Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 09/07/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 5,790 lượt xem Lượt thi 967 lượt thi

Câu 1

_ How are you?

_ Not very well, I’m afraid.

_ _______

A.

That’s nice!

B.

Good for you!

C.

Thank you.

D.

What’s wrong?

Câu 2

______ you twelve years old?

A.

Be

B.

Am

C.

Is

D.

Are

Câu 3

_ Amy, this is my friend, Nancy

._ _______

A.

I’m very well, thank you

B.

Goodbye. See you later

C.

Hi, Nancy

D.

I’m sorry

Câu 4

_ _______

_ No, she isn’t. We’re in  Miss Mai’s class

A.

Is Miss Hoa your teacher?

B.

Are you in Miss Mai’s class?

C.

Is Miss Mai your teacher?

D.

Are you in Miss Hoa’s class?

Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

lesson

B.

math

C.

history

D.

literature

Câu 6

How many syllables are there in the word wonderful ?

A.

one

B.

two

C.

three

D.

four

Câu 7

_ Who are ______ ?

_ They’re our friends.

A.

we

B.

us

C.

they

D.

them

Câu 8

_ Are you from Thailand?

_ _______

A.

No, I’m not. I’m from Thailand.

B.

Yes, they’re. They’re from Thailand.

C.

No, I’m not. I’m from Singapore.

D.

Yes, they’re. They’re from Singapore.

Câu 9

Which word has three syllables?

A.

fourteen

B.

fifteen

C.

sixteen

D.

seventeen

Câu 10

_ How are yoy today?

_ _______

A.

I’m from Liverpool

B.

Hi. Myname’s Ted

C.

I’m very well, thanks

D.

I’m thirteen years old

Câu 11

_ Is Mr.Pike your form teacher?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, he is

C.

Yes, she is

D.

Yes, we are

Câu 12

Which sentence is correct?

A.

Tina is my best friend

B.

Tina is my best friend

C.

Tina is friend best my

D.

Tina my best friend is

Câu 13

Which word contains a different sound from the others?

A.

cake

B.

day

C.

way
 

D.

cat

Câu 14

Where _______ your school?

A.

it is

B.

there’s

C.

is

D.

is it

Câu 15

We have ______ English lesson today.

A.

a

B.

an

C.

the

D.

Câu 16

Bread, cake and potatoes are _______

A.

vegetables

B.

meals

C.

cooking

D.

food

Câu 17

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Fine, thanks.

b. Good afternoon, Lisa. How are you?

c. Fine, thank you. And you?

d. Good afternoon, George.

A.

b-c-a-d

B.

a-b-d-c

C.

d-c-a-b

D.

d-b-c-a

Câu 18

Which sentence is correct?

A.

The name of your best friend is what?

B.

What your best friend the name is?

C.

What is the name of your best friend?

D.

What the name of your best friend?

Câu 19

Which word is the odd one out?

A.

day

B.

morning

C.

afternoon

D.

evening

Câu 20

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Hello, Bob. This is Linda.

b. Hi, Linda. Nice to

meet you.

c. Hello, Andy.

d. Nice to meet you.

A.

d-b-a-c

B.

c-a-b-d

C.

b-c-d-a

D.

a-d-c-b

Câu 21

Which sentence is correct?

A.

Comes here, Rose

B.

Come here, Rose.

C.

To come here Rose.

D.

Here come, Rose.

Câu 22

I have an English lesson ______ Monday

A.

at

B.

by

C.

in

D.

on

Câu 23

_______ a clock in your class?

A.

Is

B.

It

C.

Is there

D.

Has there

Câu 24

Mai and Trang______ good friends

A.

are

B.

am

C.

it’s

D.

is

Câu 25

At what time _______ ?

A.

does the lesson starts

B.

starts the lesson

C.

the lesson starts

D.

does the lesson start

Câu 26

_ What’s your favorite _______?

_ Oh, Math, I think.

A.

teacher

B.

friend

C.

subject

D.

letter

Câu 27

This is my school_______ . I have Literature on Tuesday

A.

notebook

B.

timetable

C.

lesson

D.

professor

Câu 28

Which word contains a different sound from the others?

A.

mother

B.

thing

C.

Thursday

D.

thirty

Câu 29

Which word is the odd one out?

A.

book

B.

pencil

C.

friend

D.

ruler

Câu 30

Which sentence is correct?

A.

No take photographs.

B.

No taking photographs

C.

Don’t take photographs

D.

Don’t to take photographs

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán