Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Đề số 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 10/07/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 3,912 lượt xem Lượt thi 831 lượt thi

Câu 1

This is a photo ______ my school.

A.

of

B.

on

C.

up

D.

by

Câu 2

What ______ ?

A.

does window mean

B.

mean window

C.

it means window

D.

is the meaning from window

Câu 3

Let’s _____ to the cinema.

A.

going

B.

to go

C.

go

D.

goes

Câu 4

_ ______ ?

_ From Japan.

A.

Where are you from

B.

Where do you come from

C.

Where are you coming from

D.

From where you come

Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

pretty

B.

beautiful

C.

sympathetics

D.

good - looking

Câu 6

_ What does Ms.Julie do?

_ She’s ______ teacher at a big high school.

A.

one

B.

C.

a

D.

an

Câu 7

Is Elizabeth_______?

A.

your old friend

B.

an old your friend

C.

an old friend from you

D.

an old friend of yours

Câu 8

_ Which pencil do you want?

_ ______

A.

That one.

B.

That’s it.

C.

Here is.

D.

Yes, please

Câu 9

This for you and ______ are for your little sister.

A.

there

B.

this

C.

that

D.

those

Câu 10

Football, chess and badminton are ______

A.

maches

B.

plays

C.

athletics

D.

games

Câu 11

Is that ______ house?

A.

he

B.

him

C.

she

D.

her

Câu 12

Nam gets a letter _______ his sister every week

A.

from

B.

out

C.

on

D.

up

Câu 13

_ What do you do?

_ ______

A.

I’m thirteen years old

B.

I’m Bob.

C.

I’m a student.

D.

I’m in Mrs.Kim’s class.

Câu 14

That is ______ schoolbag

A.

my

B.

I

C.

me

D.

mine

Câu 15

Where ______ Lan and Mai live?

A.

is

B.

are

C.

does

D.

do

Câu 16

I often go ______ bed at nine o’clock.

A.

to

B.

at

C.

on

D.

in

Câu 17

Is ______ your desk?

A.

these

B.

that

C.

here

D.

those

Câu 18

Do you know _______ ?

A.

the address from them

B.

theirs address

C.

there address

D.

their address

Câu 19

What is this _______ English?

A.

on

B.

in

C.

for

D.

at

Câu 20

Which word has three syllables ?

A.

eraser

B.

teacher

C.

student

D.

street

Câu 21

Sit ______, please!

A.

in

B.

at

C.

on

D.

down

Câu 22

 _ Is this your pen ?

_ _______

A.

This is a pen.

B.

It’s apen.

C.

Yes, they are

D.

Yes, it is

Câu 23

_ Where does your sister live ?

_ She lives ______ a small house on King street

A.

in

B.

on

C.

with

D.

for

Câu 24

_ Are those his pencils ?

_ _______

A.

Yes, it’s.

B.

No, it isn’t

C.

Yes, they’re.

D.

No, they are

Câu 25

_ What’s her job ?

_ ______ nurse

A.

She’s

B.

She’s a

C.

Her jobs

D.

She makes a

Câu 26

Mary lives _______ her mother and father.

A.

to

B.

by

C.

with

D.

from

Câu 27

They live about twenty kilometers ______ here.

A.

away from

B.

away of

C.

near

D.

near from

Câu 28

Bob and Ted have a sister. _______ Jane.

A.

Their name is

B.

Her name is

C.

His name is

D.

Its name is

Câu 29

______ many students in your class?

A.

Have there

B.

Is it

C.

Are there

D.

Are they

Câu 30

I often spend two hours ______ my homework.

A.

for do

B.

doing

C.

to do

D.

for doing

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán