Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 đề số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 21/07/2016
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,098 lượt xem Lượt thi 60 lượt thi

Câu 1

Would you like __________ to Lan’s house?  

A.

Going

B.

To go

C.

Go

D.

To going

Câu 2

We learn about different countries and their people in _________ class .

A.

Literature

B.

Geography

C.

History
 

D.

Sciences

Câu 3

In physics class the students do some __________  

A.

example

 

B.

exercises

 

C.

experiments

 

D.

entertainment

 

Câu 4

Tuan learns to repair household appliances in _________ class.

A.

Physic

B.

Electonics

C.

Biology

D.

History

Câu 5

The boys are playing _________ after school.

A.

Skipping

B.

Marbles

C.

Soccer

D.

Maths

Câu 6

Mai enjoys _______ tennis.

A.

To play

B.

Playing

C.

Play

D.

To playing

Câu 7

Ba often _______ stamp. Maybe he is a stamp collector

A.

Collects

B.

Sells

C.

Buys

D.

Draws

Câu 8

-------------do you watch T.V. - I sometimes watch T.V

 

A.

When

B.

How often

C.

What time

D.

How far

Câu 9

In the USA students ------------ School  uniform ?

A.

Wear

B.

Wearing

C.

don't wear

D.

Not wear

Câu 10

You can borrow books from the ---------------

A.

Bookshop

B.

Library

C.

Canteen

D.

Shoes store

Câu 11

Hue lives ..... her aunt and uncle ..... Dalat  

A.

At/in

B.

With/at

C.

With/in

D.

at/at

Câu 12

Phuong ..... many new friends in his new school

 

A.

Don't have

B.

Don't has

C.

Doesn't has

D.

Doesn't have

Câu 13

Would you like .... a cartoon with us tonight?

A.

To watch

B.

Watch

C.

Watching

D.

Watches

Câu 14

Lien learns to play ..... piano in her free time.

A.

a

B.

the

C.

an

D.

0

Câu 15

Let .......... stay at home and watch TV ?

A.

We

B.

Our

C.

Us

D.

Ours

Câu 16

Look! Some boys and girls ....... in the school yard

A.

Chat

B.

are chatting

C.

chatting

D.

chats

Câu 17

Would you like _____________ to music ?

A.

listening

B.

listen

C.

to listen

D.

listens

Câu 18

In_____________, We do some experiments?

A.

Math

B.

History 

C.

Chemistry

D.

English

Câu 19

Does Nam Play soccer_________ recess?

A.

in

B.

on

C.

at

D.

with

Câu 20

___________ beautiful girl.

A.

What a

B.

What

C.

How 

D.

Which

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn