Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 kiểm tra 1 tiết Consolidation 3 (Units 9 - 12)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 25/07/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 2,700 lượt xem Lượt thi 106 lượt thi

Câu 1

Dr Lai fills the…………………….in his tooth.

A.

leak (3)

B.

 cavity (2)

C.

All (1) (2) (3)

D.

break (1)

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

gave

B.

tape

C.

date

D.

 map

Câu 3

Stand straight please nurse wants…………………your height.

A.

measure

B.

measured

C.

to measure

D.

measuring

Câu 4

I hate carrots-and I don't like peas,……………..

A.

either

B.

neither

C.

so

D.

too

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

work

B.

fork

C.

born

D.

pork

Câu 6

 Remember…………………….a little salt to the spinach.

A.

to move

B.

to take

C.

to have

D.

to add

Câu 7

Oh, you were sick. How……………… you today?

A.

did

B.

are

C.

do

D.

were

Câu 8

Coughing and sneezing are …………………..of a cold.

A.

 symptoms

B.

signs

C.

signals

D.

measures

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

both

B.

not

C.

 stop

D.

drop

Câu 10

Don’t eat too many fat sugar and salt.

A.

salt

B.

eat

C.

fat

D.

many

Câu 11

She cannot put the jeans on because they are too.....................

A.

thin

B.

 strict

C.

narrow

D.

 tight

Câu 12

.........................I come to the airport with you? That would be nice.

A.

Do

B.

Could

C.

 Shall

D.

 Would

Câu 13

I have a pain in my head. I have a…………………..

A.

toothache

B.

headache

C.

earache

D.

backache

Câu 14

They told we to come and see them when we had time.

A.

we

B.

 see

C.

had

D.

to come

Câu 15

feel terrible! I have an awfully stomachache.

A.

feel

B.

awfully

C.

stomachache

D.

terrible

Câu 16

................my advice and you will be healthy.

A.

Follow

B.

Have

C.

Get

D.

Do

Câu 17

She told me to wash and ironing my own clothes.

A.

ironing

B.

told

C.

my

D.

own

Câu 18

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

these

B.

scence

C.

bed

D.

free

Câu 19

What did you do the last time you have a cold?

A.

last time

B.

do

C.

did

D.

have

Câu 20

The nurse told Hoa to go back from the waiting room.

A.

waiting room

B.

to go

C.

from

D.

told

Câu 21

Oh, I hate the......................of the drill. It's very loud.

A.

noise

B.

sound

C.

 shout

D.

voice

Câu 22

don’t have to get up early tomorrow because it was a holiday.

A.

don’t

B.

get up

C.

because

D.

was

Câu 23

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 forced

B.

wanted

C.

stopped

D.

worked

Câu 24

You………………….stay inside at recess. It’s cold outside.

A.

ought

B.

would

C.

have

D.

should

Câu 25

The dentist was kind but Minh felt………………..

A.

both (1) và (2)

B.

nervous (1)

C.

happy (3)

D.

worried (2)

Câu 26

Could you tell me where the nearest..............................is? I want to get some medicine.

A.

post office

B.

newsagent

C.

bookstore

D.

drugstore

Câu 27

Hoa's mother wants her look after herself.

A.

look

B.

after

C.

herself

D.

wants

Câu 28

You're right I'll come and ask her.......................my tooth

A.

to fix

B.

to take

C.

to pull

D.

 to get

Câu 29

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại. 

A.

write

B.

 wine

C.

drive

D.

wind

Câu 30

Minh is always afraid………………going to the dentist’s.

A.

with

B.

from

C.

 in

D.

of

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán