Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 học kỳ I

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 24/08/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Are you...................... watching TV?

A.

tired with

B.

interested on

C.

bored of

D.

 tired of

Câu 2

I usually go swimming. Swimming is my favorite........................

A.

working

B.

game

C.

pastime

D.

action

Câu 3

Who .........you English? - Miss White does.

A.

teaches

B.

is teaching

C.

does teach

D.

teach

Câu 4

How long is the first break? It ...............twenty minutes.

A.

takes

B.

 lasts

C.

has

D.

comes

Câu 5

Do you work ..............hours than your friends?

A.

fewer

B.

 few

C.

some few

D.

a few

Câu 6

......................does that take? - About two hours each day.

A.

How long

B.

When

C.

How much

D.

How

Câu 7

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

chair

B.

fair

C.

pair

D.

 are

Câu 8

.........................Mr Brown is out at the moment.

A.

I'll be sorry

B.

I'm being sorry

C.

I'm sorry

D.

I sorry

Câu 9

Can you tell me the time, please? -..................

A.

It's about eight. (1)

B.

It's late.

C.

Sorry, I don't know. (2)

D.

Both (1) and (2).

Câu 10

In her Geography class, she studies maps and learns about.............. countries

A.

different

B.

 alike

C.

indifferent

D.

 the same

Câu 11

often meet my friends at weekend. We have fun to play together

A.

meet

B.

 to play

C.

often

D.

at weekend

Câu 12

Jack is ...............school now. Today is Monday

A.

 at

B.

on

C.

in

D.

of

Câu 13

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

bike

B.

fit

C.

 tidy

D.

mind

Câu 14

Is John a ....................boy? - Yes, he's a member of the football team

A.

sporty

B.

lazy

C.

busy

D.

lucky

Câu 15

 .............are you staying with? - My uncle and aunt

A.

What

B.

Where

C.

Who

D.

Which

Câu 16

Excuse me. Could you.................. me the way to the supermarket, please?

A.

point

B.

 show

C.

get

D.

explain

Câu 17

Jack speaks English. He speaks a little French..............

A.

so

B.

 so well

C.

 either

D.

too

Câu 18

Have a nice holiday! Take care .......................yourself.

A.

of

B.

with

C.

by

D.

at

Câu 19

Every day Mr. Tuan ............................ in the fields from 6 am to 4 pm.

A.

is working

B.

 works

C.

worked

D.

work

Câu 20

Tom is ..................the chicken. He is .....................food to them.

A.

feed/ give

B.

feeding/giving

C.

 give/ feed

D.

giving/feeding

Câu 21

Will you come to my birthday....................?

A.

dinner

B.

holiday

C.

festival

D.

party

Câu 22

...................she plays the piano!

A.

What good

B.

What well

C.

 How well

D.

How good

Câu 23

But now he...........................the news program in TV

A.

is watching

B.

watches

C.

watching

D.

watch

Câu 24

How far is it from Ha Noi in Ho Chi Minh City?

A.

Ho Chi Minh City

B.

from

C.

How far

D.

 in

Câu 25

My grandmom is over sixty but she still work.

A.

 over

B.

 but

C.

work

D.

is

Câu 26

 Don't work too harder. You should have time to relax

A.

 to relax

B.

should

C.

harder

D.

Don't

Câu 27

When do you ................................ the New Year?

A.

celebrate

B.

get

C.

join

D.

greet

Câu 28

No, he always prefers........................ videos.

A.

watching

B.

both a and b

C.

to watching

D.

 to watch

Câu 29

...................me the time, please?

A.

Do you can tell

B.

Are you able for telling

C.

Can you tell

D.

Can you telling

Câu 30

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

son

B.

sun

C.

put

D.

fun

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán