Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 (BIGOR SMALL)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 11/07/2014
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn đáp án A,B,C hoặc D để chỉ ra từ (s)  gần trong ý nghĩa nhất cho các từ được gạch dưới (s)  trong  câu sau :

Thanks to the invention of the microscope, biologists can now gain insights  into the nature of the human cell.

A.

far-sighted views

B.

spectacular sightings

C.

deep understanding

D.

in-depth studies

Câu 2

– Who are you?

_ _______

A.

How do you do?

B.

Thank you, Daisy

C.

Fine, thanks

D.

My name’s Daisy

Câu 3

Is _____ big?

A.

Nancy school

B.

Nancy’s the school

C.

the school with Nancy

D.

Nancy’s school

Câu 4

How _____ milk is there in the bottle?

A.

much

B.

many

C.

few

D.

little

Câu 5

Susan is ______ grade 6.

A.

on

B.

at

C.

for

D.

in

Câu 6

How many classrooms ______ ?

A.

your school have

B.

does your school have

C.

your school has

D.

does your school has

Câu 7

_ ______ is your house ?

_ It’s in the coutry.

A.

Who

B.

What

C.

Where

D.

When

Câu 8

Our flat is on _____ floor.

A.

three

B.

third

C.

th three

D.

the third

Câu 9

Which word is the odd one out?

A.

beautiful

B.

garden

C.

large

D.

cheap

Câu 10

_ _______

He’s in grade 12.

A.

Your brother grade 12?

B.

How old is your brother?

C.

Which grade is your brother in?

D.

Is this room 12?

Câu 11

_ _____

_ I have luch at 11.30 am.

A.

What time do you have lunch?

B.

Where do you have lunch?

C.

What time is it?

D.

Do you have lunch at school?

Câu 12

_ Where is your dictionary?

_ _______ on the table.

A.

It

B.

It’s

C.

It is

D.

B & C

Câu 13

Rose fets up at 6.00 ______ the morning.

A.

in

B.

on

C.

at

D.

with

Câu 14

Hung ______ dressed very quickly

A.

does

B.

wears

C.

carries

D.

gets

Câu 15

Which verb adds _es in the third person?

A.

see

B.

watch

C.

buy

D.

work

Câu 16

Which word is the odd one out?

A.

high

B.

wide

C.

heavy

D.

long

Câu 17

 _ ______ is the film?

_ Two and a half hours

A.

How much

B.

When

C.

What time

D.

How long

Câu 18

The table _______

A.

is long one meter

B.

has one meter

C.

is one meter long

D.

Is one long meter

Câu 19

That house is very big ______ beautiful.

A.

but

B.

so

C.

and

D.

however

Câu 20

_ Fred says he doesn’t like you.

_ ______

A.

I don’t care

B.

It is the name

C.

I know he isn’t

D.

I’m sorry

Câu 21

______ do you pronounce this word?

A.

What

B.

Who

C.

How

D.

Which

Câu 22

Match 3.30pm with the correct part of the day.

A.

nifht

B.

mornoing

C.

afternoon

D.

eveming

Câu 23

Which sentence is correct ?

A.

Susan don’t work in a bank

B.

Susan doesn’t works in a bank.

C.

Susan not work in a bank.

D.

Susan doesn’t work in a bank.

Câu 24

_ ______

_ Yes, I do. I really enjoy it.

A.

Where do you work?

B.

Do you like your job?

C.

Does your wife enjoy her job?

D.

Does your wife work for a computer company?

Câu 25

There are two pictures _____ the wall.

A.

on

B.

over

C.

for

D.

with

Câu 26

How many people _____ ?

A.

is there

B.

are there

C.

has there

D.

have there

Câu 27

Which sentence is closest in meaning to the underlined sentence?

The house is big.

A.

We live in a big house

B.

It’s a big house

C.

I buy a big house

D.

Is the house big

Câu 28

Which word is the odd one out?

A.

pink

B.

green

C.

dark

D.

red

Câu 29

Is this _____ floor?

A.

thirteen

B.

the thiteen

C.

thirteeth

D.

the thirteenth

Câu 30

There’s Liz with _______

A.

her three friends close

B.

her three close friends

C.

three friends close her

D.

three close friends her

Câu 31

_ ______

_ Anna often has breakfast at 6.00 am

A.

What does Anna often do at 6.00 am?

B.

What time does Anna often have breakfast?

C.

When does Anna often have breakfast?

D.

A, B&C

Câu 32

My school is _____ Le Duan street.

A.

under

B.

at

C.

on

D.

for

Câu 33

How many syllables are there in the word competition ?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Câu 34

Where is _____?

A.

Mr. Fred office

B.

Mr. Fred’s office

C.

office of Mr. Fred

D.

Mr. Fred’s an office

Câu 35

There are ______ in the school.

A.

eight hundreds student

B.

eight hundreds students

C.

eight hundred student

D.

eight hundred students

Câu 36

Which class ______ ?

A.

are you in

B.

you are in

C.

you are study

D.

are you study

Câu 37

_ Is there a library in your school?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, there is

C.

Yes, it’s

D.

Yes, there’s

Câu 38

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Pleased to meet you, Edward.Myname’s Linda.

b. Hello, I’m Edward.

c. I’m from Singapore. And you?

d. Where are you from?

e. Nice to meet you, Li nda.

f. I’m from London.

A.

c-e-f-d-b-a

B.

a-c-e-f-b-d

C.

b-a-e-d-c-f

D.

a-e-d-f-b-c

Câu 39

I’m in class 6A. _____.about you?

A.

What

B.

Who

C.

Which

D.

Why

Câu 40

Which word is the odd one out?

A.

ninth

B.

twelve

C.

third

D.

fifth

Câu 41

What do you do _____ morning?

A.

a

B.

in

C.

the

D.

every

Câu 42

I ______ my teeth.

A.

wash

B.

do

C.

make

D.

brush

Câu 43

Which sentence is correct?

A.

How’s about going for a walk?

B.

What’s about going for a walk?

C.

What you say we go for a walk?

D.

Why don’t we go for a walk?

Câu 44

Which word contains a different sound from the others?

A.

warm
 

B.

wash
 

C.

wall
 

D.

walk
 

Câu 45

Nursing, teaching and engineering are ______

A.

works

B.

lines

C.

titles

D.

profssions

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán