinh hoá trong tế bào vi sinh vật.

B.

tham gia vào các quá trình thuỷ phân trong tế bào vi khuẩn.

C.

tăng hoạt tính enzim.

D.

gây đột biến hoặc gây chết các tế bào vi khuẩn.

Câu 35

Giữ thực phẩm được khá lâu trong tủ lạnh vì:

A.

nhiệt độ thấp có thể diệt khuẩn.

B.

nhiệt độ thấp làm cho thức ăn đông lại, vi khuẩn không thể phân huỷ được.

C.

trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không hoạt động được.

D.

ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn kí sinh bị ức chế.

Câu 36

Yếu tố vật lý ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật có hại trong quá trình muối chua rau quả là:

A.

nhiệt độ.

B.

ánh sáng.

C.

độ ẩm.

D.

độ pH.

Câu 37

Vi khuẩn H.pylori ký sinh trong dạ dày người, nó thuộc nhóm vi sinh vật:

A.

ưa kiềm.

B.

ưa pH trung tính.

C.

ưa axit.

D.

ưa lạnh.

Câu 38

Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích:

A.

sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp.

B.

sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp.

C.

kiểm soát vi sinh vật.

D.

cả A, B, C.

Câu 39

Vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật:

A.

ưa lạnh.

B.

ưa axit.

C.

ưa kiềm.

D.

ưa pH trung tính.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán